Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường điện tử

Được đăng lên bởi nguyen-duc-huy
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 6856 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TC NGHỀ KT - KT HÀ NAM

GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN

P MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................... 2
PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN .................................................................... 3
1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN. ............................................................................ 3
1.1.1. Khái niệm về đo lường. ............................................................................................ 3
1.1.2. Khái niệm về đo lường điện. .................................................................................... 3
1.1.3. Các phương pháp đo. ............................................................................................... 3
1.2. CÁC SAI SỐ VÀ TÍNH SAI SỐ. ................................................................................... 6
1.2.1. Khái niệm về sai số. .................................................................................................. 6
1.2.2. Các loại sai số. .......................................................................................................... 6
1.2.3. Phương pháp tính sai số. ......................................................................................... 8
1.2.4. Các phương pháp hạn chế sai số ............................................................................. 9
PHẦN II. CÁC LOẠI CƠ CẤU ĐO THÔNG DỤNG ........................................................ 12
2.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU ĐO. ................................................................................... 12
2.2. CÁC LOẠI CƠ CẤU ĐO. ............................................................................................ 12
2.2.1. Cơ cấu đo từ điện.. ................................................................................................. 12
2.2.2. Cơ cấu đo điện từ. .................................................................................................. 15
2.2.3. Cơ cấu đo điện động. .............................................................................................. 16
2.2.4. Cơ cấu đo cảm ứng................................................................................................. 17
PHẦN III. ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN CƠ BẢN ............................................................ 20
3.1. ĐO ĐẠI LƯỢNG U, I. .................................................................................................. 20
3.1.1. Đo dò...
TRƯỜNG TC NGH KT - KT HÀ NAM GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG ĐIN
Tμi liÖu lu hμnh néi bé http://www.ebook.edu.vn Trang
1
P MC LC
LI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................... 2
PHN I: ĐẠI CƯƠNG V ĐO LƯỜNG ĐIN .................................................................... 3
1.1 KHÁI NIM V ĐO LƯỜNG ĐIN. ............................................................................ 3
1.1.1. Khái nim v đo lường. ............................................................................................ 3
1.1.2. Khái nim v đo lường đin. .................................................................................... 3
1.1.3. Các phương pháp đo. ............................................................................................... 3
1.2. CÁC SAI S TÍNH SAI S. ................................................................................... 6
1.2.1. Khái nim v sai s. .................................................................................................. 6
1.2.2. Các loi sai s. .......................................................................................................... 6
1.2.3. Phương pháp tính sai s. ......................................................................................... 8
1.2.4. Các phương pháp hn chế sai s ............................................................................. 9
PHN II. CÁC LOI CƠ CU ĐO THÔNG DNG ........................................................ 12
2.1. KHÁI NIM V CƠ CU ĐO. ................................................................................... 12
2.2. CÁC LOI CƠ CU ĐO. ............................................................................................ 12
2.2.1. Cơ cu đo t đin.. ................................................................................................. 12
2.2.2. Cơ cu đo đin t. .................................................................................................. 15
2.2.3. Cơ cu đo đin động. .............................................................................................. 16
2.2.4. Cơ cu đo cm ng................................................................................................. 17
PHN III. ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIN CƠ BN ............................................................ 20
3.1. ĐO ĐẠI LƯỢNG U, I. .................................................................................................. 20
3.1.1. Đo dòng đin. .......................................................................................................... 20
3.1.2. Đo đin áp. .............................................................................................................. 26
3.2. ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG R, L, C. ................................................................................... 34
3.2.1. Đo đin tr. ............................................................................................................. 34
3.2.2. Đo đin cm. ........................................................................................................... 41
3.2.3. Đo đin dung .......................................................................................................... 43
3.3.1. Đo tn s. ................................................................................................................ 43
3.3.2. Đo công sut và đin năng (năng lượng). .............................................................. 45
PHN IV. S DNG CÁC LOI MÁY ĐO THÔNG DNG .......................................... 54
4.1. S DNG VOM, M. ................................................................................................. 54
4.1.1. S dng VOM. ........................................................................................................ 54
4.1.2. S dng M. ......................................................................................................... 56
4.2. S DNG AMPE KÌM, OSC. ..................................................................................... 57
4.2.1. S D AMPE KÌM. ....................................................................................................... 57
4.2.2. S dng Dao động ký (Oscilloscope). .................................................................... 59
4.3. S DNG MÁY BIN ÁP ĐO LƯỜNG. ................................................................... 70
4.3.1. Máy biến đin áp. ................................................................................................... 70
4
4
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.
M
M
á
á
y
y
b
b
i
i
ế
ế
n
n
d
d
ò
ò
n
n
g
g
đ
đ
i
i
n
n
.
. ............................................................................................... 72
PHNV. TÀI LIU CN THAM KHO ............................................................................ 75
Đo lường điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường điện tử - Người đăng: nguyen-duc-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Đo lường điện tử 9 10 923