Ktl-icon-tai-lieu

đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi duyanh828-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 2 lần
0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Tp HCM, tháng 12/2009

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ HiỂN THỊ SỐ

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: cô ĐẶNG
SINH VIÊN:

NGỌC HẠNH
ĐÀO MINH VŨ 40603054

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Tp HCM, tháng 12/2009

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ HiỂN THỊ SỐ
SINH VIÊN: ĐÀO MINH VŨ 40603054
GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: cô ĐẶNG NGỌC

HẠNH

Lời cảm ơn
Cám ơn cô
Đặng Ngọc Hạnh đã
giúp đỡ và hướng dẫn
em trong suốt quá trình
thực hiện đồ án này.

2

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lời nói đầu
Giới thiệu đề tài
Sơ đồ khối
Chức năng các khối
Sơ đồ nguyên lý
Giải thuật chương trình
Thi công lắp đặt
Kết luận
Tài liệu tham khảo

3

1. LỜI NÓI ĐẦU:
 Vấn đề đo nhiệt độ rất cần thiết trong nhiều lĩnh vực sản xuất công
nghiệp và trong đời sống. Nắm được tầm quan trọng này, em đã chọn
đề tài thiết kế mạch đo nhiệt độ và hiển thị số
 Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học ở trường, cùng với
sự tìm tòi nghiên cứu để hoàn thành tốt đồ án này
 Tuy nhiên, đồ án chỉ giới hạn trong phạm vi là đồ án 1, nên tính hiệu
quả thực tế của mạch không cao.

2. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:
 Kyõ thuaät vi söû lyù hieän nay raát phaùt trieån, so vôùi kyõ thuaät soá thì kyõ thuaät vi
söû lyù nhoû goïn hôn raát nhieàu, do noù ñöôïc tích hôïp laïi vaø ñöôïc laäp trình ñeå
ñieàu khieån.
 Vôùi tính öu vieät cuûa vi xöû lyù thì trong phaïm vi ñoà aùn nho û này, nó được
ứng dụng trong việc điều khiển khối chuyển đổi tương tự sang số và khối
hiển thị số.

 Thieát keá maïch ño nhieät ñoä trong daûi töø 00C – 1000C hieån thò soá
 Vieát chöông trình (phaàn meàm) và thiết lập phần cứng ñeå ñaùp öùng caùc yeâu
caàu treân

3. SƠ ĐỒ KHỐI:

Cảm biến LM35

ADC0804

NGUỒN
THAM CHIẾU
0.64V

AT89C51

Giải mả BCD
74LS47

HIỂN THỊ
LED 7
ĐOẠN

 Khối cảm biến nhận nhiệt độ từ môi trường bên ngoài chuyển thành
mức điện áp DC tương ứng đưa vào khối chuyển đổi tương tự số.
 Việc điều chỉnh nguồn tham chiếu cho ADC sẽ tạo ra độ phân giải
cho mạch đo theo đúng yêu cầu. Hoạt động của ADC được điều
khiển bởi vi xử lý 89C51

4

 Vi điều khiển AT89C51 nhận dữ liệu dạng số từ khối chuyển đổi ADC
và kèm theo các tín hiệu điều khiển led tới khối giải mã BCD
 Khối hiển thị gồm 4 led 7 đoạn tương ứng số hàng chục, đơn vị, số lẻ
và chữ oC

4. CHỨC NĂNG CÁC KHỐI:
4.1. Khối cảm biến nhiệt độ:
 Có rất nhiều dụng cụ chuyên biệt hỗ trợ cho việc đo nhiệt độ như:

 Caëp nhieät ñieän
 Nhieät keá ñieän keá kim loaïi
 Nhieät ñieän trôû kim lo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo nhiệt độ - Người đăng: duyanh828-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
đo nhiệt độ 9 10 595