Ktl-icon-tai-lieu

độ tin cậy cung cấp điện

Được đăng lên bởi hanhnaty
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH
NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN
Thời gian dự kiến: Chiều ngày 6/3/2013 từ 15h30 đến 17h.
Địa điểm: Hội trường ĐLPC.
Thành phần: Cán bộ kỹ thuật, Công nhân 3 tổ quản lý.
Người thuyết trình: Phan Văn Hạnh.
Thiết bị cần: âm thanh, bảng chiếu, máy chiếu.
Tài liệu cần thiết: Photo tài liệu 6 trang A4 với số lượng: 28 tập.
Nội dung chính: Qui định tính toán chỉ số độ tin cậy cung cấp điện theo thông tư
32 của bộ công thương và các biện pháp trước mắt để nâng cao độ tin cậy cung
cấp điện.
NỘI DUNG CHI TIẾT
I. CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN

1. Các định nghĩa về thuật ngữ
- Ngừng cung cấp điện theo kế hoạch: Sửa chữa, bảo dưỡng, thi công,
điều hoà, hạn chế phụ tải do thiếu điện.
- Sự cố: Là sự kiện làm cắt thiết bị mất điện
- Thời gian sự cố: Là thời gian bắt đầu xỷa ra sự cố đến lúc khôi phục tải
hoặc sửa chữa các thiết bị sự cố.
- Sự cố thoáng quá, sự cố kéo dài: Là sự cố có thời gian sự cố bé hơn 5
phút (lưới 110kV <= 1 phút). Ngược lại là sự cố kéo dài.
2. Tiêu chuẩn độ tin cậy cung cấp điện (Điều 12):
a. Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối bao gồm:
+ Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (System
Average Interruption Duration Index - SAIDI);
+ Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (System
Average Interruption Frequency Index - SAIFI);
+ Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối
(Momentary Average Interruption Frequency Index - MAIFI).
b. Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối được tính toán như sau:
+ SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện của các Khách hàng
sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân
phối điện trong một quý chia cho tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn
vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý đó, theo
công thức sau:

n

T K
i

SAIDI j  i 1

i

K

4

SAIDI  SAIDI j
j 1

Trong đó:
Ti: Thời gian mất điện lần thứ i kéo dài trên 5 phút trong quý j;
Ki: Số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện
của Đơn vị phân phối điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện thứ i trong quý j;
n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;
K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua
điện của Đơn vị phân phối điện trong quý j.
+ SAIFI được tính bằng tổng số lần mất điện của Khách hàng sử dụng
điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện
trong quý chia cho tổng số Khách hàn...
CHƯƠNG TRÌNH
NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN
Thời gian dự kiến: Chiều ngày 6/3/2013 từ 15h30 đến 17h.
Địa điểm: Hội trường ĐLPC.
Thành phần: Cán bộ kỹ thuật, Công nhân 3 tổ quản lý.
Người thuyết trình: Phan Văn Hạnh.
Thiết bị cần: âm thanh, bảng chiếu, máy chiếu.
Tài liệu cần thiết: Photo tài liệu 6 trang A4 với số lượng: 28 tập.
Nội dung chính: Qui định tính toán chỉ số độ tin cậy cung cấp điện theo thông
32 của bộ công thương c biện pháp trước mắt để nâng cao độ tin cậy cung
cấp điện.
NỘI DUNG CHI TIẾT
I. CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN
1. Các định nghĩa về thuật ngữ
- Ngừng cung cấp điện theo kế hoạch: Sửa chữa, bảo dưỡng, thi công,
điều hoà, hạn chế phụ tải do thiếu điện.
- Sự cố: Là sự kiện làm cắt thiết bị mất điện
- Thời gian sự cố: thời gian bắt đầu xỷa ra sự cố đến lúc khôi phục tải
hoặc sửa chữa các thiết bị sự cố.
- Sự cố thoáng quá, sự cố kéo dài: sự cố thời gian sự cố hơn 5
phút (lưới 110kV <= 1 phút). Ngược lại là sự cố kéo dài.
2. Tiêu chuẩn độ tin cậy cung cấp điện (Điều 12):
a. Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối bao gồm:
+ Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (System
Average Interruption Duration Index - SAIDI);
+ Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (System
Average Interruption Frequency Index - SAIFI);
+ Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối
(Momentary Average Interruption Frequency Index - MAIFI).
b. Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối được tính toán như sau:
+ SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện của các Khách hàng
sử dụng điện các Đơn vị phân phối bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân
phối điện trong một quý chia cho tổng số Khách hàng sử dụng điện các Đơn
vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý đó, theo
công thức sau:
độ tin cậy cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
độ tin cậy cung cấp điện - Người đăng: hanhnaty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
độ tin cậy cung cấp điện 9 10 536