Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Được đăng lên bởi Lương Công Thành
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA
(SINGLE PHASE MOTOR)

Dựa theo nguyên tắc của động cơ không đồng bộ ba pha, người ta chế tạo được
những động cơ không đồng bộ một pha. Stato của loại động cơ này gồm hai cuộn
dây đặt lệch nhau một góc, một dây nối thẳng với mạng điện, dây kia nối với mạng
điện qua một tụ điện. Cách mắc như vậy làm cho hai dòng điện trong hai cuộn dây
lệch pha nhau và tạo ra từ trường quay. Động cơ không đồng bộ một pha chỉ đạt
được công suất nhỏ, nó chủ yếu được dùng trong các dụng cụ gia đình như quạt
điện, máy hút bụi, máy bơm nước…

1/Cấu tạo
-Gồm 2 bộ phận là stator và roto:
a/Roto

-Roto lồng sóc: tương tự động cơ 3 pha.

-Roto cua động cơ không đồng bộ 1 pha thường dùng la roto lồng sóc
Ng ai hai ph n ch nh tr n c n cc c c ộ phận khởi động như t điện, ngắt
điện ly tâm hay rơle d ng điện rơle điện p …
b/stator
-Ph n tĩnh gồm m ch t

dây quấn v m y

ch t c cấu t o gi ng

như m ch t stator động cơ 3 pha dây quấn stator gồm dây quấn chính và dây
quấn ph có kết cấu thường không gi ng nhau đăt lệch nhau góc 90o

-Stator:gần giống động cơ 3 pha.

2/Nguyên lí làm việc
-Nếu chỉ có 1 cuộn dây n i vào 1 pha sẽ có t trường xoay chiều như sau..

t t trường do d ng điện h nh sin
ch y trong dây quấn stator c a
động cơ không đồng ộ 1 pha chỉ có dây quấn một pha:
Dòng điện oay chiều ch y trong dây quấn stator sẽ sinh ra t trường xoay chiều,
đường sức t trường được c định theo quy tắc vặn nút chai
t t i các thời
đi m
⃗ = ⃗ T (thuận) + ⃗ N (nghịch)
-T i t1 =

,d

ng điện đ t cực đ i dương i=Im ,cảm ứng t ⃗ đ t cực đ i,giả sử

đường sức có chiều t trên xu ng dưới. ⃗ T và ⃗ N cùng phương cùng chiều độ lớn:

-T i
lớn

<t2< ,d

hơn ⃗ T và ⃗ N lệch nhau góc α

-T i t3 =
-T i

ng điện vẫn dương cảm ứng t ⃗ vẫn có chiều như cũ nhưng độ

, i=0, B=0. . ⃗ T và ⃗ N cùng phương

<t4< ,i<0,cảm ứng t

ngược chiều, cùng độ lớn.

⃗ đổi chiều hướng t dưới lên trên, ⃗ T và ⃗ N lệch

nhau góc α như t/hợp t2 .
-T i t5 =

, i=-Im, cảm ứng t

-T i t6 = T , i=0, B=0.

⃗ đ t cực đ i với chiều t dưới lên trên.

-2 t trường quay ngược chiều ⃗ T và ⃗ N sẽ t o ra 2 mômen điện t ⃗⃗ N và ⃗⃗ T
ngước chiều nhau,tác d ng lên tr c rotor c a động cơ Moment tổng được xác
định bằng phép cộng đồ thị.
i đi m t c độ ằng không (n = 0), moment tổng bằng không ( = 0) n n động
cơ không th tự khởi động được , nếu quay rotor theo chiều nào thì sẽ xuất hiện
moment quay theo chiều đ t c động l m rotor tiếp t c quay
Trong thực tế , không th khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha bằng cách
quay tr c rotor...
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐNG B 1 PHA
(SINGLE PHASE MOTOR)
Da theo nguyên tc của động cơ không đồng b ba pha, người ta chế tạo được
những động cơ không đồng b mt pha. Stato ca loại động cơ này gồm hai cun
dây đặt lch nhau mt góc, mt dây ni thng vi mng điện, dây kia ni vi mng
đin qua mt t điện. Cách mắc như vậy làm cho hai dòng điện trong hai cun dây
lch pha nhau và to ra t trường quay. Động cơ không đồng b mt pha ch đạt
đưc công sut nh, nó ch yếu được dùng trong các dng c gia đình như quạt
đin, máy hút bụi, máy bơm nước…
1/Cu to
-Gm 2 b phn là stator và roto:
a/Roto
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA - Người đăng: Lương Công Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA 9 10 630