Ktl-icon-tai-lieu

đo lường quá trình

Được đăng lên bởi Minh Khoi
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fri.19.09

CÁC ĐẶC TRƯNG CHUNG
CỦA ĐO LƯỜNG
• Nội dung.

• Dụng cụ đo lường (instrument) là một thiết bị
biến đổi đại lượng vật lý cần đo (measurand)
thành một đại lượng thích hợp tương đương có
thể ghi lại được (measurement).
• Đại lượng đo thường được sử dụng trong một
hệ thống đơn vị (units) tiêu chuẩn để có thể so
sánh giữa dụng cụ đo này với dụng cụ đo khác.

– Định nghĩa.
– Phân loại và nguyên tắc chế tạo cảm biến.
– Các đặc trưng cơ bản của cảm biến.
– Quá trình cân chỉnh cảm biến.
– Sai số trong phép đo.
– Mạch đo.
– Chế tạo và lựa chọn cảm biến.
Fri.19.09

403010 - Chương 1

I. Định nghĩa

1

Fri.19.09

403010 - Chương 1

I. Định nghĩa
• Mô hình dụng cụ đo đơn giản.

Fri.19.09

403010 - Chương 1

2

I. Định nghĩa
• Hầu hết tín hiệu ngõ ra từ cảm biến thường
nhỏ  phải khuyếch đại; nếu giao tiếp hệ
thống máy tính  chuyển sang tín hiệu số 
ADC. Khi này mô hình có dạng.

3

Fri.19.09

403010 - Chương 1

4

Fri.19.09

II. Phân loại và nguyên tắc
chế tạo cảm biến.

I. Định nghĩa
• Cảm biến (sensor) thông thường là các bộ
chuyển đổi (transducers), dùng để chuyển đổi
từ một dạng năng lượng ngõ vào thành một
dạng năng lượng ngõ ra khác.

Fri.19.09

403010 - Chương 1

• Cảm biến thường được phân loại theo một
trong những đặc trưng cơ bản như sau.
– Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích
thích.
– Theo dạng kích thích.
– Theo tính năng của bộ cảm biến.
– Theo phạm vi sử dụng.
– Theo thông số mô hình mạch thay thế.
5

Fri.19.09

III. Các đặc trưng cơ bản
của cảm biến.

403010 - Chương 1

6

III. Các đặc trưng cơ bản
của cảm biến.

• Đặc tính tĩnh.
• Đặc tính động.

Fri.19.09

403010 - Chương 1

7

Fri.19.09

403010 - Chương 1

8

Fri.19.09

III. Các đặc trưng cơ bản
của cảm biến.
•
•
•
•
•
•
•
•

Độ nhạy.
Độ tuyến tính
Độ phân giải.
Tầm ngõ vào.
Độ trôi.
Độ trễ.
Trở kháng vào.
Băng thông.

Fri.19.09

III. Các đặc trưng cơ bản
của cảm biến.
•
•
•

Các đặc tính đáp ứng tức thời đối với một
ngõ vào của hệ thống.
Cảm biến đáp ứng với một ngõ vào thay đổi
sẽ khác với khi ngõ vào là một hằng số.
Nguyên nhân của các đặc tính động là do sự
hiện diện của các thành phần tích trữ năng
lượng.
– Quán tính: khối lượng, cảm.
– Các tụ: điện, nhiệt.

403010 - Chương 1

9

Fri.19.09

III. Các đặc trưng cơ bản
của cảm biến.
• Đặc tính động được xác định bằng cách phân
tích đáp ứng của cảm biến khi các tín hiệu vào
có dạng như sau: xung, bước, hàm dốc, tín
hiệu sin, tín hiệu nhiễu trắng.
• Các thông số liên quan đến đặc tính động
thường là:độ vọt lố, thời gian đáp ứn...
Fri.19.09
1
403010 - Cơng 1 1
CÁC ĐẶC TRƯNG CHUNG
CỦA ĐO LƯỜNG
Nội dung.
Định nghĩa.
Phân loại và nguyên tắc chế tạo cảm biến.
Các đặc trưng cơ bản của cảm biến.
Quá trình cân chỉnh cảm biến.
Sai số trong phép đo.
Mạch đo.
Chế tạo và lựa chọn cảm biến.
Fri.19.09 403010 - Cơng 1 2
I. Định nghĩa
Dụng cụ đo lường (instrument) là một thiết bị
biến đổi đại lượng vật lý cần đo (measurand)
thành một đại lượng thích hợp tương đương có
thể ghi lại được (measurement).
Đại lượng đo thường được sử dụng trong một
hệ thống đơn vị (units) tiêu chuẩn để có thể so
sánh giữa dụng cụ đo này với dụng cụ đo khác.
Fri.19.09
403010 - Cơng 1 3
I. Định nghĩa
Mô hình dụng cụ đo đơn giản.
Fri.19.09 403010 - Chương 1 4
I. Định nghĩa
Hầu hết tín hiệu ngõ ra từ cảm biến thường
nhỏ phải khuyếch đại; nếu giao tiếp hệ
thống máy tính chuyển sang tín hiệu số
ADC. Khi này mô hình có dạng.
Fri.19.09
đo lường quá trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo lường quá trình - Người đăng: Minh Khoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
đo lường quá trình 9 10 88