Ktl-icon-tai-lieu

Dung dịch khoan

Được đăng lên bởi Tân
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG

CHƯƠNG 2

GEOPET

I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG

DUNG DỊCH SÉT

II. DUNG DỊCH SÉT
III. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH SÉT
IV. ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH SÉT

2-2

I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG

GEOPET

1.1. Sự hình thành và phân loại

1.1. Sự hình thành và phân loại
1.2. Các tính chất

ƒ

Sét là một loại đá trầm tích phổ biến trong vỏ trái đất, có khả năng
tác dụng với nước thành vật thể dẻo và giữ nguyên trạng thái có
sẵn khi khô, khi nung lên thì có độ cứng khá cao.

ƒ

Sét là các khoáng chất phyllosilicat nhôm ngậm nước, được hình
thành do kết quả của quá trình phong hóa các khoáng vật như
fenpat, silicat, cacbonat ... và cả đất đá macma.

ƒ

Tùy theo thành phần vật chất của đất đá ban đầu, điều kiện lý hóa
(môi trường axít, kiềm, trung tính), khí hậu mà kết quả quá trình
phong hóa có thể tạo thành các đất sét có thành phần khoáng vật và
tính chất rất khác nhau. Có khoảng 30 loại đất sét “nguyên chất”.

a. Tính dẻo
b. Tính chịu nhiệt
c. Tính hấp phụ
d. Khả năng sét tạo thành huyền phù bền vững
e. Tính trương nở
f.

2-3

GEOPET

Tính ỳ với hóa học

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

2-4

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG

I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG

GEOPET

Hình thành

Phân loại

Môi trường axit

ƒ Theo nguồn gốc hình thành: sét eluvi và sét trầm tích
• Sét eluvi: sự tích tụ tại chỗ của các sản phẩm phong hóa từ đất đá
• Sét trầm tích: do sự dịch chuyển và lắng đọng tại một chỗ khác
của sản phẩm đất đá bị phong hóa
Trong mỗi loại sét trên, người ta lại chia nhỏ thành sét lục địa và
sét biển.

K2OAl2O3.6SiO2 + CO2 + 2H2O = K2CO3 + 4SiO2 + Al2O3.2SiO2.2H2O
Fenspat

Kaolinit

Môi trường kiềm

ƒ Theo thành phần khoáng vật của sét: chia sét thành nhiều loại, nhóm,
mỗi nhóm có thành phần hóa học và mạng tinh thể khác nhau.
Một trong những dấu hiệu xác định của khoáng vật sét là tỉ số
Al2O3/SiO2. Tỉ số này đánh giá khả năng trương nở và phân tán của
sét khi gặp nước. Tỉ số càng nhỏ thì tính ưa nước của đất sét càng
mạnh, sét trương nở và phân tán mạnh trong nước.

K2OAl2O3.6SiO2 + CO2 + H2O = K2CO3 + 2SiO2 + Al2O3.4SiO2.H2O
Fenspat

Montmorillonit

2-5

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG

2-6

Nhóm sét

Montmorillonit (M)
Hydromica (H)
Kaolinit (K)

Công thức
phân tử

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·n(H2O)

Al2O3.3SiO2.2H2O
(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2...
CHƯƠNG 2
DUNG DCH SÉT
2-2
GEOPET
Dung dch khoan & ximăng – Đỗ Hu Minh Triết
NI DUNG
I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHT CA CHÚNG
II. DUNG DCH SÉT
III. CÁC THÔNG S CƠ BN CA DUNG DCH SÉT
IV. ĐIU CH DUNG DCH SÉT
2-3
GEOPET
Dung dch khoan & ximăng – Đỗ Hu Minh Triết
I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHT CA CHÚNG
1.1. S hình thành và phân loi
1.2. Các tính cht
a. Tính do
b. Tính chu nhit
c. Tính hp ph
d. Kh nng sét to thành huyn phù bn vng
e. Tính trng n
f. Tính vi hóa hc
2-4
GEOPET
Dung dch khoan & ximăng – Đỗ Hu Minh Triết
I. SÉT VÀ CÁC TÍNH CHT CA CHÚNG
1.1. S hình thành và phân loi
Sét là mt loi átrm tích ph bin trong v trái t, có kh nng
tác dng vi nc thành vt th do và gi nguyên trng thái có
sn khi khô, khi nung lên thì có  cng khá cao.
Sét là các khoáng cht phyllosilicat nhôm ngm nc, c hình
thành do kt qu ca quá trình phong hóa các khoáng vt nh
fenpat, silicat, cacbonat ... và c t ámacma.
Tùy theo thành phn vt cht ca t á ban u, iu kin lý hóa
(môi trng axít, kim, trung tính), khí hu mà kt qu quá trình
phong hóa có th to thành các t sét có thành phn khoáng vt và
tính cht rt khác nhau. Có khong 30 loi t sét “nguyên cht”.
Dung dịch khoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung dịch khoan - Người đăng: Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Dung dịch khoan 9 10 216