Ktl-icon-tai-lieu

Dụng cụ cắt

Được đăng lên bởi Trần Văn Hòa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO AÙN SOÁ : ………
I./ TEÂN BAØI THÖÏC HAØNH: MAØI DAO TIEÄN
Saûn phaåm öùng duïng: Dao phaù thaúng , Dao xeùn vai
1.Muïc ñích, yeâu caàu:
- Naém ñöôïc caùc yeáu toá cuûa dao tieän ngoaøi
- Maøi vaø söûa ñöôïc dao tieän treân maùy maø hai ñaù
ñuùng YCKT
- Bieát ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân gaây sai hoûng vaø
bieän phaùp khaéc phuïc.
- Ñaûm baûo ATLÑ cho Ngöôøi, maùy moùc vaø duïng
cuï

Ngaøy

Lôùp

Ca

S/Soá

2. Ñoà duøng thieát bò thöïc taäp.
- Baûn veû dao tieän phaù thaúng, xeùn vai
- Caùn dao taäp maøi
- Dao maåu
- Döôûng ño goùc hoaëc thöôùc ño goùc
- Maùy maøi hai ñaù .

II./ KEÁ HOAÏCH HÖÔÙNG DAÃN:
STT

Noäi dung caùc böôùc höôùng daãn

T.gian

A
I

Höôùng daãn môû ñaàu
OÅn ñònh lôùp:
- Ñieåm danh.
- Nhoùm tröïc .
- Nhaéc nhôû moätt soá vaán ñeà lieân quan ñeán ca thöïc taäp.
- Kieåm tra baøi cuõ vaø coâng vieäc chuaån bò.
Höôùng daãn baøi môùi:
1. Muïc ñích yeâu caàu
2. Trình töï thöïc hieän:
a. Chuaån bò :
- Maùy maøi hai ñaùvaøkính baûo hoä. Thöôùc ño goùc
- Caùc yeáu toá cuûa dao tieän ngoaøi
b. Caùc böôùc thöïc hieän :
- Lấy dấu
- Kieåm tra ñaù maøi hai ñaù
- Keû bieân daïng löôûi caét chính vaø löôûi caét treân maët dao
- Maøi caùc maët chính cuûa dao vaø kieåm tra goùc ñoä töøng
maët moät theo thou töï sau:
+ Maøi maët sau chính
+ Maøi maët sau phuï
+ Maøi maët tröôùc
+ Maøi R muûi dao
*. Löu yù: Caùc maët cuûa dao sau khi maøi phaûi laømoät maët
lieàn
khoâng ñöôïc taïo bôûi nhieàu maët phaúng nhoû vaø phaûi ñuùng goùc
ñoä
Thao taùc maãu vaø kieåm tra
1. Giaùo vieân thao taùc maåu
2. Choïn sinh vieân laøm thöû vaø kieåmtra
Phaân maùy thöïc hieän:
Nhoùm
1
2
3
4
5
6
7
Maùy

60’
5’

II

III

IV

Phöông phaùp thöïc hieän

Giaûng giaûi
+
Vaán ñaùp
35’
Dieãn giaûng
+
Thò phaïm

18’

2’

Thò phaïm
+
Dieån giaûng

STT

Noäi dung caùc böôùc höôùng daãn

T.gian

B
1

170’

3

Höôùng daãn thöôøng xuyeân
Thöôøng xuyeân kieåm tra, ñoân ñoác,nhaéc nhôû, vaø uoán naén caùc
thao taùc sai cuûa sinh vieân ñeå traùnh hình thaønhyù vaän tieâu
cöïc.
- PP maøi dao
- PP kieåm tra
- PP khaéc phuïc khi gaëp sai hoûng
+ Goùc ñoä sau khi maøi khoâng ñuùng
+ Caùc maët sau khi maøi ñöôïc taïo bôûi nhieàu maët phaúng
nhoû
+ Löôûi caét sau khi maøi khoâng beùn
Nhaéc nhôû veà ATLÑ khi maøi dao
- Noäi quy söû duïng maùy maøi hai ñaù
- PP kieåm tra maùy maøi.
- Thao taùc ño kieåm.
- Tö theá maøi dao
Nhaéc nhôû veä sinh

C

Höôùng daãn keát thuùc

10’

2

Phöông phaùp thöïc hieän

Thò phaïm
+ Dieãn giaûng

Dieãn giaûng

III./ RUÙT KINH NGHIEÄM: (Veà thôøi gian, noäi dung, phöô...
GIAÙO AÙN SOÁ : ………
I./ TEÂN BAØI THÖÏC HAØNH: MAØI DAO TIEÄN
Saûn phaåm öùng duïng: Dao phaù thaúng , Dao xeùn vai
1.Muïc ñích, yeâu caàu:
- Naém ñöôïc caùc yeáu toá cuûa dao tieän ngoaøi
- Maøi vaø söûa ñöôïc dao tieän treân maùy maø hai ñaù
ñuùng YCKT
- Bieát ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân gaây sai hoûng vaø
bieän phaùp khaéc phuïc.
- Ñaûm baûo ATLÑ cho Ngöôøi, maùy moùc vaø duïng
cuï
Ngaøy Lôùp Ca S/Soá
2. Ñoà duøng thieát bò thöïc taäp.
- Baûn veû dao tieän phaù thaúng, xeùn vai
- Caùn dao taäp maøi
- Dao maåu
- Döôûng ño goùc hoaëc thöôùc ño goùc
- Maùy maøi hai ñaù .
II./ KEÁ HOAÏCH HÖÔÙNG DAÃN:
STT Noäi dung caùc böôùc höôùng daãn T.gian Phöông phaùp thöïc hieän
A Höôùng daãn môû ñaàu
60’
I
OÅn ñònh lôùp:
5’
- Ñieåm danh.
- Nhoùm tröïc . Giaûng giaûi
- Nhaéc nhôû moätt soá vaán ñeà lieân quan ñeán ca thöïc taäp. +
- Kieåm tra baøi cuõ vaø coâng vieäc chuaån bò. Vaán ñaùp
II
Höôùng daãn baøi môùi:
35’
1. Muïc ñích yeâu caàu
2. Trình töï thöïc hieän: Dieãn giaûng
a. Chuaån bò :
- Maùy maøi hai ñaùvaøkính baûo hoä. Thöôùc ño goùc +
- Caùc yeáu toá cuûa dao tieän ngoaøi
b. Caùc böôùc thöïc hieän :
Thò phaïm
- Lấy dấu
- Kieåm tra ñaù maøi hai ñ
- Keû bieân daïng löôûi caét chính vaø löôûi caét treân maët dao
- Maøi caùc maët chính cuûa dao vaø kieåm tra goùc ñoä töøng
maët moät theo thou töï sau:
+ Maøi maët sau chính
+ Maøi maët sau phuï
+ Maøi maët tröôùc
+ Maøi R muûi dao
*. Löu yù: Caùc maët cuûa dao sau khi maøi phaûi laømoät maët
lieàn
khoâng ñöôïc taïo bôûi nhieàu maët phaúng nhoû vaø phaûi ñuùng goùc
ñoä
III
Thao taùc maãu vaø kieåm tra
18’ Thò phaïm
1. Giaùo vieân thao taùc maåu +
2. Choïn sinh vieân laøm thöû vaø kieåmtra Dieån giaûng
IV
Phaân maùy thöïc hieän:
2’
Nhoùm 1 2 3 4 5 6 7
Maùy
Dụng cụ cắt - Trang 2
Dụng cụ cắt - Người đăng: Trần Văn Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dụng cụ cắt 9 10 233