Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ điện một chiều

Được đăng lên bởi Dangdu Ke
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§å ¸n m«n häc nguyenvanbientbd47@gmai.com
Lêi nãi ®Çu
ViÖc dông ®éng ®iÖn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng rÊt réng r·i ,
®Æc biÖt ®éng ®iÖn chiÒu bëi ®éng ®iÖn 1 chiÒu rÊt nhiÒu u
®iÓm so v¬i ®éng xoay chiÒu . Nhng g¾n liÒn víi viÖc dông ®éng
®iÖn 1 chiÒu qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh, ®¶o chiÒu tèc ®é cña ®éng sao cho
phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tÕ
1 sinh viªn cña khoa §iÖn m«n §éng Ho¸ ®îc trang
víi nh÷ng kiÕn thøc nhiÒu m«n häc trong ®ã m«n ®iÖn c«ng su©t,
qua c¸c bµi gi¶ng cña c¸c thÇy qu¸ tr×nh t×m hiÓu em ®· hoµn thµnh
b¶n ®å ¸n nµy.
§©y m¶ng ®Ò tµi kh¸ réng, víi khèi lîng c«ng viÖc lín míi
®èi víi chóng em cho nªn em ®· gÆp mét khã kh¨n trong qóa tr×nh thiÕt
kÕ, song ®îc híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o, gi¸o trong m«n,
®Æc biÖt thÇy gi¸o Ph¹m Quèc H¶i gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c
b¹n cïng líp, nªn em ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh vÒ tr×nh
®é cña b¶n th©n, nªn kh«ng tr¸nh khái cßn nhiÒu chç thiÕu sãt, em rÊt
mong ®îc chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o c¸c b¹n ®Ó em hoµn thiÖn h¬n
b¶n ®å ¸n nµy.
Trong b¶n ®å ¸n nµy em xin tr×nh bµy mét sè néi dung sau :
Ch¬ng 1 : Giíi thiÖu Chung vÒ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.
Ch¬ng 2 : C¸c ph¬ng ¸n tæng thÓ.
Ch¬ng 3: Ph©n tÝch sù ho¹t ®éng cña m¹ch thiÕt kÕ.
Ch¬ng 4 : ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc
Ch¬ng 5 : TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn.
Trang 1
Động cơ điện một chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ điện một chiều - Người đăng: Dangdu Ke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Động cơ điện một chiều 9 10 238