Ktl-icon-tai-lieu

Đồng nhất sơ bộ

Được đăng lên bởi nxtung0809
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ång nhÊt s¬ bé vµ kho chøa
Trong c«ng nghÖ s¶n xuất xi m¨ng Poocl¨ng hiÖn ®¹i, nguyªn nhiªn liÖu vµ phô gia
®Çu vµo yªu cÇu sè lîng lín song chÊt lîng l¹i ph¶i æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ thµnh phÇn ho¸
häc cña chóng. Ngoµi hai nguyªn liÖu chÝnh lµ ®¸ v«i, ®Êt sÐt, c¸c d¹ng nguyªn liÖu phô
trî kh¸c nh c¸t kÕt (chøa SiO2), quÆng s¾t, xØ lß cao h¹t ho¸, b«xit, ®¸ bazal, diatomit, ...,
than c¸m antraxit c¸c lo¹i ... còng ®îc sö dông kÕt hîp khi gia c«ng phèi liÖu nung
clanhke nhiÒu cÊu tö hoÆc lµm phô gia hçn hîp ho¹t tÝnh trong s¶n xuÊt xim¨ng Poocl¨ng
hçn hîp. C¸c lo¹i nguyªn liÖu ®Çu vµo nµy chñ yÕu khai th¸c trong tù nhiªn ë c¸c ®Þa
®iÓm má kh¸c nhau víi thêi gian kh¸c nhau tuú thuéc vµo vïng nguyªn nhiªn liÖu cña
mçi nhµ m¸y. Sè lîng c¸c nguyªn liÖu chÝnh nh ®¸ v«i, ®Êt sÐt yªu cÇu hµng n¨m lªn ®Õn
hµng triÖu tÊn. Tuy nhiªn ®iÒu thùc tÕ x¶y ra lµ chÊt lîng c¸c nguån nguyªn liÖu nµy thêng
kh«ng æn ®Þnh, ®Æc biÖt thµnh phÇn ho¸ häc cña chóng nh hµm lîng c¸c oxyt CaO, SiO2,
Al2O3, Fe2O3 ... lu«n lu«n dao ®éng sai lÖch so víi gi¸ trÞ yªu cÇu do cÊu t¹o ®Þa chÊt tõng
vïng, tõng vØa má kh¸c nhau vµ thêi gian khai th¸c t¹i ®ã khi lÊy nguyªn liÖu vÒ nhµ m¸y.
ViÖc lùa chän nguyªn liÖu tèt, æn ®Þnh l©u dµi víi tr÷ lîng lín cho mét nhµ m¸y xim¨ng
c«ng suÊt lín trong thùc tÕ kh«ng ph¶i ë ®©u còng lµm ®îc vµ kh«ng kinh tÕ ë gãc ®é khai
th¸c tËn dông tµi nguyªn thiªn nhiªn. V× vËy ngay tõ gi÷a thÕ kû 20 c«ng nghÖ s¶n xuÊt
xim¨ng ®· thùc hiÖn gi¶i ph¸p ®ång nhÊt s¬ bé nguyªn nhiªn liÖu ®Çu vµo kÕt hîp víi viÖc
®¸nh ®èng vµ dù tr÷ chóng trong kho chøa ®Ó cã thÓ æn ®Þnh tèt chÊt lîng cña chóng tríc
khi ®em gia c«ng. B»ng c«ng nghÖ nµy, ngêi ta cã thÓ cho phÐp sö dông c¸c lo¹i nguyªn
liÖu chÊt lîng t¬ng ®èi thÊp vµ dao ®éng vÒ thµnh phÇn ho¸ häc kh¸ lín. ë c¸c nhµ m¸y
xim¨ng hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ ®ång nhÊt s¬ bé nguyªn, nhiªn liÖu, phô gia ®îc thùc hiÖn
ngay khi dù tr÷ chóng vµo kho chøa. C«ng nghÖ ®ång nhÊt s¬ bé chñ yÕu ¸p dông cho
nh÷ng cÊu tö nguyªn liÖu sè lîng lín nh ®¸ v«i, ®Êt sÐt, phiÕn sÐt, than, xØ lß cao h¹t ho¸.
C¸c lo¹i nguyªn liÖu phô trî kh¸c nh c¸t kÕt, quÆng s¾t, xØ pirit hoÆc ®¸ ®iatomit, bazal ...
thêng kh¸ thuÇn nhÊt vÒ chÊt lîng nªn kh«ng ph¶i ®ång nhÊt s¬ bé, lo¹i nµy ®îc dù tr÷
trong c¸c kho chøa kh«ng cÇn ®ång nhÊt s¬ bé (non-homogenizing store) riªng.
§1. C¸c ph¬ng ph¸p ®ång nhÊt s¬ bé.
Cã thÓ chia thµnh hai nhãm ph¬ng ph¸p ®ång nhÊt s¬ bé:
1. §ång nhÊt s¬ bé liªn hîp nhiÒu cÊu tö nguyªn liÖu khi chÊt ®èng trong cïng
mét hÖ kho chøa.
2. §ång nhÊt s¬ bé r...
§ång nhÊt s¬ bé vµ kho chøa
Trong c«ng nghÖ s¶n xuất xi m¨ng Poocl¨ng hiÖn ®¹i, nguyªn nhiªn liÖu vµ phô gia
®Çu vµo yªu cÇu lîng lín song chÊt lîng l¹i ph¶i æn ®Þnh, ®Æc biÖt thµnh phÇn ho¸
häc cña chóng. Ngoµi hai nguyªn liÖu chÝnh ®¸ v«i, ®Êt sÐt, c¸c d¹ng nguyªn liÖu phô
trî kh¸c nh c¸t kÕt (chøa SiO
2
), quÆng s¾t, caot ho¸, b«xit, ®¸ bazal, diatomit, ...,
than c¸m antraxit c¸c lo¹i ... còng ®îc dông kÕt hîp khi gia c«ng phèi liÖu nung
clanhke nhiÒu cÊu hoÆc lµm phô gia hçn hîp ho¹tnh trongn xuÊt xim¨ng Poocl¨ng
hçn hîp. C¸c lo¹i nguyªn liÖu ®Çu vµo nµy chñ yÕu khai th¸c trong nhiªn ë c¸c ®Þa
®iÓm kh¸c nhau víi thêi gian kh¸c nhau tuú thuéc vµo vïng nguyªn nhiªn liÖu cña
mçi nhµ m¸y. Sè lîng c¸c nguyªn liÖu chÝnh nh ®¸ v«i, ®Êt sÐt yªu u hµng n¨m lªn ®Õn
hµng triÖu tÊn. Tuy nhiªn ®iÒu thùc tÕ x¶y ra lµ chÊt lîng c¸c nguån nguyªn liÖu nµy thêng
kh«ng æn ®Þnh, ®Æc biÖt thµnh phÇn ho¸ häc cña chóng nh hµm lîng c¸c oxyt CaO, SiO
2
,
Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
... lu«n lu«n dao ®éng sai lÖch so víi gi¸ trÞ yªu cÇu do cÊu t¹o ®Þa chÊt tõng
vïng, tõng vØa má kh¸c nhau vµ thêi gian khai th¸c t¹i ®ã khi lÊy nguyªn liÖu vÒ nhµ m¸y.
ViÖc lùa chän nguyªn liÖu tèt, æn ®Þnh l©ui víi tr÷ lîng lín cho mét nhµ m¸y xim¨ng
c«ng suÊt lín trong thùc tÕ kh«ng ph¶i ë ®©u còng lµm ®îc vµ kh«ng kinh tÕ ë gãc ®é khai
th¸c tËn dông tµi nguyªn thiªn nhiªn. y ngay gi÷a thÕ 20 c«ng nghÖ s¶n xuÊt
xim¨ng ®· thùc hiÖn gi¶i ph¸p ®ång nhÊt s¬ bé nguyªn nhiªn liÖu ®Çu vµo kÕt hîp víi viÖc
®¸nh ®èng tr÷ chóng trong kho chøa ®Ó thÓ æn ®Þnh tèt chÊt lîng cña chóng tríc
khi ®em gia c«ng. ng c«ng nghÖ nµy, ngêi ta thÓ cho phÐp dông c¸c lo¹i nguyªn
liÖu chÊt lîng t¬ng ®èi thÊp dao ®éng thµnh phÇn ho¸ häc kh¸ lín. ë c¸c nhµ m¸y
xim¨ng hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ ®ång nhÊt nguyªn, nhiªn liÖu, phô gia ®îc thùc hiÖn
ngay khi tr÷ chóng vµo kho chøa. C«ng nghÖ ®ång nhÊt s¬ chñ yÕu ¸p dông cho
nh÷ng cÊu nguyªn liÖu lîng lín nh ®¸ v«i, ®Êt sÐt, phiÕn sÐt, than, cao h¹t ho¸.
C¸c lo¹i nguyªn liÖu phô trî kh¸c nh c¸t kÕt, quÆngt, pirit hoÆc ®¸ ®iatomit, bazal ...
thêng k thuÇn nhÊt chÊt lîng nªn kh«ng ph¶i ®ång nhÊt bé, lo¹i nµy ®îc tr÷
trong c¸c kho chøa kh«ng cÇn ®ång nhÊt s¬ bé (non-homogenizing store) riªng.
§1. C¸c ph¬ng ph¸p ®ång nhÊt s¬ bé.
Cã thÓ chia thµnh hai nhãm ph¬ng ph¸p ®ång nhÊt s¬ bé:
1. §ång nhÊt bé liªn hîp nhiÒu cÊu nguyªn liÖu khi chÊt ®èng trong cïng
mét hÖ kho chøa.
2. §ång nhÊt s¬ bé riªng rÏ tõng cÊu tö nguyªn liÖu trong tõng kho chøa riªng biÖt
tríc khi ®a vµo gia c«ng phèi liÖu.
* §ång nhÊt liªn hîp c¸c cÊu nguyªn liÖu ®ßi hái c¸c u Ýt dao ®éng
thµnh phÇn ho¸ häc. Tû lÖ phèi hîp gi÷a c¸c cÊu tö ph¶i ®îc khèng chÕ chÆt chÏ ngay tríc
khi chÊt ®èng vµo kho tr÷. Tuy nhiªn nÕu kÝch thíc h¹t cña hçn hîp c¸c cÊu kh«ng
®ång ®Òu thÓ g©y nªn t¸ch riªng thµnh phÇn h¹t, kÕt qu¶ dÉn ®Õn sai lÖch thµnh
phÇn ho¸ häc t¹m thêi cña hçn hîp nguyªn liÖu so víi c¸c gi¸ trÞ ®Æt tríc mong muèn. Ph-
¬ng ph¸p nµy kh«ng ®îc dông nhiÒu ë c¸c nhµ m¸y kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ chÊt
lîng cao nh ph¬ng ph¸p ®ång nhÊt c¸c cÊu riªng biÖt. u ®iÓm chÝnh cña ph¬ng
ph¸p ®ång nhÊt liªn hîp nhiÒu cÊu nguyªn liÖu trong cïng mét thèng kho
tr÷ tiÕt kiÖm ®Çu t c¸c thiÕt ®¸nh ®èng rót liÖu (stacker and reclaimer) còng nh
diÖn tÝch kho chøa so víi ph¬ng ph¸p ®ång nhÊtriªng rÏ tõng cÊu tö nguyªn liÖu. ë
ViÖt Nam c hai nhµ m¸y phÝa nam Sao Mai vµ Tiªn II ¸p dông ph¬ng ph¸p
®ång nhÊt s¬ bé chung ®¸ v«i vµ ®Êt sÐt ®ång thêi theo c«ng nghÖ cña Polisius.
* §ång nhÊt riªng tõng cÊu nguyªn liÖu riªng biÖt ®îc øng dông réng
r·i nhÊt trong c«ng nghiÖp xim¨ng hiÖn nay. Theo ph¬ng ph¸p nµy ®é dao ®éng thµnh
phÇn ho¸ häc cña tõng cÊu sau khi ®ång nhÊt th«ng qua c¸c h×nh ®¸nh ®èng
rót liÖu hîp ®îc gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu ®¹t gi¸ trÞ trung b×nh mong muèn
c«ng nghÖ. Sau ®ã viÖc khèng chÕ ng cÊp phèi c¸cu theo bµi phèi liÖu ®·
tÝnh s½n tõ phßng thÝ nghiÖm th«ng qua c¸c thiÕtrót liÖu, c©n b¨ng ®iÖn tö ®Þnh lîng
vËn chuyÓn hçn hîp phèi liÖu ®Õn m¸y nghiÒn sÏ cho thµnh phÇn ho¸ häc cña bét phèi liÖu
sau nghiÒn ®¹t gi¸ trÞ æn ®Þnh cao so víi gi¸ trÞ cµi ®Æt. ViÖc ®iÒu chØnh trë l¹i cÊp
phèi ban ®Çu còng rÊt thuËn tiÖn sau khi kiÓm tra c¸c th«ng tin c«ng nghÖ (ph©n tÝch mÉu
phèi liÖu bét) cña s¶n phÈm sau m¸y nghiÒn (ch¼ng h¹n x¸c ®Þnh tÝt phèi liÖu hoÆc
b·o hoµ v«i LSF).
Đồng nhất sơ bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng nhất sơ bộ - Người đăng: nxtung0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đồng nhất sơ bộ 9 10 878