Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường cảm biến

Được đăng lên bởi dinhhuukien
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7

DAI HQCSU PHAMKYTHUATTP.HCM
- DIENTU
KHOADIEN
BOMON:TI1DONGDIEUKHIEN

DE THIMON:Do LI.PoNG
cAM BIEN
Mi m6nhoc:1146060
oE sO 02.Dd thic6 15trang.
Thdi gian:60 phrit.
Kh6ngs& dungtdi li6u.

Chgncdutrd ldi tningnhAt.
11D6ngchriytTnhling c6 tinhchSt
A) Di chuy€nthdnhnh0ngldp xenl5nvdi nhau.
KhOng
c6 slr hodtrQnkhich0ngdichchuy6ntheohuongcOaddngchdy..
fi
C) VQnt6c ldn nhdtbdng112ldnvdnt6cddngchiy trungbinh..
D) C6 gietri Reynoldsbdng2000.

2) Loaicim bi6nc6 th6 sr) dp g choy€ucAudo dQddycu6ngi6ytrongm5ysin xuAtnhu
hinhdudi tldylA
A) Cim bi6nsiCuamc6 ng6ra atinhtinh
Cdmbi6nti€mc6naiiencamc6 ng6 ra tuongtu (0 - 1OV)
Cdmbi6nquangdqngkhu6cht5n c6 ng6rahrlg'
D) Cdm.bi6n
tiemcandi6ndungc6 ng6ra tLrongtu ( - 2OmA)
Tdt cd cl6ucl0no

B.

3 :Vi6cdo mrlccnStl6ngnhud hinhv€c6th6thuchiCngiSnti6p

-l

,lB)

l-1- "
lD)
ri

A) Cdmbi6n6psu6ttuyetd6i
I

c)

Cdmbi6ndosuattuonoCt6i
Cim bi6n luc
Cdm bi6n tn6i lugng.

li

E:::::l::::

4i Khilua chgncim bi6n,ngudita dua vdoy€ut6
A) Cdmbi6nc6 tI6 chonlua ldn nhat
B) Cim bi6nc6 clonhaychridtaolon nhetd6ngthdi c6 dq nhayphul6n nh6t
C) Cdmbi6nc6 dQnhaychridqonh6nndtddngthdi c6 dOnhayphutdn nhAt
D) Crimbi6nc6 d6 chonlua nh6nhat
tr) taI ca oeusat.
5) Thongs6 ndoph! hop vdi cambi6n6p sudttrongcacthi6tbi tio huy6tdp:
A) Ddildmvi6c0 - 1Obar,
d0 chinhxdc0.25%.
B) DdildmviCc0-500psi,ng6ra 0 - 10V.
C) Daildmvi6c0 - 500psi,ng6ra 4 - 20mA
D) CApb-dov€ 1P20,ddi ldmvi€c0 - 30psi

:::;M6tcembi€nbi6p6p vi sai do su dichchuy6nc6 d6 nhaychi daola 24[mv/mm]duoc
dtrngd6 do khodngdichchuy6ntu 0,5[cm]d6n 1,4[cm].
Dienap ra crlacim bi6ntrongtruong
hEpniy thayd6itrongkhoing
A) 50-120[mV]
B) 5Q-336[mv].
c) 120-336[mV]
D) 12-33,6[mvl.
E ) K 6 tq u r ki h 6 c( . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
7) Loadcellc6 thdngs6: khi ning chiutdi alinhmt?c500kg,atienap ng6ra lon nhdt2t0,1%
mVA/khidugc cungcap di€n6p kichthich'1OVDC
s6 c6 cli€n5p ng6ra ld:
A) 21.99mV khi chiutdi tiinhmuc.
B) 19,99mV khi chiutdi clinhm0c.
khi chiutdi vuot 10%clinhm0c.
C) 12,98-rnv
D) 9,98mV khi chiutii bdng50%clinhm0c
E ) K 6 tq u ak h e c( . . . . . , . . . . . . . . . . ) .
e) H€ s6 bi6ndangGF (GageFactor)criacdmbi6nbi6ndang5p di6ntrd:
A) la ti s6 c0a cl6bi6nddi cli6ntrd vd h6 s6 bi6ndangddi.
B) c6 gidtri ld hdngs6 a6ivoi cnit bdno5n.
c) C6 gietri thayd6i khi cdmbi6nbi k6o,nenhayxoin.
u) tat ca oeuoung.
ti Dinhnghlacl6nhayphuc0a m6tcdmbi6n
A) Le ti s6 dAura tr€ndai luong nhi6uttAuvdocrlacdmbi6n
B) L-rti s6 bi6nthi6nclailuong ddura trenbi6nthi€nnhi6uclAuvirocoacim bi6n.
Cl fa ti s6 dai...
7
DE THI
MON: Do LI.PoNG
cAM BIEN
Mi m6n hoc:
1146060
oE sO 02.
Dd thi c6 15
trang.
Thdi
gian:
60
phrit.
Kh6ng s& dung
tdi li6u.
Cim
bi6n siCu
am c6 ng6 ra
atinh tinh
Cdm bi6n
ti€m c6n aiien
cam
c6 ng6 ra
tuong
tu
(0
-
1OV)
Cdm bi6n
quang
dqng khu6ch
t5n c6 ng6
ra hrlg'
Cdm.bi6n
tiem can di6n dung
c6 ng6 ra
tLrong tu
(
-
2OmA)
Tdt cd cl6u cl0no
3:Vi6c do mrlc
cnSt l6ng
-l
A)
,lB)
l-1-
"
I
c)
lD)
ri
li
E:::::l::::
DAI HQC
SU PHAM KY THUAT
TP.HCM
KHOADIEN
-
DIEN TU
BO MON: TI1 DONG
DIEU
KHIEN
Chgn cdu trd
ldi
tning nhAt.
11 D6ng
chriy tTnh ling c6 tinh
chSt
A) Di chuy€n thdnh
nh0ng ldp
xen l5n vdi
nhau.
fi
KhOng c6 slr hod trQn
khi
ch0ng dich chuy6n
theo huong
cOa ddng
chdy..
C)
VQn
t6c ldn nhdt bdng
112ldn vdn
t6c ddng
chiy trung binh..
D) C6
gie
tri Reynolds
bdng 2000.
2) Loai cim
bi6n c6 th6 sr)
dp
g
cho
y€u
cAu do
dQ ddy cu6n
gi6y
trong m5y
sin xuAt
nhu
hinh dudi tldy lA
A)
D)
B.
nhu
d hinh v€
c6 th6 thuc hiCn
giSn
ti6p
Cdm bi6n
6p su6t tuyet d6i
Cdm bi6n
do suat
tuono Ct6i
Cim bi6n luc
Cdm
bi6n tn6i
lugng.
4i Khi lua
chgn cim bi6n,
ngudi
ta dua vdo
y€u
t6
A) Cdm bi6n
c6 tI6 chon lua
ldn nhat
B) Cim bi6n
c6 clo nhay
chri dtao
lon nhet
d6ng thdi c6
dq nhay
phu
l6n nh6t
C) Cdm bi6n
c6 dQ nhay
chri dqo
nh6 nndt
ddng thdi c6
dO nhay
phu
tdn
nhAt
D)
Crim bi6n c6
d6 chon lua
nh6 nhat
tr) taI ca oeu
sat.
5)
Thong
s6 ndo
ph!
hop vdi cam
bi6n
6p sudt trong
cac thi6t bi tio huy6t
dp:
A) Ddi ldm vi6c
0
-
1Obar,
d0 chinh
xdc 0.25%.
B) Ddi ldmviCc
0-500psi,
ng6 ra
0
-
10V.
C) Dai ldm vi6c
0
-
500psi,
ng6 ra 4
-
20mA
D)
CAp b-do v€ 1P20,
ddi ldm vi€c
0
-
30psi
Đo lường cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường cảm biến - Người đăng: dinhhuukien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đo lường cảm biến 9 10 948