Ktl-icon-tai-lieu

Độ tin cậy của hệ thống

Được đăng lên bởi Lãng khách
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỬ NGHIỆM ðỘ CHÍN CHẮN CỦA THIẾT KẾ
1.

Mở ñầu
Chương này thảo luận về giai ñoạn phát triển dùng phép thử nghiệm tính chín chắn
của thiết kế DMT (Design Maturity Testing) cho ICs, thiết bị hỗn hợp và các lắp ghép ñể
bảo ñảm ñộ tin cậy cao trong các ứng dụng dài hạn (10 năm). Các thiết bị và bộ phận lắp
ghép là ñại diện cho phần lớn các sản phẩm trong công nghệ IC ( hình 1).
DMT dựa trên phương pháp
thống kê lấy mẫu các kế hoạch, bước
ñầu dùng thử nghiệm về môi trường,
bảo ñảm là sản phẩm bền vững ñược
trong ñiều kiện trắc trở của tuổi thọ,
tạo hỏng hóc tai biến (catastrophic)
khi sử dụng. Xác minh này bao gồm
các thử nghiệm gia tốc nhằm tiết kiệm
thời gian và tiền bạc mà vẫn bảo ñảm
ñộ tin cậy của sản phẩm. Do hầu hết
các quyết ñịnh chủ yếu ñều dựa trên
các thử nghiệm dạng này, cần có kế
hoạch ñể bảo ñảm ý nghĩa thống kê của phép thử phù hợp với ñộ tin cậy mong muốn.
Chương này mô tả phuơng pháp DMT cùng các mô hình liên quan cho các thử
nghiệm gia tốc, ñộ tin cậy thống kê, cũng như biên tin cậy của xác suất thành công-thất
bại. Các thủ tục thử nghiệm hiện ñại nhất cần kết hợp với tiềm năng của sản phẩm mới,
kỹ năng về thương mãi tốt nhất, khả năng của các thiết bị mới và các hiểu biết mới về cơ
chế hỏng hóc tiềm tàng. Mục tiêu chủ yếu của DMT là xác ñịnh khi nào thì thiết kế khớp
với các mục tiêu do DMT hoạch ñịnh, là:
•
Minh họa cấp ñộ tin cậy của sản phẩm
•
Cung cấp kế hoạch thử nghiệm có ý nghĩa thống kê nhằm biện minh cho việc
cân bằng giữa yếu tố bảo vệ ñộ tin cậy với và các chi phí phải cộng thêm; và
•
Cung cấp kế hoạch hướng dẫn cho kỹ sư ñể thử nghiệm xác minh các tiêu chuẩn
chấp nhận ñược. Các tài liệu về kế hoạch DMT cần bao gồm các yếu tố tin cậy
thực tế sau - DMT nhằm cung
cấp kỹ thuật mềm dẽo hơn khi
phân tích xác minh.
2.

Tổng quan về hoạch ñịnh DMT
DMT mô tả một mức của ñộ tin
cậy sản phẩm giúp xác minh về tốc ñộ
hỏng hóc của sản phẩm. Mục tiêu tin cậy
là xác minh các yêu cầu của một thiết kế
ñặc thù khớp ñược yêu cầu của khách
hàng. Bốn thử nghiệm stress chủ yếu cần
thực hiện là: Tuổi thọ khi hoạt ñộng với
nhiệt ñộ cao (HTOL:High-Temperature
Operating Life), chu kỳ nhiệt ñộ, rung
ñộng, và nhiệt - ẩm ñộ (THB:Temperature-Humidity-Bias) (xem hình 2). Các thử nghiệm

và mục tiêu sẽ ñược thảo luận chi tiết hơn trong phần dưới ñây. Mỗi thử nghiệm nhấn
mạnh ñến một cấp ñộ của chế ñộ hỏng hóc. Tuy nhiên, mỗi thử nghiệm thường dùng kiến
thức quá khứ nhằm tăng cường lên cấp ñộ cao hơn trong một số chế ñộ hỏng hóc. Do ñó,
ñộ tin cậy cần ñược qui ñ...
TH NGHIM ð CHÍN CHN CA THIT K
1. M ñầu
Chương y tho lun v giai ñon phát trin dùng phép th nghim tính chín chn
ca thiết kế DMT (Design Maturity Testing) cho ICs, thiết b hn hpcác lp ghép ñể
bo ñảm ñộ tin cy cao trong các ng dng dài hn (10 năm). Các thiết b b phn lp
ghép là ñại din cho phn ln các sn phm trong công ngh IC ( hình 1).
DMT da trên phương pháp
thng ly mu các kế hoch, bước
ñầu dùng th nghim v môi trường,
bo ñảm sn phm bn vng ñược
trong ñiu kin trc tr ca tui th,
to hng hóc tai biến (catastrophic)
khi s dng. Xác minh này bao gm
các th nghim gia tc nhm tiết kim
thi gian và tin bc mà vn bo ñảm
ñộ tin cy ca sn phm. Do hu hết
các quyết ñịnh ch yếu ñều da trên
các th nghim dng y, cn kế
hoch ñể bo ñảm ý nghĩa thng kê ca phép th phù hp vi ñộ tin cy mong mun.
Chương này t phuơng pháp DMT cùng các nh liên quan cho các th
nghim gia tc, ñ tin cy thng kê, cũng như biên tin cy ca xác sut thành công-tht
bi. Các th tc th nghim hin ñại nht cn kết hp vi tim năng ca sn phm mi,
k năng v thương mãi tt nht, kh năng ca các thiết b mi các hiu biết mi v cơ
chế hng hóc tim tàng. Mc tiêu ch yếu ca DMT xác ñịnh khi nào tthiết kế khp
vi các mc tiêu do DMT hoch ñịnh, là:
Minh ha cp ñộ tin cy ca sn phm
Cung cp kế hoch th nghim ý nghĩa thng nhm bin minh cho vic
cân bng gia yếu t bo v ñộ tin cy vi và các chi phí phi cng thêm; và
Cung cp kế hoch hướng dn cho k sư ñể th nghim xác minh các tiêu chun
chp nhn ñược. Các tài liu v kế hoch DMT cn bao gm các yếu t tin cy
thc tế sau - DMT nhm cung
cp k thut mm do hơn khi
phân tích xác minh.
2. Tng quan v hoch ñịnh DMT
DMT t mt mc ca ñộ tin
cy sn phm giúp xác minh v tc ñộ
hng hóc ca sn phm. Mc tiêu tin cy
là xác minh các yêu cu ca mt thiết kế
ñặc thù khp ñược yêu cu ca khách
hàng. Bn th nghim stress ch yếu cn
thc hin : Tui th khi hot ñộng vi
nhit ñ cao (HTOL:High-Temperature
Operating Life), chu k nhit ñộ, rung
ñộng, và nhit - m ñộ (THB:Temperature-Humidity-Bias) (xem hình 2). Các th nghim
Độ tin cậy của hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độ tin cậy của hệ thống - Người đăng: Lãng khách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Độ tin cậy của hệ thống 9 10 727