Ktl-icon-tai-lieu

đo lường điện hay nhất

Được đăng lên bởi quochungktb
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bb

bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi
Tæng côc d¹y nghÒ

Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP)

tr×nh ®é ®µo t¹o
Gi¸o tr×nh
cc

M«n häc: §O L¦êNG §IÖN
M· sè: CIE 01 16 00

NghÒ: ®iÖn c«ng nghiÖp
Tr×nh ®é lµnh nghÒ

a)
b)
c)

Hµ Néi - 2004

1

(MÆt sau trang b×a)

Tuyªn bè b¶n quyÒn:
Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh
Cho nªn c¸c nguån th«ng tin cã thÓ ®îc
phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng
cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o
.
Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc
sö dông víi môc ®Ých kinh doanh thiÕu lµnh
m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm.
Tæng Côc D¹y nghÒ sÏ lµm mäi c¸ch ®Ó
b¶o vÖ b¶n quyÒn cña m×nh.
Tæng Côc D¹y NghÒ c¸m ¬n vµ hoan
nghªnh c¸c th«ng tin gióp cho viÖc tu söa
vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµI liÖu nµy.

§Þa chØ liªn hÖ:
Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ nghÒ nghiÖp
TiÓu Ban Ph¸t triÓn Ch¬ng tr×nh Häc liÖu
……………………………………………..
................................................................

M· tµI liÖu:……...
M· quèc tÕ ISBN:…....

2

Lêi tùa

(Vµi nÐt giíi thiÖu xuÊt xø cña ch¬ng tr×nh vµ tµi liÖu)

Tµi liÖu nµy lµ mét trong c¸c kÕt qu¶ cña Dù ¸n GDKT-DN …..
(Tãm t¾t néi dung cña Dù ¸n)

(Vµi nÐt giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi liÖu vµ c¸c thµnh phÇn tham gia)

(Lêi c¶m ¬n c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®· tham gia …)

(Giíi thiÖu tµi liÖu vµ thùc tr¹ng)

TµI liÖu nµy ®îc thiÕt kÕ theo tõng m« ®un/ m«n häc thuéc hÖ thèng m«n häc cña mét
ch¬ng tr×nh, ®Ó ®µo t¹o hoµn chØnh
nghÒ ……………..ë cÊp tr×nh ®é …...
vµ ®îc dïng lµm Gi¸o tr×nh cho häc viªn trong c¸c kho¸ ®µo t¹o, còng cã thÓ ® îc sö dông cho
®µo t¹o ng¾n h¹n hoÆc cho c¸c c«ng nh©n kü thuËt, c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng êi sö dông nh©n lùc
tham kh¶o.
§©y lµ tµi liÖu thö nghiÖm sÏ ®îc hoµn chØnh ®Ó trë thµnh gi¸o tr×nh chÝnh thøc trong hÖ
thèng d¹y nghÒ.
Hµ néi, ngµy .. th¸ng... n¨m.....
Gi¸m ®èc Dù ¸n quèc gia

3

Môc lôc
tt

Néi dung

Trang

1

Lêi tùa.......................................................................................

2

2

Môc lôc.....................................................................................

3

3

Giíi thiÖu vÒ m«n häc...............................................................

4

4

S¬ ®å quan hÖ theo tr×nh tù häc nghÒ.......................................

6

5

C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp chÝnh trong m«n häc............

7

6

Bµi 1: §¹i c¬ng vÒ ®o lêng ®iÖn...........................................

9

7

Bµi 2: Mét sè c¬ cÊu ®o chØ thÞ kim..........................................

15

8

Bµi 3: §o c¸c ®¹i lîng ®iÖn c¬ b...
b b
t r × n h ® é ® µ o t ¹ o
cc
1
bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi
Tæng côc d¹y nghÒ
Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP)
Gi¸o tr×nh
a)
b)
c)
Hµ Néi - 2004
M«n häc: §O L¦êNG §IÖN
M· sè: CIE 01 16 00
NghÒ: ®iÖn c«ng nghiÖp
Tr×nh ®é lµnh nghÒ
đo lường điện hay nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo lường điện hay nhất - Người đăng: quochungktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
đo lường điện hay nhất 9 10 957