Ktl-icon-tai-lieu

Đờng ô tô - yêu cầu thiết kế

Được đăng lên bởi Lx Nguyen
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TI ê U CH U ẩ N VI ệT NAM

TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3

Đờng ô tô - yêu cầu thiết kế
Highway - Specifications for design

Hà Nội - 2005

TCVN 4054 : 2005
Mục lục

Trang
1

Phạ m vi áp d ụng .................................................................................................................. 5

2

Tài liệu viện d ẫn .................................................................................................................. 5

3

Quy đị nh chung..................................................................................................................... 6

4

Mặ t cắ t ngang...................................................................................................................... 10

5

Bình đồ và mặt c ắt d ọc ....................................................................................................19

6

Sự ph ối h ợp các y ếu t ố c ủa tuy ến .....................................................................................25

7

Nền đ ờng............................................................................................................................. 27

8

áo đ ờng và k ết c ấu l ề gia c ố...........................................................................................34

9

Thiết k ế h ệ th ống các công trình thoát n ớc ......................................................................40

10

Cầu, cống, h ầm và các công trình v ợt qua dòng ch ảy ...................................................46

11

Nút giao thông...................................................................................................................... 50

12

Trang thiết b ị an toàn giao thông trên đ ờng.....................................................................58

13

Các công trình ph ục v ụ......................................................................................................60

14

Bảo vệ môi tr ờng................................................................................................................. 64

2

TCVN 4054 : 2005

Lời nói đầu

TCVN 4054 : 2005 thay th ế TCVN 4054 : 1998.
TCVN 4054 : 2005

do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chu ẩn

TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đờng bộ hoàn thi ện ải
trên c ơ s ở d ự th ảo đề ngh ị c ủa B ộ Giao thông V ận t ải,T ổng
cục Tiêu chuẩn Đo lờng Ch ất lợng xét duyhi ện ệt, B ộ Khoa h ọc
và Công ngh ệ ban hành.

3

TCVN 4054 : 2005

Tiêu chuẩn việt nam

TCVN 4054 : 2005
Xu ất bản lần 3

Đờng ô tô - Yêu cầu thiết ...
TCVN
T I ê U C H U N V I T N A M
TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3
Đờng ô - yêu cầu thiết kế
Highway
-
Specifications for design
Nội - 2005
Đờng ô tô - yêu cầu thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đờng ô tô - yêu cầu thiết kế - Người đăng: Lx Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đờng ô tô - yêu cầu thiết kế 9 10 552