Ktl-icon-tai-lieu

DUNG SAI

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG VẼ CƠ KHÍ

BÀI 1:

TIÊU CHUẨN
GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI
Ths. Nguyễn Việt Anh

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước

- Kích thước độ lớn: thể hiện độ lớn của chi tiết như chiều cao, chiều sâu,
chiều rộng, góc, bán kính cong, đường kính của lỗ…
- Kích thước định vị: xác định vị trí các chi tiết.

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Các yếu tố thông dụng trong việc ghi kích thước

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước vẽ mũi tên và ghi chữ số

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước

- Các đường kích thước vẽ bên ngoài đường bao vật thể
- Không nên sử dụng nhiều hơn 3 đường kích thước về
một phía của vật thể

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước

(1,5mm)

Chú ý yêu cầu khoảng cách giữa các đường kích thước

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước

Đường dóng không
được cắt qua
đường ghi kích
thước, không được
ngắt đoạn khi cắt
đường bao của chi
tiết hoặc đường
dóng khác, trừ
trường hợp cắt qua
mũi tên

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước
Khi trong bản vẽ
bắt buộc phải dùng
nhiều đường kích
thước song song:
- Bố trí các đường
kích thước lớn dần
từ trong ra ngoài
- Các chữ số ghi
kích thước viết so
le nhau để đảm
bảo khoảng cách
giữa các đường
kích thước

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước

- Sử dụng đường dóng nghiêng
khi khoảng dóng quá nhỏ

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước

Đường dẫn dùng
để ghi kích thước
đường kính lỗ phải
hướng tâm

Cung tròn nhỏ hơn
hoặc bằng 1800 thì
ghi kích thước bán
kính - ký hiệu R
đặt trước giá trị số

Sử dụng đường rút
ngắn đối với các
cung tròn lớn có
tâm nằm ngoài
phạm vi bản vẽ

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Quy ước về bố trí và trình bày các đường kích thước

Khi định vị tâm đường
tròn thì các đường dóng
kích thước định vị phải
đi qua tâm của nó

Khi định vị một điểm bằng
các đường dóng giao nhau
thì đường dóng kích thước
cũng phải đi qua điểm đó

Bài 1
Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai
1.1. Ghi kích thước
Các phươ...