Ktl-icon-tai-lieu

Động lực học công trình

Được đăng lên bởi daophuongxd
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3389 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN KẾT CẤU
***

ĐỘNG LỰC HỌC
CÔNG TRÌNH
Nguyễn Trung Kiên

HÀ NỘI 01-2012

Mục lục
1 Khái niệm cơ bản
1.1 Khái niệm về động lực học công trình . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Tải trọng động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Tải trọng có chu kỳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Tải trọng không có chu kỳ . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Bậc tự do của hệ dao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Phân loại dao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Phương pháp lập phương trình vi phân dao động . . . . . . .
1.5.1 Phương pháp trực tiếp . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2 Phương pháp công khả dĩ . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.3 Phương pháp năng lượng-Nguyên lý Hamilton . . . . .
1.6 Mô hình hóa bài toán động lực học . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.1 Phương pháp khối lượng tập trung . . . . . . . . . . .
1.6.2 Phương pháp chuyển vị tổng quát (phương pháp RayleighRitz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.3 Phương pháp phần tử hữu hạn . . . . . . . . . . . . .
2 Dao động hệ một bậc tự do
2.1 Mô hình hệ dao động một bậc tự do . . . . . . .
2.2 Phương trình vi phân dao động tổng quát . . . .
2.3 Phương pháp giải phương trình vi phân dao động
2.3.1 Phương pháp cổ điển . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Tích phân Duhamel . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Phương pháp biến đổi Fourier . . . . . . .
2.3.4 Phương pháp số . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Dao động tự do của hệ một bậc tự do . . . . . . .
2.4.1 Dao động tự do không lực cản . . . . . . .
i

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7
7
9
9
13
13
14
15
15
15
16
16
16
17

ii

MỤC LỤC

2.5
2.6

2.4.2 Dao động tự do có lực cản . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Độ suy giảm logarithme . . . . . . . . . . . . .
Dao động hệ một bậc tự do chịu tác dụng của tải trọng
Dao động cưỡng bức hệ một bậc tự do . . . . . . . . .
2.6.1 Trường hợp không có lực cản . . . . . . . . . .
2.6.2 Trường hợp có lực cản . . . . . . . . . . . . . .

. . .
. . .
xung
. . .
. . .
. . .

3 Dao động hệ hữu hạn bậc tự do
3.1 Mô hình hệ hữu hạn bậc tự do . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Phương trình vi phân dao động hệ hữu hạn bậc tự do . . . .
3.3 Dao động tự do hệ hữu hạn bậc tự do . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Ý nghĩa vật lý của tần số dao động riêng và dạng dao
động riê...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động lực học công trình - Người đăng: daophuongxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Động lực học công trình 9 10 517