Ktl-icon-tai-lieu

Dream Cấu tạo Sửa chữa 01

Được đăng lên bởi shung231
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÜN BIçT KIèU XE
21-1
THúNG Sù K∂ THUÜT
21-2
[àN [ûNG Hû CúNG T_C
21-
H≠£NG DÖN
PhÙ lÙc nπy bao gÊm th‰ng tin dÒng cho xe SUPER
DREAM (KFVZ). Xem s∏ch "HıÎng d«n b∫o tr¤" cÚa xe
C100M1-KFVN {◊ th˙c hiŸn c∏c quy tr¤nh dfich vÙ mπ
tπi liŸu nπy kh‰ng {÷ c»p {—n.
TÇT C@ NH±NG THúNG TIN, HìNH @NH MINH
HõA, H≠£NG DÖN V> C<C THúNG K∂
THUÜT TRONG T>I LIëU N>Y D≤A TRåN THúNG
TIN S@N PHÑM M£I NHÇT [≠ßC T]I TH§I
[IèM IN T>I LIëU. C‰ng ty Honda Motor
QUYéN THAY [üI BÇT L®C N>O, KHúNG
CÉN THúNG B<O TR≠£C V> KHúNG CHñU BÇT
NGHïA N>O. KHúNG [≠ßC T<I B@N BÇT
PHÉN N>O C™A T>I LIëU NçU KHúNG
S≤ CHO PHáP C™A T<C GI@ T>I LIëU. T>I LIëU
N>Y [≠ßC VIçT CHO NH±NG NG≠§I KIçN
THÆC B@N B@O D≠¶NG XE M<Y C™A
Honda, XE XC®T¢ HOÄC ATVS.
M¨C L¨C
Honda Motor Co., Ltd.
V^N PHòNG XUÇT B@N T>I LIëU
S¢ [û DÅY [IëN
21-5
[◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n.
CÑN THÜN:
[◊ cho bi—t cfl th◊ lπm hı h·ng thi—t bfi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n nπy.
CH® ≥: [ıa ra nh˘ng th‰ng tin h˘u ⁄ch.
Tπi liŸu nπy kh‰ng m‰ t∫ chi ti—t nh˘ng quy tr¤nh chu∆n tºi c¯a hπng hay nh˘ng nguy–n tæc an toπn viŸc th˙c hiŸn b∫o
dıÓng. C≈n ph∫i ch ˚ røng, tπi liŸu nπy cfl mÈt c∫nh b∏o lıu ˚ hÍi ngıÔc vÎi nh˘ng phıÍng ph∏p b∫o dıÓng cfl th◊ lπm
bfi TH≠¢NG TíCH CHO NG≠§I th˙c hiŸn b∫o dıÓng, lπm h·ng phıÍng tiŸn, ho¬c kh‰ng an toπn. Xin hi◊u røng nh˘ng
khuy—n c∏o nπy kh‰ng th◊ c»p {ıÔc h—t tƒt c∫ nh˘ng nguy hi◊m cfl th◊ x∫y ra {Âi vÎi viŸc th˙c hiŸn b∫o dıÓng cfl ph∫i
{ıÔc Honda khuy—n c∏o hay kh‰ng Honda kh‰ng th◊ ki◊m tra {ıÔc h—t nh˘ng trıÏng hÔp cfl th◊ x∫y ra. Bƒt cˆ ngıÏi nπo
th˙c hiŸn b∫o dıÓng ho¬c s¯ dÙng nh˘ng dÙng cÙ dÒ cfl ph∫i do Honda khuy—n c∏o s¯ dÙng hay kh‰ng th¤ ph∫i {∫m b∫o
røng h„ kh‰ng th◊ bfi nguy hi◊m g¤ t˜ viŸc s¯ dÙng dÙng cÙ ho¬c l˙a ch„n phıÍng ph∏p th˙c hiŸn b∫o dıÓng.
THúNG B<O QUAN TRõNG Vé AN TO>N
Dream Cấu tạo Sửa chữa 01 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dream Cấu tạo Sửa chữa 01 - Người đăng: shung231
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dream Cấu tạo Sửa chữa 01 9 10 550