Ktl-icon-tai-lieu

Double Bearing Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Double Bearing Assembly

1

Double Bearing Assembly
In this project, you will create the Double Bearing assembly shown in Figure 1. The exploded
state of the assembly is shown in Figure 2 and the dimensions of the components of the
Double Bearing assembly are shown in Figures 3 through 7.

Figure 1 The completed Double Bearing
assembly

Figure 2 The exploded view of the Double
Bearing assembly

Figure 3 Top view of the Base

Figure 4 Top view of the Cap

Figure 5 Front view of the Base

Figure 6 Front view of the Cap

2

Student Project

Figure 7 Dimensions and drawing views of the Bushing and the Bolt

...
Double Bearing Assembly 1
In this project, you will create the Double Bearing assembly shown in Figure 1. The exploded
state of the assembly is shown in Figure 2 and the dimensions of the components of the
Double Bearing assembly are shown in Figures 3 through 7.
Double Bearing Assembly
Figure 4 Top view of the CapFigure 3 Top view of the Base
Figure 2 The exploded view of the Double
Bearing assembly
Figure 1 The completed Double Bearing
assembly
Figure 6 Front view of the CapFigure 5 Front view of the Base
Double Bearing Assembly - Trang 2
Double Bearing Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Double Bearing Assembly 9 10 834