Ktl-icon-tai-lieu

Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng IC cảm biến nhiệt độ.

Được đăng lên bởi đẹp trai chai mặt
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÀI TẬP: VMTT
Số : 3
Họ và tên HS-SV : Võ Văn Phổ
Khoá : .7

Nhóm : 03.

Lớp : Điện 4

Khoa : Điện.
NỘI DUNG

Đề tài: Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử
dụng IC cảm biến nhiệt độ.
Yêu cầu: - Dải đo từ: t0C =00C ÷ tmax = 0 ÷ (50 + n)0C..

- Đầu ra: Chuẩn hóa đầu ra với các mức điện áp:
1. U=0 ÷ 10V
2. U= 0 ÷ -5V
3. I=0÷20mA.
4. I=4÷20mA
- Dùng cơ cấu đo để chỉ thị.
- Khi nhiệt độ trong giới hạn bình thường : t0C=0÷2*tmax/3. Thiết kế mạch
-

nhấp nháy cho LED với thời gian sáng và tối bằng nhau và bằng:
=(1+0,5*a) giây.
Đưa ra tín hiệu cảnh báo bằng còi khi nhiệt độ vượt giá trị : t0C= 2*tmax/3
Trong đó:
a: chữ số hàng đơn vị của danh sách (ví dụ: STT=3a=3; STT=10a=0)
n: Số thứ tự sinh viên trong danh sách.

PHẦN THUYẾT MINH
Yêu cầu về bố cục nội dung:
Chương 1: Tổng quan về mạch đo
Chương 2: Giới thiệu về các thiết bị chính
Chương 3: Tính toán, thiết kế mạch đo
- Tính toán, lựa chọn cảm biến
- Tính toán, thiết kế mạch đo
- Tính toán, thiết kế mạch nguồn cung cấp
- Tính toán, thiết kế mạch khuếch đại, chuẩn hóa
- Tính toán mạch nhấp nháy cho LED
- Tính toán, thiết kế mạch cảnh báo.
- ..
Kết luận và hướng phát triển

Yêu cầu về thời gian : Ngày giao đề : ..........Ngày hoàn thành: 4-12-2014

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐO
1.1.Tổng quan
1.1.1.Khái niệm về nhiệt độ.
Nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho cường độ chuyển động của các
nguyên tử, phân tử của một hệ vật chất. Tuỳ theo từng trạng thái của vật
chất ( rắn, lỏng, khí) mà chuyển động này có khác nhau. ở trạng thái láng,
các phân tử dao động quanh vi trí cân bằng nhưng vi trí cân bằng của nó
luôn dịch chuyển làm cho chất lỏng không có hình dạng nhất định. Còn ở
trạng thái rắn, các phần tử, nguyên tử chỉ dao động xung quanh vị trí cân
bằng. Các dạng vận động này của các phân tử, nguyên tử được gọi chung
là chuyển động nhiệt. Khi tương tác với bên ngoài có trao đổi năng lượng
nhưng không sinh công, thì quá trình trao đổi năng lượng nói trên gọi là sự
truyền nhiệt. Quá trình truyền nhiệt trên tuân theo 2 nguyên lý:
1.1.2.Bảo toàn năng lượng.
Nhiệt chỉ có thể tự truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ
thất.Ởtrạng thái rắn, sự truyền nhiệt xảy ra chủ yếu bằng dẫn nhiệt và bức
xạ nhiệt.
Đối với các chất lỏng và khí ngoài dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt còn có
truyền nhiệt bằng đối lưu. Đó là hiện tượng vận chuyển năng lượng nhiệt
bằng cách vận chuyển các ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯNG ĐH CÔNG NGHIP HÀ NI
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÀI TẬP: VMTT
Số : 3
Họ và tên HS-SV : Võ Văn Phổ Nhóm : 03. Lớp : Điện 4
Khoá : .7 Khoa : Điện.
NỘI DUNG
Đề tài: Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử
dụng IC cảm biến nhiệt độ.
Yêu cầu: - Dải đo từ: t
0
C =0
0
C ÷ t
max
= 0 ÷ (50 + n)
0
C..
- Đầu ra: Chuẩn hóa đầu ra với các mức điện áp:
1. U=0 ÷ 10V
2. U= 0 ÷ -5V
3. I=0÷20mA.
4. I=4÷20mA
- Dùng cơ cấu đo để chỉ thị.
- Khi nhiệt độ trong giới hạn bình thường : t
0
C=0÷2*t
max
/3. Thiết kế mạch
nhấp nháy cho LED với thời gian sáng và tối bằng nhau và bằng:
=(1+0,5*a) giây.
- Đưa ra tín hiệu cảnh báo bằng còi khi nhiệt độ vượt giá trị : t
0
C= 2*t
max
/3
Trong đó:
a: chữ số hàng đơn vị của danh sách (ví dụ: STT=3 a=3; STT=10a=0)
n: Số thứ tự sinh viên trong danh sách.
PHẦN THUYẾT MINH
Yêu cầu về bố cục nội dung:
Chương 1: Tổng quan về mạch đo
Chương 2: Giới thiệu về các thiết bị chính
Chương 3: Tính toán, thiết kế mạch đo
- Tính toán, lựa chọn cảm biến
- Tính toán, thiết kế mạch đo
- Tính toán, thiết kế mạch nguồn cung cấp
- Tính toán, thiết kế mạch khuếch đại, chuẩn hóa
- Tính toán mạch nhấp nháy cho LED
- Tính toán, thiết kế mạch cảnh báo.
- ..
Kết luận và hướng phát triển
Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng IC cảm biến nhiệt độ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng IC cảm biến nhiệt độ. - Người đăng: đẹp trai chai mặt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng IC cảm biến nhiệt độ. 9 10 673