Ktl-icon-tai-lieu

ĐO LƯỜNG LỰC

Được đăng lên bởi Nicolas Michals
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐO LƯỜNG LỰC - ĐỘ CỨNG

Địa chỉ
Phòng Đo lường Lực - Độ cứng
Phòng 109 - Nhà D - Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04. 3836 3575 | Fax: 04. 3756 4260
Email:
lucdocung@vmi.gov.vn
Giới thiệu chung
Phòng Đo lường Lực - Độ cứng thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng
duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về lĩnh vực lực, độ cứng
- Chuẩn đầu về độ cứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là chuẩn đo
lường quốc gia vào đầu năm 2006;
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng đo lường Lực - Độ cứng được giao thực hiện nhiệm vụ và hoạt động
chính thuộc lĩnh vực lực, độ cứng sau :
- Duy trì bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường quốc gia: xây dựng,
phát triển và liên kết chuẩn đo lường quốc gia; duy trì hệ thống đơn vị hợp
pháp về đo lường;
- Tham gia xây dựng qui hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia; qui hoạch,
kế hoạch phát triển chuẩn đo lường; xây dựng các văn bản kỹ thuật về đo
lường;
- Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường, về
phương pháp đo và chuẩn đo lường; nghiên cứu thiết kế chế tạo chuẩn,
phương tiện kiểm định, phương tiện hiệu chuẩn, hệ thống đo, phương tiện đo;
- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn, phương tiện đo; thực hiện các phép
đo, thử nghiệm chuẩn, phương tiện đo và chứng nhận mẫu chuẩn;
- Tham gia thẩm định kỹ thuật và nghiệp vụ về đo lường phục vụ công tác quản
lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Tham gia thực hiện công tác tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đào
tạo, biên soạn giáo trình giảng dạy về đo lường;
- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị
về đo lường;
Hệ thống chất lượng

Phòng thí nghiệm đã áp dụng
hệ thống chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO/IEC 17025
và đã được Văn phòng công
nhận chất lượng (BOA) công
nhận, ký hiệu : VILAS 043;
Nhân sự
Phòng Đo lường Lực - Độ
cứng gồm 08 cán bộ : 02 thạc
sỹ; 04 kỹ sư; 02 kỹ thuật viên;
Trưởng phòng : Ông Võ
Sanh, Kỹ sư chính;
Email :
sanhv@vmi.gov.vn
;
Phó trưởng phòng : Ông
Phạm Thanh Hà, Thạc sỹ;
Email :
hapt@vmi.gov.vn
Khả năng đo, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn
TT

Đại lượng đo/ phương tiện
đo được hiệu chuẩn

Phạm vi
đo

Phương pháp
hiệu chuẩn

Khả năng
đo tốt nhất

01 Lực kế chuẩn

(0 ÷ 300)
ĐLVN 56 : 1999
kN

6.10-4

02 Tấm chuẩn độ cứng

(20 ÷ 88) ĐLVN 62 : 2000
HRA

0,5 HRA

03 Máy thử độ cứng

(20 ÷ 100)
HRB

0,5 HRB

(20 ÷ 65)
HRC

0,5 HRC

(95 ÷ 640)
HB

1,0 %

(40 ÷ 940)
HV

1,0 %

(20 ÷ 88) ĐLVN 63 : 2000
HRA
(20 ÷ 100)
HRB

1,5 HRA
1,5 HRB

04...
ĐO LƯỜNG LỰC - ĐỘ CỨNG
Địa chỉ
Phòng Đo lường Lực - Độ cứng
Phòng 109 - Nhà D - Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04. 3836 3575 | Fax: 04. 3756 4260
Email: lucdocung@vmi.gov.vn
Giới thiệu chung
Phòng Đo lường Lực - Độ cứng thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng
duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về lĩnh vực lực, độ cứng
- Chuẩn đầu về độ cứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là chuẩn đo
lường quốc gia vào đầu năm 2006;
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng đo lường Lực - Độ cứng được giao thực hiện nhiệm vụ và hoạt động
chính thuộc lĩnh vực lực, độ cứng sau :
- Duy trì bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường quốc gia: xây dựng,
phát triển và liên kết chuẩn đo lường quốc gia; duy trì hệ thống đơn vị hợp
pháp về đo lường;
- Tham gia xây dựng qui hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia; qui hoạch,
kế hoạch phát triển chuẩn đo lường; xây dựng các văn bản kỹ thuật về đo
lường;
- Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường, về
phương pháp đo và chuẩn đo lường; nghiên cứu thiết kế chế tạo chuẩn,
phương tiện kiểm định, phương tiện hiệu chuẩn, hệ thống đo, phương tiện đo;
- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn, phương tiện đo; thực hiện các phép
đo, thử nghiệm chuẩn, phương tiện đo và chứng nhận mẫu chuẩn;
- Tham gia thẩm định kỹ thuật và nghiệp vụ về đo lường phục vụ công tác quản
lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Tham gia thực hiện công tác tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đào
tạo, biên soạn giáo trình giảng dạy về đo lường;
- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị
về đo lường;
Hệ thống chất lượng
ĐO LƯỜNG LỰC - Trang 2
ĐO LƯỜNG LỰC - Người đăng: Nicolas Michals
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐO LƯỜNG LỰC 9 10 489