Ktl-icon-tai-lieu

doanh nghiệp khoa học công nghệ

Được đăng lên bởi Luyen Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PCN_ Gui Minh_14.1.2016
Danh sách doanh nghiệp KH&CN do Sở KH&CN Hà Nội cấp giấy chứng nhận
(Cập nhật đến ngày 31/12/2015)

TT

Tên doanh nghiệp

Số GCN

Ngày cấp

Danh mục sản phẩm hàng hoá
hình thành từ kết quả KH&CN

NĂM 2010

1

Công ty TNHH Tư vấn và Giải
pháp Công nghệ LQ Vn
Consulting

1/DNKHCN

2010

Phần mềm mô phỏng động học trong lĩnh vực khai thác và lọc hóa
dầu; Phần mềm kiểm tra độ chính xác của hệ thống trong lĩnh vực
khai thác và lọc hóa dầu; Phần mềm đào tạo vận hành trong lĩnh vực
khai thác và lọc hóa dầu
Từ Phần mềm INDISS.

2

Công ty TNHH Dược phẩm
Quế Lâm

10/11/2010

Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý từ thảo dược viên nang
CEDEMEX từ Bằng độc quyền sáng chế số 1017

Lần đầu:
01/3/2011

39 giống cây trồng: Giống lúa thuần Khang dân đột biến từ Bằng bảo
hộ số 14.VN.2008; Giống lúa thuần ĐB6 từ Bằng bảo hộ số
12.VN.2008; Giống lúa lai 2 dòng TH3-4 từ Bằng bảo hộ số
17.VN.2008 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu; Gióng ngô nếp
lai HN88 từ Bằng bảo hộ và Hợp đồng chuyển nhượng quyền kinh
doanh; Giống lúa chất lượng T10 từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác
giả và Hợp đồng chuyển nhượng quyền kinh doanh và một số giống cây
trồng khác.

3.2/DNKHCN

Bố sung lần 2:
26/02/2013

4 giống cây trồng: Giống lúa thơm RVT từ Bằng bảo hộ số
129.VN.2012; Giống lúa thuần OM 6976 từ Bằng bảo hộ; Giống lúa
Trân Châu Hương từ bằng bảo hộ số 131.VN.2012; Giống ngô nếp lai
f1 HN 68 từ Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền.

3.3/DNKHCN

Bổ sung lần 3:
29/8/2014

2 giống cây trồng (Giống lúa Thiên ưu 8 và Giống ngô nếp lai F1
HN90) từ Bằng bảo hộ.

4/DNKHCN

01/4/2011

Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ áp dụng từ Bằng

2/DNKHCN

NĂM 2011

3/DNKHCN

3

4

Công ty Cổ phần Giống cây
trồng Trung ương

Công ty TNHH Tư vấn Công

Trang 1 /5

PCN_ Gui Minh_14.1.2016
nghệ kè bờ Minh Tác
5

6

Công ty Cổ phần đầu tư V.J.O

Công ty TNHH đầu tư phát
triển ngôi nhà thông minh

độc quyền sáng chế số 178 và 5874.
5/DNKHCN
.
6/DNKHCN

26/8/2011

Gạch không nung VJO-1A từ Bằng độc quyền sáng chế số 198.

23/12/2011

Van cảm ứng tiểu nam SH-S8 (thuộc dòng sản phẩm Smart Green);
Thiết bị xả nước cảm ứng SH-S3, SH-S6, SH-T6; Vòi cảm ứng
SmartHome SH-F68
Từ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 693.

NĂM 2012
7

Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng ACH

7/DNKHCN

28/3/2012

Cấu kiện bê tông cốt thép, ván khuôn đúc cấu kiện sàn ô cờ bán lắp
ghép từ Bằng độc quyền sáng chế số 8288.

8

Công ty TNHH Thủy lực-Máy

8/DNKHCN

21/5/2012

Hệ thống xử lý, tái chế rác thải đô thị từ Bằng...
PCN_ Gui Minh_14.1.2016
Danh sách doanh nghiệp KH&CN do Sở KH&CN Hà Nội cấp giấy chứng nhận
(Cập nhật đến ngày 31/12/2015)
TT Tên doanh nghiệp Số GCN Ngày cấp
Danh mục sản phẩm hàng hoá
hình thành từ kết quả KH&CN
NĂM 2010
1
Công ty TNHH Tư vấn và Giải
pháp Công nghệ LQ Vn
Consulting
1/DNKHCN 2010
Phần mềm mô phỏng động học trong lĩnh vực khai thác và lọc hóa
dầu; Phần mềm kiểm tra độ chính xác của hệ thống trong lĩnh vực
khai thác và lọc hóa dầu; Phần mềm đào tạo vận hành trong lĩnh vực
khai thác và lọc hóa dầu
Từ Phần mềm INDISS.
2
Công ty TNHH Dược phẩm
Quế Lâm
2/DNKHCN 10/11/2010
Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý từ thảo dược viên nang
CEDEMEX từ Bằng độc quyền sáng chế số 1017
NĂM 2011
3
Công ty Cổ phần Giống cây
trồng Trung ương
3/DNKHCN
Lần đầu:
01/3/2011
39 giống cây trồng: Giống lúa thuần Khang dân đột biến từ Bằng bảo
hộ số 14.VN.2008; Giống lúa thuần ĐB6 từ Bằng bảo hộ số
12.VN.2008; Giống lúa lai 2 dòng TH3-4 từ Bằng bảo hộ số
17.VN.2008 và Hp đng chuyn nhưng quyn s hu; Gióng ngô nếp
lai HN88 t Bng bảo h Hp đng chuyn nng quyền kinh
doanh; Ging lúa cht lượng T10 tHp đng chuyn nhưng quyền tác
gi và Hợp đng chuyn nhượng quyền kinh doanh và mt s ging cây
trng kc.
3.2/DNKHCN
Bố sung lần 2:
26/02/2013
4 giống cây trồng: Giống lúa thơm RVT từ Bằng bảo hộ số
129.VN.2012; Giống lúa thuần OM 6976 từ Bằng bảo hộ; Giống lúa
Trân Châu Hương từ bằng bảo hộ số 131.VN.2012; Ging ngô nếp lai
f1 HN 68 t Hp đng chuyn nhưng bn quyền.
3.3/DNKHCN
Bổ sung lần 3:
29/8/2014
2 giống cây trồng (Giống lúa Thiên ưu 8 và Giống ngô nếp lai F1
HN90) từ Bằng bảo hộ.
4 Công ty TNHH Tư vấn Công 4/DNKHCN 01/4/2011 Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ áp dụng từ Bằng
Trang 1 /5
doanh nghiệp khoa học công nghệ - Trang 2
doanh nghiệp khoa học công nghệ - Người đăng: Luyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
doanh nghiệp khoa học công nghệ 9 10 397