Ktl-icon-tai-lieu

DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G

Được đăng lên bởi Cô Gái Xấu Hổ
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3694 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

THUYẾT MINH

DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G

Hà Nội -109/2012

MỤC LỤC
1
1. Tên Quy chuẩn...........................................................................................6
2. Đặt vấn đề ..................................................................................................6
2.1 Mục tiêu...............................................................................................6
2.2 Lý do xây dựng quy chuẩn kỹ thuật chất lượng truyền tải dịch vụ trên
mạng thông tin di động 3G................................................................6
2.3 Mục đích xây dựng quy chuẩn kỹ thuật chất lượng truyền tải dịch vụ
trên mạng di động băng rộng 3G.......................................................7
2.4 Nội dung thực hiện..............................................................................7
2.5 Phương pháp thực hiện........................................................................7
3. Sở cứ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật.......................................................8
3.1 Giới thiệu về 3G..................................................................................8
3.2 Tình hình triển khai công nghệ 3G tại Việt Nam..............................12
3.2.1 Tình hình triển khai 3G của Vinaphone.......................................13
3.2.2 Tình hình triển khai 3G của Mobifone.........................................14
3.2.3 Tình hình triển khai 3G của Viettel ............................................15
3.2.4 Tình hình triển khai 3G của EVN Telecom và Hanoi Telecom....16

3.3 Rà soát, tổng hợp, phân tích các tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, tài liệu kỹ
thuật, các kết quả nghiên cứu liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn
hóa...................................................................................................17
3.3.1 Tài liệu của các tổ chức quốc tế..................................................17
3.3.2 Tài liệu hiện có tại Việt Nam.......................................................24

3.4 Lựa chọn tài liệu tham chiếu chính...................................................24
3.4.1 Tiêu chí lựa chọn tài liệu tham chiếu chính.................................24
--

2

3.4.2 Lựa chọn tài liệu tham chiếu chính.............................................25

4. Xây dựng nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch
vụ truyền tải trên mạng di động 3G...................................
-1-
BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN
THUYẾT MINH
DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G
Hà Nội 09/2012
DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G - Người đăng: Cô Gái Xấu Hổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G 9 10 255