Ktl-icon-tai-lieu

DTM bê tông nhơn hội

Được đăng lên bởi gianganhai
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AE
C

SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ BÌNH ÑÒNH

TRUNG TAÂM PHAÂN TÍCH VAØ KIEÅM NGHIEÄM

173–175 Phan Boäi Chaâu, Qui Nhôn, Bình Ñònh

Tel: 056.811455 – Fax: 823816
Website: 

MUÏC LUÏC
- Baûng chöõ vieát taét ..............................................................................................4
- Phuï luïc baûng .....................................................................................................5
- Phuï hình ............................................................................................................6
MÔÛ ÑAÀU..............................................................................................................7
1. Xuaát xöù cuûa döï aùn ...........................................................................................7
2. Caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät cuûa vieäc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi
tröôøng...................................................................................................................8
2.1 Caên cöù phaùp luaät........................................................................................8
2.2 Caên cöù caùc taøi lieäu khoa hoïc, kyõ thuaät.....................................................8
3. Toå chöùc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng.........................................9
3.1. Caùc böôùc tieán haønh trieån khai ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng.............10
3.2. Ñòa chæ cô quan tö vaán laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng......10
3.3. Caùc thaønh vieân tham gia xaây döïng baùo caùo ..........................................10
CHÖÔNG I. MOÂ TAÛ DÖÏ AÙN
1.1. Teân döï aùn...................................................................................................10
1.2. Cô quan chuû döï aùn ...................................................................................10
1.3. Vò trí ñòa lyù cuûa döï aùn...............................................................................12
1.4. Noäi dung chuû yeáu cuûa döï aùn ......................................................................13
1.4.1. Coâng trình xaây döïng............................................................................13
1.4.2. Quy trình saûn xuaát...............................................................................13
1.4.3. Sô ñoà saûn xuaát......................................................................................14
1.4.4. Danh muïc maùy moùc vaø thieát bò....................................
AE
AE
C
C
SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ BÌNH ÑÒNH
TRUNG TAÂM PHAÂN TÍCH VAØ KIEÅM NGHIEÄM
173–175 Phan Boäi Chaâu, Qui Nhôn, Bình Ñònh
Tel: 056.811455 – Fax: 823816
Website: www.aec.binhdinh.com.vn
MUÏC LUÏC
- Baûng chöõ vieát taét ..............................................................................................4
- Phuï luïc baûng .....................................................................................................5
- Phuï hình ............................................................................................................6
MÔÛ ÑAÀU..............................................................................................................7
1. Xuaát xöù cuûa döï aùn ...........................................................................................7
2. Caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät cuûa vieäc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi
tröôøng...................................................................................................................8
2.1 Caên cöù phaùp luaät........................................................................................8
2.2 Caên cöù caùc taøi lieäu khoa hoïc, kyõ thuaät.....................................................8
3. Toå chöùc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng.........................................9
3.1. Caùc böôùc tieán haønh trieån khai ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng.............10
3.2. Ñòa chæ cô quan tö vaán laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng......10
3.3. Caùc thaønh vieân tham gia xaây döïng baùo caùo ..........................................10
CHÖÔNG I. MOÂ TAÛ DÖÏ AÙN
1.1. Teân döï aùn...................................................................................................10
1.2. Cô quan chuû döï aùn ...................................................................................10
1.3. Vò trí ñòa lyù cuûa döï aùn...............................................................................12
1.4. Noäi dung chuû yeáu cuûa döï aùn ......................................................................13
1.4.1. Coâng trình xaây döïng............................................................................13
1.4.2. Quy trình saûn xuaát...............................................................................13
1.4.3. Sô ñoà saûn xuaát......................................................................................14
1.4.4. Danh muïc maùy moùc vaø thieát bò..........................................................15
1.4.5. Nhu caàu nguyeân lieäu............................................................................15
CHÖÔNG II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
2.1. Ñieàu kieän töï nhieân vaø moâi tröôøng............................................................17
2.1.1. Ñieàu kieän ñòa lyù ñòa chaát.....................................................................17
2.1.2. Ñieàu kieän veà khí töôïng thuûy vaên.......................................................18
Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Coâng ty coå phaàn beâ toâng Nhôn Hoäi
1
DTM bê tông nhơn hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DTM bê tông nhơn hội - Người đăng: gianganhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
DTM bê tông nhơn hội 9 10 312