Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1

Được đăng lên bởi nguyen-van-kieu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÔ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
KHOA : MÁY TÀU THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------o0o--------------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học :
Bộ môn :

ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1
DIESEL

1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học :
Tên tiếng anh :
Mã môn học :
Số tín chỉ :
Môn học :
Các môn học tiên quyết :
Các môn học trước :

-

Môn học kế tiếp
Các phương tiện hỗ trợ giảng dạy :

-

Giờ tín chỉ đối vớ các hoạt động :
+ Nghe giảng lý thuyết :
+ Làm bài tập trên lớp :
+ Thảo luận :
+ Tự học :

-

Địa chỉ Khoa / Bộ môn phụ trách

ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1
DIESEL ENGINEERING 1
021003
2

Nhiệt động học kỹ thuật – Mã số 022001
Truyền nhiệt – Mã số : 022002
Cơ lý thuyết – Mã số : 091012
Vẽ kỹ thuật cơ khí – Mã số :
Máy phụ 1 – Mã số : 021001
Động cơ đốt trong 2 – Mã số : 021004
Máy tính & projector dùng cho dạy lý thuyết
Mô hình máy sống dùng cho dạy thực hành
20 giờ
06giờ
04 giờ
60 giờ
Khoa
Bộ môn
Địa chỉ
Điện thoại

: Máy tàu Thuỷ
: Diesel – Khai thác
: Phòng D302 – Khu 7 tầng
: 08 – 3898 2975

2. Mục tiêu môn học
2.1 mục tiêu chung
2.1.1 Kiến thức:
Môn học động cơ Diesel tàu thuỷ là môn học chuyên môn quan trọng cho các sinh viên
ngành máy tàu biển. Sau khi hoàn thành nội dung môn học này, sinh viên phải có khả năng khai
thác vận hành một cách khoa học, hiệu quả các động cơ Diesel tàu thuỷ. Nhằm trang bị cho sinh
viên các kiến thức tương đối toàn diện về kết cấu cơ bản các chi tiết của động cơ, các hệ thống
phục vụ, các quá trình công tác và động học động cơ Diesel tàu thuỷ.
2.1.2 Kỹ năng
Có hiểu biết về nguyên lý hoạt động của động cơ diesel, kết cấu động cơ diesel, cấu tạo
chi tiết từng nhóm chi tiết cấu thành một động cơ.
Nguyên lý làm việc của một vài cụm chi tiết động cơ lai và các hệ thống phục vụ động cơ.
Có thể tìm hiểu kết cấu của các Hãng sản xuất động cơ khác nhau.
Có thể đưa ra được một số hướng hiệu chỉnh, khai thác và sửa chữa động cơ diesel.
2.1.3 Thái độ
Có đạo đức tốt, tác phong công nghiệp
Có tinh thần hợp tác cao trong công việc
Có kỷ luật lao động tốt
2.2 Mục tiêu chi tiết của môn học
Nội dung
PHẦN I: KẾT CẤU ĐỘNG CƠ DIESEL

Mức 1
(Nhớ, hiểu)

Mức 2
(Phân tích tổng
hợp)

Mức 3
(Nhận xét đánh
giá)

1

Chương 1: Nguyên lý hoạt động của Giúp sinh viên
động cơ diesel
hiểu
được
nguyên lý hoạt
động của động
cơ diesel

Chương 2: Các bộ phận chính của Giúp sinh viên
động cơ diesel
nắm vững đặc
điểm kết cấu của
động cơ
Chương 3: Động cơ diesel thấp tốc cỡ Nắm vững kết
lớn
cấu...
1
BÔ GIAO THÔNG VN TI
C
NG HO
À H
I CH NGHĨA VIT NAM
TRƯ
NG ĐH GTVT TPHCM
Đ
c lp
T
do
H
nh phúc
KHOA : MÁY TÀU THU
---------------------o0o--------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT MÔN HC
Tên môn hc : ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THY 1
Bộ môn : DIESEL
1. Thông tin chung v môn hc
-
Tên môn hc :
Đ
NG C
Ơ
DIESEL TÀU TH
Y
1
-
Tên tiếng anh :
DIESEL ENGINEERING 1
-
Mã môn hc :
021003
-
S tín ch :
2
-
Môn hc :
-
Các n hc tiên quyết :
-
Các n hc trước :
Nhit động hc k thut – Mã s 022001
Truyn nhit – Mã s : 022002
lý thuyết – Mã s : 091012
Vẽ k thut cơ khí – Mã s :
Máy ph 1 – Mã s : 021001
-
Môn hc kế tiếp
Động cơ đốt trong 2 – Mã s : 021004
-
Các phương tin h tr ging dy :
Máy tính & projector dùng cho dy lý thuyết
Mô hình máy sng dùng cho dy thc hành
-
Gi tín chđối v các hot động :
+ Nghe ging lý thuyết :
+ Làm bài tp trên lp :
+ Tho lun :
+ T hc :
20 gi
06gi
04 gi
60 gi
-
Địa ch Khoa / B môn ph trách
Khoa : Máy tàu Thu
Bộ môn : Diesel – Khai thác
Địa ch : Phòng D302 – Khu 7 tng
Đin thoi : 08 – 3898 2975
2. Mc tiêu môn hc
2.1 mc tiêu chung
2.1.1 Kiến thc:
Môn hc động cơ Diesel tàu thu là môn hc chuyên môn quan trng cho các sinh viên
ngành máy tàu bin. Sau khi hoàn thành ni dung môn hc này, sinh viên phi có kh năng khai
thác vn hành mt cách khoa hc, hiu quc động cơ Diesel tàu thu. Nhm trang b cho sinh
viên các kiến thc tương đối tn din v kết cu cơ bn các chi tiết ca động cơ, các h thng
phc v, các quá trình công tác và động hc động cơ Diesel tàu thu.
2.1.2 K năng
Có hiu biết v nguyên lý hot động ca động cơ diesel, kết cu động cơ diesel, cu to
chi tiết tng nhóm chi tiết cu thành mt động cơ.
Nguyên lý làm vic ca mt vài cm chi tiết động cơ lai và các h thng phc vụ động cơ.
Có thm hiu kết cu ca các Hãng sn xut động cơ khác nhau.
Có thể đưa ra được mt s hướng hiu chnh, khai thác và sa cha động cơ diesel.
2.1.3 Thái độ
đo đức tt, tác phong công nghip
Có tinh thn hp tác cao trong công vic
Có k lut lao đng tt
2.2 Mc tiêu chi tiết ca môn hc
N
i dung
Mc 1
(Nh, hiu)
M
c 2
(Phân tích tng
hợp)
M
c 3
(Nhn xét đánh
giá)
PHN I: KT CU ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1 - Người đăng: nguyen-van-kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1 9 10 962