Ktl-icon-tai-lieu

Dotnetbar

Được đăng lên bởi Tién D. Diamond
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lập trình ứng dụng quản lý 2

Sử dụng thư viện DotNetBar để xây dựng

giao diện ứng dụng
Ngô Ngọc Đăng Khoa
2011, March 17

1

LTUDQL2 – TUT02

1 Mục tiêu & Yêu cầu
1.1 Mục tiêu


Nắm được cách sử dụng các thư viện hỗ trợ hiện có (miễn phí lẫn có
phí) nhằm xây dựng ứng dụng có giao diện dễ nhìn, thân thiện, tính
năng mạnh mẽ



Hiểu được những rủi ro & khó khăn khi sử dụng các bộ thư viện sẵn có

1.2 Yêu cầu


Đọc kỹ & thực hiện các bước theo tutorial

1.3 Lưu ý


Các hướng dẫn tiếp theo sẽ sử dụng 1 thư viện giao diện CÓ PHÍ trên
mạng, tên gọi DotNetBar, thư viện này được cung cấp cho sinh viên với
mục đích chính là giúp sinh viên tiếp cận 1 bộ thư viện có chất lượng
hiện có.



Sinh viên không được phép sử dụng bộ thư viện được cung cấp cho các
mục đích ngoài học tập.



Tác giả KHÔNG chịu trách nhiệm về các lỗi phát sinh trong quá trình sử
dụng bộ thư viện DotNetBar.

2

LTUDQL2 – TUT02

2 Cài đặt thư viện DotNetBar
2.1 Add các controls của DotNetBar vào Toolbox
(Các thao tác dưới đây chỉ cần thực hiện 1 lần)


Bước 1: tạo 1 project VB.NET Windows Forms Application trong Visual
Studio



Bước 2: click phải vào vùng trống Toolbox chọn Add Tab > đặt tên tab
này là DotNetBar



Bước 3: vào thư mục bin của DotNetBar kéo 3 file .dll
(DevComponents.DotNetBar2.dll, DevComponents.Instrumentation.dll,
DevComponents.TreeGX.dll) vào tab DotNetBar vừa tạo bên Toolbox

3

LTUDQL2 – TUT02
Sau các thao tác trên, các controls của DotNetBar sẽ được add vào toolbox của
Visual Studio

3 Bài tập áp dụng
3.1 Yêu cầu
Sử dụng CSDL được cung cấp, xây dựng ứng dụng Quản lý đội bóng có các
tính năng sau


Hiển thị danh sách các cầu thủ của tất cả các đội bóng
 Hỗ trợ lọc danh sách theo đội bóng, loại cầu thủ.
 Hỗ trợ hiển thị ngay vài thông tin cơ bản của cầu thủ (tên, hình ảnh,
vị trí thi đấu) khi người dùng chọn cầu thủ đó trên danh sách.

4

LTUDQL2 – TUT02

3.2 Mô tả CSDL
Sinh viên chỉ quan tâm các table & field sau trong CSDL được cung cấp
PLAYER_TYPES (Loại cầu thủ)
Field

Kiểu dữ liệu

Mô tả

PTypeCode

Text

Mã loại cầu thủ

PTypeName

Text

Tên loại cầu thủ

TEAMS (Đội bóng)
Field

Kiểu dữ liệu

Mô tả

TeamCode

Text

Mã đội bóng

FullName

Text

Tên đội bóng

PLAYERS (Cầu thủ)
Field

Kiểu dữ liệu

Mô tả

PlayerCode

Text

Mã cầu thủ

PlayerName

Text

Tên cầu thủ

DateOfBirth

Date/Time

Ngày sinh

PreferredPosition

Text

Vị trí ưa thích

Nation

Text

Quốc tịch

Photo

Text

Tên tấm ảnh của cầu thủ

TeamCode

Text

Mã đội bóng

PtypeCode

Text

Mã loạ...
Lp trình ng dng qun lý 2
S dng thư viện DotNetBar để xây dng
giao din ng dng
Ngô Ngọc Đăng Khoa
2011, March 17
Dotnetbar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dotnetbar - Người đăng: Tién D. Diamond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dotnetbar 9 10 914