Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ DIESEL

Được đăng lên bởi Uong Tri
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kh¸i qu¸t

HÖ thèng nhiªn liÖu cña EFI-diezel th«ng th­êng
Trong EFI- diezel th«ng th­êng, thêi ®iÓm phun vµ l­îng
phun ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö. ThiÕt bÞ t¹o ra ¸p suÊt
nhiªn liÖu còng chÝnh lµ lo¹i b¬m sö dông trong ®éng c¬
diezel th«ng th­êng.
Gîi ý:
M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng
®­îc minh häa ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu
g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ.
(1/2)

Nhiªn liÖu ®­îc b¬m cÊp liÖu hót lªn tõ b×nh nhiªn liÖu, ®i
qua bé läc nhiªn liÖu råi ®­îc dÉn vµo b¬m ®Ó t¹o ¸p suÊt
råi ®­îc b¬m ®i b»ng pÝtt«ng cao ¸p ë bªn trong m¸y b¬m
phun. Qu¸ tr×nh nµy còng t­¬ng tù nh­ trong m¸y b¬m ®éng
c¬ diezel th«ng th­êng. Nhiªn liÖu ë trong buång b¬m ®­îc
b¬m cÊp liÖu t¹o ¸p suÊt ®¹t møc 1.5 vµ 2.0 Mpa. H¬n n÷a,
®Ó t­¬ng øng víi nh÷ng tÝn hiÖu ph¸t ra tõ ECU, SPV sÏ
®iÒu khiÓn l­îng phun (kho¶ng thêi gian phun) vµ TCV ®iÒu
khiÓn thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu (thêi gian b¾t ®Çu phun).
Gîi ý:
M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng
®­îc minh ho¹ ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu
g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ.
(2/2)
Lo¹i m¸y b¬m
Mét EFI-diezel th«ng th­êng sö dông mét trong hai lo¹i m¸y
b¬m ph©n phèi: m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc, vµ m¸y b¬m
pÝtt«ng h­íng kÝnh cã ¸p suÊt phun cao h¬n.

-1-

· CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng
trôc

· CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹ pÝtt«ng h­íng
kÝnh

Tham kh¶o
¸p suÊt phun ®èi víi tõng lo¹i m¸y b¬m
M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng trôc
(Sö dông cho 5L-E 1KZ-TE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 80MPa.
M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng kÝnh
(Sö dông cho c¸c ®éng c¬ phun trùc tiÕp nh­ 1HD-FTE, 15B-FTE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 130MPa.
M¸y b¬m

CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng
trôc
Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau:
(1/1)

-2-

· Vµnh con l¨n

· Con l¨n

· §Üa cam

· PÝtt«ng

-3-

Sù vËn hµnh c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p
h­íng trôc
(1/1)

CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p
h­íng kÝnh
Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau:
(1/1)

· Vµnh cam

· 4 con l¨n

-4-

· 4 pÝtt«ng

Tham kh¶o
Lo¹i m¸y b¬m 6 xilanh
(1/1)
M¸y b¬m 6 xilanh
M¸y b¬m 4 xilanh

Sù vËn hµnh c¸c bé phËn m¸y b¬m pÝtt«ng cao ¸p
h­íng kÝnh
(1/1)

-5-

L­îng phun

Kh¸i qu¸t vÒ SPV
Cã hai lo¹i SPV (Van ®iÒu khiÓn) ®Ó ®iÒu khiÓn l­îng phun
· SPV th«ng th­êng
(sö dông trong m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc)
· SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp
(sö dông trong m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh cho nh÷ng
øng dông ¸p suÊt cao)
(1/1)

Lo¹i SPV th«ng th­êng
1. CÊu t¹o
Lo¹i SPV th«ng th­êng bao gåm hai van: van chÝnh v...
-1-
Kh¸i qu¸t HÖ thèng nhiªn liÖu cña EFI-diezel th«ng th:êng
!"#$% &'() *+,-,. /01$% /023$%4 /03+ 5+67 809$ :; .2<$%
809$ 52<= 5+>9 ?0+6$ @A$% 5+B$ /CD !0+E/ @F /G# "H I8 J9K/
$0+L$ .+B9 =M$% =0N$0 .; .#G+ @O7 JC *P$% /"#$% 5Q$% =O
*+,-,. /01$% /023$%D
Gîi ý:
RG=0 0S+ $0+L$ .+B9 /T :U+ 809$ 0#V= @O7 809$ ?01$%
52<= 7+$0 0WH X 80NH @L$ /"I+4 7; 7G=0 0S+ $0+L$ .+B9
%Y$ :Z+ 0B /0[$% $0+L$ .+B9 /0\= /ED
]^_`a
b0+L$ .+B9 52<= @O7 =K8 .+B9 0c/ .L$ /T @d$0 $0+L$ .+B94 5+
e9H @Q .W= $0+L$ .+B9 "S+ 52<= *f$ :;# @O7 56 /G# I8 J9K/
"S+ 52<= @O7 5+ @A$% 8N//1$% =H# I8 X @L$ /"#$% 7Ig @O7
809$D h9I /"d$0 $;g =M$% /2O$% /\ $02 /"#$% 7Ig @O7 5Q$%
=O *+,-,. /01$% /023$%D b0+L$ .+B9 X /"#$% @9S$% @O7 52<=
@O7 =K8 .+B9 /G# I8 J9K/ 5G/ 7i= ^Dj :; `Dk R8HD lO$ $mH4
56 /2O$% i$% :Z+ $0m$% /N$ 0+B9 80I/ "H /T &no4 pqr Js
5+>9 ?0+6$ .2<$% 809$ ]?0#t$% /03+ %+H$ 809$a :; !nr 5+>9
?0+6$ /03+ 5+67 809$ $0+L$ .+B9 ]/03+ %+H$ @Y/ 5u9 809$aD
Gîi ý:
RG=0 0S+ $0+L$ .+B9 /T :U+ 809$ 0#V= @O7 809$ ?01$%
52<= 7+$0 0#G X 80NH @L$ /"I+4 7; 7G=0 0S+ $0+L$ .+B9
%Y$ :Z+ 0B /0[$% $0+L$ .+B9 /0\= /ED
]`_`a
Lo¹i m¸y b¬m
RQ/ &'()*+,-,. /01$% /023$% JC *P$% 7Q/ /"#$% 0H+ .#G+ 7Ig
@O7 80v$ 80[+w 7Ig @O7 8N//1$% 02Z$% /"P=4 :; 7Ig @O7
8N//1$% 02Z$% ?N$0 =x I8 J9K/ 809$ =H# 0O$D
Động cơ DIESEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ DIESEL - Người đăng: Uong Tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Động cơ DIESEL 9 10 666