Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi vatlieuhocspkt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1:

<MỞ ĐẦU>

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Hiểu và nêu được các khái niệm, các thuật ngữ, hay các định nghĩa về:
Động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài.
Các khái niệm cơ bản trên động cơ đốt trong: Điểm chết, điểm chết trên và điểm chết
dưới của piston; hành trình của piston; thể tích buồng cháy; thể tích công tác; thể tích toàn bộ;. . .
1.2 – Nêu được nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài; động cơ xăng,
động cơ Diesel (2 kỳ và 4 kỳ). So sánh các loại động cơ này với nhau.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
ST
T

Mục tiêu kiểm tra đánh giá

1

Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1

2

Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1

3

Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học ở mục 1

4

Khả năng so sánh, đánh giá

Nội dung
Thế nào là một động
cơ, động cơ nhiệt.
Động cơ đốt trong,
đốt ngoài là gì.
Nguyên lý làm việc
của động cơ đốt
trong và đốt ngoài.
Giải thích nguyên lý
làm việc của một
động cơ thực tế.
So sánh các loại
động cơ

Dạng câu hỏi gợi ý
Phát biểu lại định nghĩa động cơ
đốt trong và động cơ đốt ngoài.
Sử dụng các kiến thức đã học để
giải thích nguyên lý làm việc của
động cơ đốt trong và đốt ngoài.
Động cơ tăng áp và động cơ
không tắng áp.
Động cơ đốt trong và động cơ đốt
ngoài. Động cơ xăng và động cơ
Disesel không tăng áp.
Động hai kỳ và động cơ 4 kỳ.

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
STT

Loại
Câu hỏi

1
Đáp án
2

Câu hỏi
Đáp án

Nội dung
Nêu định nghĩa động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong và động
cơ đốt ngoài. So sánh ưu, nhược điểm của động cơ đốt trong và
động cơ đốt ngoài.
Phát biểu bằng lời
Động cơ, động cơ nhiệt.
Động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài.
So sánh động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài.
Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ không tăng áp
(kết hợp đồ thị công P-V và giản đồ pha phối khí để giải thích)
Vẽ hình nguyên lý làm việc của động cơ, có chú thích.

Điểm
2,5
0,5
0,5
1,5
2,5
0,5

Câu hỏi
3
Đáp án
Câu hỏi
4
Đáp án
Câu hỏi
5
Đáp án
Câu hỏi
6
Đáp án

Chương 2:

Nêu nguyên lý làm việc (các quá trình nạp, nén, cháy-giãn nở, thải).
Đồ thị công P-V có giải thích.
Giản đồ pha phối khí có giải thích.
Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ Diesel 4 kỳ không tăng
áp (kết hợp đồ thị công P-V và giản đồ pha phối khí để giải thích)
Vẽ hình nguyên lý làm việc của động cơ, có chú thích.
N...
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1: <MỞ ĐẦU>
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Hiểu và nêu được các khái niệm, các thuật ngữ, hay các định nghĩa về:
Động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài.
Các khái niệm cơ bản trên động cơ đốt trong: Điểm chết, điểm chết trên và điểm chết
dưới của piston; hành trình của piston; thể tích buồng cháy; thể tích công tác; thể tích toàn bộ;. . .
1.2 – Nêu được nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài; động cơ xăng,
động cơ Diesel (2 kỳ và 4 kỳ). So sánh các loại động cơ này với nhau.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
ST
T
Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý
1
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1
Thế nào là một động
cơ, động cơ nhiệt.
Động cơ đốt trong,
đốt ngoài là gì.
Phát biểu lại định nghĩa động cơ
đốt trong và động cơ đốt ngoài.
2
Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1
Nguyên lý làm việc
của động cơ đốt
trong và đốt ngoài.
Sử dụng các kiến thức đã học để
giải thích nguyên lý làm việc của
động cơ đốt trong và đốt ngoài.
3
Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học ở mục 1
Giải thích nguyên lý
làm việc của một
động cơ thực tế.
Động cơ tăng áp và động cơ
không tắng áp.
4 Khả năng so sánh, đánh giá
So sánh các loại
động cơ
Động cơ đốt trong và động cơ đốt
ngoài. Động cơ xăng và động cơ
Disesel không tăng áp.
Động hai kỳ và động cơ 4 kỳ.
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
STT Loại Nội dung Điểm
1
Câu hỏi
Nêu định nghĩa động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong và động
cơ đốt ngoài. So sánh ưu, nhược điểm của động cơ đốt trong và
động cơ đốt ngoài.
2,5
Đáp án
Phát biểu bằng lời
Động cơ, động cơ nhiệt.
Động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài.
0,5
0,5
So sánh động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài. 1,5
2
Câu hỏi
Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ không tăng áp
(kết hợp đồ thị công P-V và giản đồ pha phối khí để giải thích)
2,5
Đáp án Vẽ hình nguyên lý làm việc của động cơ, có chú thích. 0,5
Động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ đốt trong - Người đăng: vatlieuhocspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Động cơ đốt trong 9 10 590