Ktl-icon-tai-lieu

đo lường nhiệt

Được đăng lên bởi doimongmong93-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ir
l:

DLVN

2-\r

OO LUONG
UETNAM
VANBANKVTHUAT

DLVN 138: 2A04

--V
.lt?^tt

NH|FTKECHrTHIH|FNSOVA TUONGTU
HICU
QUYTRINH
CHUAN
Digital and analog thermometers - Methods and means of calibration

\^t1

QUATEST1

,

TAILIEUDUOC
KIEMSOAT
,r*- Vu

LA\ eaN HANH:

]

Do tuoue uErNAM
vAruBANrV rnuAT

DLVN
138: 2oo4

NhiCtkd chi th! hiQns6 vd luong lu - Quy trinhhiQuchudn
Digital and analog thermometers - Methods and means of calibration
1 Ph4m vi r{p dqng
Van bin k! thuAtniy quy dinh quy trinh hiOuchudnc6c loai nhiOtke chi thi hiOnsd vh
('C..
rudngtu c6 ph?mvi do trongkhoing tt - 60 "C ddn 1400'C, giri tri dOchiaddn0,01
V

Van bin k! thuatndy6p dungdd hicu chudnci{cloai nhietkd sau:
- Nhict kd ludngkim;
- Nhiet kd,fipsudt(khi, chdtl6nghoachoi bdohda);
- Nhiet kd do nhi€td0 bd mlt;
- C6cloai nhi6tkd chi thi vd tu ghi nhiOtd6;
- Nhict kd do vi didukhidnnhiotd0.
2 CAc ph6p hi€u chudn
Phii ldn luot tien hinh ci4cph6phieuchudnghi trongbAngsau:

v"

STT

Ten ph6phi6uchudn

Theo diiu nio cfia QTHC

1

Kidm tra bOnngoii

6.1

2

Kidm tra k! thuAt

6.2

a

J

Kidm tra do luong

6.3

4

Xri ly kdt qui hi€u chudn

6.4

5

D6nh gir{ d0 khOngdim bio do

6.5

3 Phuongti€n hi6u chudn

. - '- - - t

-

DLVN138: 2OO4
e
3.1Phuongti€n chudn
Cdcnhiotkd chudnc6 phamvi do va. khong.dAmbio do phi hgp v6i you cdu hi€u
chudnuadu-o."
hieuchudnttreottrang fQ
rdITS - 90.
"hLJ;A;?"
3.1.1Do khongdim bio do criatd hqp chudn,baogdm nhietkd chudn,thiet bi raomoi
trudngnhi6tdo chudn,thiet bi do, thidt bi chi thi... phii nh6 hon U3 do f.t o"j dfi il;;
cfianhiOtkd cdnhi€uchudn.
3.1.2Binhdidm0 0c c6 d0 khOngdim bio do kh6ngldn hon0,010c.
1 I 1 H9p di€ntr& chudn;thidtbi phritdicn ripmV chudnhoac
' tr6 chudnc6 dii do vi
: di6n
d6 chfnhx6c phi hqp vdi yOucduhi€uchudn.
3.1.4Cdcthietbi t?9

tlo*g nhiOtd0 chudn(cdcbinhdidunhi€tchatl6ng,c6c ld hi€u

Tgi
chudn...)
c6phamvi nhiet
oova"oo
kho"s;a;d;;;il;;;

hi6uchudn.
"jiv." "au

3.2Phuongtien phu
- Hq t!d18 gd lap cdc loai nhi€t kd chudnvi ciic loai nhiet kd
cdn hieu chudnrheodring
y€ucduk! thuAt;
- H0 thdngquanghoc c6 d0 ph6ngdai kh6ngnh6 hon 4 ldn;
- Megomm6t 500 V/ 500MO;
- Gangtay,dungdich lhm s4ch,vii cotton...dd v0 sinhnhi€t
k€ tru6ckhi hicu chudn.

4 Diiu ki€nhi€uchudn
Khi tidn hinh hiOuchudnphii dambaoci{cdiduki€n saud0y:
4.1 Hi0u.t udnddi vdi c6cnhiOtkd ding lim chudn
- Nhi€tdQmoi trudng:(23 t2)oC;
- DQdm m6i trudng:kh6nglon hon 50 ZoRH.

1

4.2Hi0u chudnddi vdi cdcnhiOtkd ding rrongcOngnghiOp
Di€u kiOnm6i trudnghiOuchudnchi cdnthoi mdn vdi yeu ...
DLVN
ir
l:
2-\r
VAN BAN KV
THUAT OO LUONG UET
NAM
]
--V
DLVN
138
:
2A04
.lt?^tt
NH|FT
KE
CHr
THI H|FN
SO
VA TUONG
TU
QUY
TRINH HICU
CHUAN
Digital and
analog
thermometers
-
Methods
and means
of calibration
QUATEST1
\^t1
,
TAI
LIEU DUOC
KIEM
SOAT
LA\
eaN
HANH:
,r*-
Vu
đo lường nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo lường nhiệt - Người đăng: doimongmong93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đo lường nhiệt 9 10 910