Ktl-icon-tai-lieu

doan máy đột cnc

Được đăng lên bởi vanmotminh90
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ñoà aùn toát nghieäp

Thieát keá maùy ñoät VP204

LÅÌI GIÅÏI THIÃÛU
Ngaìy nay, do sæû phaït triãøn cuía ngaình âiãûn cuîng nhæ sæû
phaït triãøn cuía cäng nghiãûp laìm cho nhu cáöu vãö khung nhaì
tiãön chãú, cäüt âiãûn âæåìng dáy taíi âiãûn, xaì giaï traûm biãún aïp
ngaìy caìng tàng. Âãø âaïp æïng âæåüc nhu cáöu âoï cáön phaíi coï
caïc maïy cäng cuû gia cäng âaût dæåüc âäü chênh xaïc vaì nàng
suáút cao. Maïy cäng cuû CNC VP204 ra âåìi nhàòm âaïp æïng nhu
cáöu cuía saín pháøm.
Do nhu cáöu âoï maì em âæåüc nháûn âãö taìi “ Thiãút khãú
maïy âäüt VP204”.
Âáy laì thiãút bë âæåüc phaït triãøn trãn cå såí maïy càõt âäüt
thuyí læûc truyãön thäúng, âæåüc traûng bë caïc hãû thäúng âiãöu
khiãøn vaì caïc pháön mãöm ProNC 32 vaì MAP.
Näi dung âäö aïn gäöm coï 7 chæång:
Chæång 1 giåïi thiãûu vãö cå såí lyï thuyãút cuía quaï trçnh reìn
dáûp.
Chæång 2 giåïi thiãûu vãö caïc phæång phaïp gia cäng läù.
Chæång 3 læûa choün kãút cáúu maïy håüp lyï.
Chæång 4 thiãút kãú hãû thäúng âäüt läù.
Chæång 5: Tênh toaïn thiãút kãú hãû thäúng cáúp, keûp phäi.
Chæång 6:Thiãút kãú hãû thäúng càõt phäi vaì thoaït saín pháøm.
Chæång 7: An toaìn, baío dæåíng maïy.
Qua thåìi gian gáön ba thaïng âãø thæûc hiãûn vãö cå baín em âaî
hoaìn thaình âãö taìi naìy, tuy nhiãn do trçnh âäü vaì kinh nghiãûm
thiãút kãú coï haûn, em mong dæåüc sæû goïp yï bäø sung cuía quyï
tháöy cä vaì caïc baûn.

Nguyãùn Tiãún Duîng 00C1C

Trang1

Ñoà aùn toát nghieäp

Thieát keá maùy ñoät VP204
Muûc luûc

Låìi noïi âáöu........................................................................1
Chæång 1. CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT CUÍA QUAÏ TRÇNH REÌN DÁÛP
1.1.Lyï thuyãút quaï trçnh biãún daûng deío cuía kim loaûi.
1.1.1.Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún tênh deío vaì biãún daûng
cuía kim loaûi..........................................................................
1.1.2.Traûng thaïi æïng suáút vaì phæång trçnh deío .........
1.1.3.Biãún daûng deío kim loaûi trong traûng thaïi nguäüi.
1.2.Reìn tæû do.....................................................................
1.2.1.Thæûc cháút, âàûc âiãøm............................................
1.2.2.Reìn tæû do .................................................................
1.2.3.Nhæîng nguyãn cäng cå baín cuía reìn tæû do ..........
1.3.Dáûp thãø têch ..............................................................
1.4.Cäng nghãû dáûp táúm .................................................
Chæång 2. CAÏC PHÆÅNG PHAÏP GIA CÄNG LÄÙ ...........
2.1.Khoan, khoeït, doa..........................
Ñoà aùn toát nghieäp Thieát keá maùy ñoät VP204
LÅÌI GIÅÏI THIÃÛU

 !
"#$%&"
'()$#
$##*% '
"(+,,-./01$'2
(
34$#5Thiãút khãú
maïy âäüt VP2046(
)"&7$#$$'8#
"$#&7"
! .,9/ +:.(
;$<
,$=$ $$">?4
(
,$/$ $@(
,$9#!""$#(
,$1"!""#@(
,$A<B*"!"""!4(
,$C<B"!""'8 (
,$;<:&$(
D$& $&4
?# !
"!"4$#&>
 &(
 Trang1
doan máy đột cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
doan máy đột cnc - Người đăng: vanmotminh90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
doan máy đột cnc 9 10 137