Ktl-icon-tai-lieu

Đúc khuôn: Vấn đề khuyết tật và giải pháp

Được đăng lên bởi Le Quang Trung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 7730 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Vấn đề khuyết tật và giải pháp.


Khuyết tật khi đúc do các nguyên nhân phức tạp và cú liên quan đến nhau
như sau:
• Sự cố của máy ép
• Chế độ ép không phù hợp
• Các lỗi trong thiết kế sản phẩm và khuôn
• Lựa chọn vật liệu nhựa không thích hợp
Nh vậy vấn đề là phức tạp và có thể không giải quyết đ ược nếu chỉ sử dụng
một giải pháp.
Bởi vậy khó để giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn. Tuy nhiên điều quan
trọng là phân tích nguyên nhân của của các khuyết tật đúc, cố gắng tìm giải
pháp hợp lí và loại trừ các khuyết tật.
Vết lõm (Sink Mark)
Đây là một hiện tượng nơi có xuất hiện vết lõm trên các bề mặt của
sản phẩm.
Nó được thấy trên nhựa kết tinh (crystalline plastics) có tỷ lệ co ngót
cao.
Khi có gân ở trên mặt sau của tấm đỡ, một vết lõm sẽ đ ược tạo ra trên
bề mặt đó.
Nguyên nhân:
Nguyên nhân ở đây là do độ co ngót
của nhựa nóng chảy trong thời gian
đúc. Do độ dày của vật đúc không đều,
nó kéo theo sự đông cứng không đều.
Điều đó có nghĩa là áp suất không đều
trên tất cả các phần của lòng khuôn.
Ngay cả khi có áp suất, nó cũng giảm
đi nhanh chóng
Giải pháp :
Tăng áp suất phun lên và giảm nhiệt độ
của nhựa nóng chảy. Nhiệt độ của
Page 1

khuôn cần được hạ thấp.
Làm cổng phân phối và rãnh dẫn dày và
bổ xung cổng phân phối ở nơi vết lõm
xuất hiện.
Giữ độ dày của sản phâm nhựa đồng đều.
Bị biến dạng (Warpage)
Đây là hiện tượng sản phẩm bị vênh hoặc bị vặn khi tháo ra khỏi
khuôn.
Do nhựa nóng chảy đóng rắn trong thời gian chảy, ở đó có thể có biến
dạng dư cũng như ứng suất dư. Biến dạng xuất hiện khi sản phẩm đ ược tháo ra khỏi khuôn va áp suất không còn.
Nguyên nhân
Tính thời gian co ngót không đúng do
nhiệt độ của các bề mặt khuôn khác nhau
(nhiệt độ bề mặt ở hốc và lõi).
Thể tích co ngót thay đổi bởi vì độ dày
thành sản phẩm khác nhau.
Nhiệt độ của khuôn cũng quá cao hoặc
không đồng đều, hoặc làm mát không
đồng đều.
nhiệt độ nhựa nóng chảy cao.
áp lực phun thấp
Giải pháp
Giữ thời gian làm lạnh dài hơn và giảm tốc
độ phun.
Điều chỉnh vị trí chốt đẩy hoặc tăng góc
thoát khuôn.
Kiểm tra độ dày của từng bộ phận hoặc kích
thớc. Giảm tối đa lực cản dòng chảy để
giảm thiểu biến dạng bên trong.
Sự biến trắng

Whitening

After the ejection by the ejector pin, the surface of the ejected part or
surrounding part turns white.
Page 2

When some portion of the part is hard to remove from the mold, that
portion also turns white. This phenomenon is call...
Vấn đề khuyết tật và giải pháp.
Đây vấn đề giải thích khuyết tật đúc như vết lõm, độ cong vênh sự biến trắng cách phòng ngừa các
hiện tượng đó.
Khuyết tật khi đúc do các nguyên nhân phức tạp liên quan đến nhau
như sau:
Sù cè cña m¸y Ðp
ChÕ ®é Ðp kh«ng phï hîp
C¸c lçi trong thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ khu«n
Lùa chän vËt liÖu nhùa kh«ng thÝch hîp
Nh vËy vÊn ®Ò phøc t¹p thÓ kh«ng gi¶i quyÕt ®ưîc nÕu chØ dông
mét gi¶i ph¸p.
Bëi vËy khã ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong thêi gian ng¾n. Tuy nhiªn ®iÒu quan
träng ph©n tÝch nguyªn nh©n cña cña c¸c khuyÕt tËt ®óc, g¾ng t×m gi¶i
ph¸p hîp lÝ vµ lo¹i trõ c¸c khuyÕt tËt.
VÕt lâm (Sink Mark)
§©y mét hiÖn tưîng n¬i xuÊt hiÖn vÕt lâm trªn c¸c mÆt cña
s¶n phÈm.
®ưîc thÊy trªn nhùa kÕt tinh (crystalline plastics) tû co ngãt
cao.
Khi g©n ë trªn mÆt sau cña tÊm ®ì, mét vÕt lâm ®ưîc t¹o ra trªn
bÒ mÆt ®ã.
Nguyªn nh©n:
Nguyªn nh©n ë ®©y do ®é co ngãt
cña nhùa nãng ch¶y trong thêi gian
®óc. Do ®é dµy cña vËt ®óc kh«ng ®Òu,
nã kÐo theo sù ®«ng cøng kh«ng ®Òu.
§iÒu ®ã nghÜa ¸p suÊt kh«ng ®Òu
trªn tÊt c¸c phÇn cña lßng khu«n.
Ngay khi ¸p suÊt, còng gi¶m
®i nhanh chãng
Gi¶i ph¸p :
T¨ng ¸p suÊt phun lªn gi¶m nhiÖt ®é
cña nhùa nãng ch¶y. NhiÖt ®é cña
Page 1
Đúc khuôn: Vấn đề khuyết tật và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đúc khuôn: Vấn đề khuyết tật và giải pháp - Người đăng: Le Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đúc khuôn: Vấn đề khuyết tật và giải pháp 9 10 146