Ktl-icon-tai-lieu

Dòng điện thứ tự không

Được đăng lên bởi hthecong
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 7:NGẮN MẠCH KHÔNG ĐỐI
XỨNG
I. Khái niệm chung:
Ngoài ngắn mạch 3 pha đối xứng, trong hệ thống điện còn có thể xảy ra ngắn mạch
không đối xứng bao gồm các dạng ngắn mạch 1 pha, ngắn mạch 2 pha, ngắn mạch 2 pha
chạm đất. Khi đó hệ thống véctơ dòng, áp 3 pha không còn đối xứng nữa.
Đối với máy phát, khi trong cuộn dây stato có dòng không đối xứng sẽ xuất hiện từ
trường đập mạch, từ đó sinh ra một loạt sóng hài bậc cao cảm ứng giữa rôto và stato:
sóng bậc lẽ ở stato sẽ cảm ứng sang rôto sóng bậc chẵn và ngược lại. Biên độ các sóng
này phụ thuộc vào sự đối xứng của rôto, rôto càng đối xứng thì biên độ các sóng càng bé.
Do đó thực tế đối với máy phát turbine hơi và turbine nước có các cuộn cản dọc trục và
ngang trục, các sóng hài bậc cao có biên độ rất nhỏ, có thể bỏ qua và trong tính toán ngắn
mạch ta chỉ xét đến sóng tần số cơ bản.
Tính toán ngắn mạch không đối xứng một cách trực tiếp bằng các hệ phương trình
vi phân dựa trên những định luật Kirchoff và Ohm rất phức tạp, do đó người ta thường
dùng phương pháp thành phần đối xứng. Nội dung của phương pháp này là chuyển một
ngắn mạch không đối xứng thành ngắn mạch 3 pha đối xứng giả tưởng rồi dùng các
phương pháp đã biết để giải nó.

II. Phương pháp thành phần đối xứng:
Phương pháp này dựa trên nguyên tắc Fortesene - Stokvis. Một hệ thống 3 véctơ
.

.

.

Fa , Fb , Fc không đối xứng bất kỳ (hình 7.1) có thể phân tích thành 3 hệ thống véctơ
đối xứng:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hệ thống véctơ thứ tự thuận : Fa1 , Fb1 , Fc1
- Hệ thống véctơ thứ tự nghịch: Fa 2 , Fb 2 , Fc 2
- Hệ thống véctơ thứ tự không : Fa0 , Fb0 , Fc0
Theo điều kiện phân tích ta có:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fa = Fa1 + Fa 2 + Fa0
Fb = Fb1 + Fb 2 + Fb0
.

Fc = Fc1 + Fc 2 + Fc0

2

Hình 7.1
o

Dùng toán tử pha a = ej120 ta có:

⎡ F. ⎤ ⎡
⎢ . a ⎥ ⎢1
⎢ Fb ⎥ = ⎢1
⎢. ⎥ ⎢
⎢ Fc ⎥ ⎢1
⎣ ⎦ ⎣

⎡. ⎤
1 1 ⎤⎥ ⎢ F0 ⎥
.
a2 a ⎥ ⎢ Fa1 ⎥
⎥ ⎢. ⎥
a a2 ⎥ ⎢ Fa2 ⎥
⎦⎣ ⎦

và ngược lại:

⎡ F. ⎤
⎡
⎢ . 0 ⎥ 1 ⎢1
⎢ Fa1 ⎥ = ⎢1
⎢ . ⎥ 3⎢
⎢ Fa2 ⎥
⎢⎣1
⎣ ⎦
.

.

.

⎡. ⎤
1 1 ⎤⎥ ⎢ Fa ⎥
.
a a 2 ⎥ ⎢ Fb ⎥
⎥ ⎢. ⎥
a2 a ⎥ ⎢ Fc ⎥
⎦⎣ ⎦

.

Khi Fa + Fb + Fc = 3 F0 = 0 thì hệ thống 3 véctơ là cân bằng.
Hệ số không cân bằng: b0 = F0/F1
Hệ số không đối xứng: b2 = F2/F1
Hệ thống véctơ thứ tự thuận và thứ thự nghịch là đối xứng và cân bằng, hệ thống
véctơ thứ tự không là đối xứng và không cân bằng.
Một vài tính chất của các thành phần đối xứng trong hệ thống điện 3 pha:

Trong mạch 3 pha - 3 dây, hệ thống dòng điện dây là cân bằng.
Dòng đi trong đất (hay trong dây trung tính) bằng...
1
Chương 7:NGN MCH KHÔNG ĐỐI
XNG
I. Khái nim chung:
Ngoài ngn mch 3 pha đối xng, trong h thng đin còn có th xy ra ngn mch
không đối xng bao gm các dng ngn mch 1 pha, ngn mch 2 pha, ngn mch 2 pha
chm đất. Khi đó h thng véctơ dòng, áp 3 pha không còn đối xng na.
Đối vi máy phát, khi trong cun dây stato có dòng không đối xng s xut hin t
trường đập mch, t đó sinh ra mt lot sóng hài bc cao c
m ng gia rôto và stato:
sóng bc l stato s cm ng sang rôto sóng bc chn và ngược li. Biên độ các sóng
này ph thuc vào s đối xng ca rôto, rôto càng đối xng thì biên độ các sóng càng bé.
Do đó thc tế đối vi máy phát turbine hơi và turbine nước có các cun cn dc trc và
ngang trc, các sóng hài bc cao có biên độ rt nh, có th b qua và trong tính toán ngn
mch ta ch xét đến sóng tn s cơ b
n.
Tính toán ngn mch không đối xng mt cách trc tiếp bng các h phương trình
vi phân da trên nhng định lut Kirchoff và Ohm rt phc tp, do đó người ta thường
dùng phương pháp thành phn đối xng. Ni dung ca phương pháp này là chuyn mt
ngn mch không đối xng thành ngn mch 3 pha đối xng gi tưởng ri dùng các
phương pháp đã biết để gii nó.
II. Phương pháp thành phn đối xng:
Phương pháp này da trên nguyên tc Fortesene - Stokvis. Mt h thng 3 véctơ
không đối xng bt k (hình 7.1) có th phân tích thành 3 h thng véctơ
đối xng:
FFF
ab
...
,,
c
1
2
0
0
0
0
- H thng véctơ th t thun :
FFF
abc
...
,,
11
- H thng véctơ th t nghch:
FFF
abc
...
,,
22
- H thng véctơ th t không :
FFF
abc
...
,,
00
Theo điu kin phân tích ta có:
FFFF
FFFF
FFFF
aaaa
bbb b
cccc
....
....
....
=+
=+
=+
12
12
12
+
+
+
Dòng điện thứ tự không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dòng điện thứ tự không - Người đăng: hthecong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dòng điện thứ tự không 9 10 365