Ktl-icon-tai-lieu

Dòng chảy trong kênh hở

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dòng chảy trong kênh hở

+Dòng chảy đều
+ Dòng chảy không đều
thay đổi chậm

So sánh dòng chảy đều trong ống và kênh hở
Tổn thất năng lượng

ĐĐA

ĐNL

ĐĐA

ĐNL

h

Mặt so sánh

Dòng chảy trong ống

Mặt so sánh

Dòng chảy kênh hở
2

Dòng đều trong kênh hở
i = Jp = J
 Công

thức cơ bản:

ω
τ 0 = γ sinα
l

Q = const
ω 1v1 = ω 2 v 2 = Q

τ 0 = γRi

τ0
= v*2
ρ

v* = gRi

8g
v=
Ri
λ

v = C Ri

C = ks R

1

6

1 16
= R
n

1 2 3 12
v= R i
n

Qwan hệ




8 R1/6
C
V
=
=
=
f n g
g
gRSf

cho rối thành trơn
thành trơn sang thành nhám

1
= 1,80 lg Re − 1,5146
f

1
�k s 21, 25 �
= 1,14 − 2, 0 lg � + 0,9 �
f
�4R Re �




: ks - nham cát tương đương (bê tông nhám: ks
(mm) = 3,0 ÷ 4,5; kênh đất thăng đều:
ks = 3,0, mặt bê tông rất nhẵn: ks = 0,15 ÷ 0,30;
xây đá, cuội sỏi: ks = 6,0);

3

 N χ N nN2
n = ∑
χ
1


 Theo







2
3

Nhám phức tạp

Einstein: thành

χ 1 , χ 2 ,...,χ Nn

ω

N phần có

n1 , n2 ,...,nN

v1 = v2 = ... = vN = v
2
3

2
3

2
3

1
1
1
1  ω  2 1  ω1  2
1 ωN  2

 i
v =   i =   i = ... =
nχ 
n  χ1 
nN  χ N 

3 trạng thái chảy
Dòng êm
Dòng êm

Dòng êm
Chiều sâu phân giới

Chiều sâu phân giới

Dòng xiết
Dòng xiết

Dòng xiết

tóm tắt các kết quả dòng Êm, Xiết Phân
giới

 Độ

dốc nhỏ (sông):

 Độ

dốc lớn:

 Độ

i < i k , ho > hk

i > i k , ho < hk

i = i k , ho = hk

dốc phân giới:
+Trạng thái chảy êm:
+Trạng thái chảy xiết:
+Trạng thái chảy phân giới:

h > hk , v < vk , Fr < 1

h < hk , v > vk , Fr > 1
h = hk , v = vk , Fr = 1

...
Dòng ch y trong kênh h
+ng ch y đ u
+ Dòng ch y kng đ u
thay đ i ch m
Dòng chảy trong kênh hở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dòng chảy trong kênh hở - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dòng chảy trong kênh hở 9 10 438