Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai Kích thước Geometric Tolerance

Được đăng lên bởi thucdang86
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dung sai Kích thöôùc
Geometric Tolerance
Ø 12 ± 0.1

Ø 11.9

Ø 12.1

Dung sai Vò trí Moät Loã
Geometric location of a hole
Ø 12 ± 0.1
C

O Þ1.0 A B C

A

25

40

C

B

A
Ø 1.0

25

40

B

Dung sai Vò trí Moät Loã
Geometric location of a hole
C

Ø 12 ± 0.1

A

O Þ1.0 A B C

25

25.2

B

40
40.4

Þ 1.0

0.2

0.4

Dung sai Vò trí 2 Loã ñoäc laäp
Geometric tolerance of 2 independent holes
C

2x Ø 12 ± 0.1

A

O Þ1.0 A B C

25
12
18
40

C

B

A

Ø 1.0

25
12
18
40

B

Dung sai Vò trí 2 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 2 Linked holes

C

2x Ø 12 ± 0.1

A

Þ1.0 A B C
Þ0.2 A

25

B

18
40

Dung sai Vò trí 2 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 2 Linked holes
A

22

Þ0.2
Ø 0.2

A

A
22

11
11

A

Dung sai Vò trí 2 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 2 Linked holes
Þ1.0

C

A

25
Þ1.0
B

18
40

A B C

Dung sai Vò trí 2 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 2 Linked holes
Þ1.0 A B C
Þ0.2 A
C

A

22
Þ 0.2

25
Þ1.0
18

40

B

Dung sai Vò trí 2 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 2 Linked holes
Þ1.0 A B C
Þ0.2 A
C

A

22
Þ 0.2

25
Þ1.0
18

40

B

Dung sai Vò trí 3 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 3 Linked holes
Þ 15 ±0.5
Þ1.0 A B C
Þ0.2 A

80

80
50

50

40

40

30

40

30

40

Dung sai Vò trí 3 Loã Lieân keát
Geometric tolerance of 3 Linked holes

80

80
50

50

40

40

30

40

Dung sai Vò trí Moät Loã

Ø 12 ± 0.1
C

O Þ1.0 A B C

A

25

40

B

Vò Trí Giôùi Haïn Cuûa Loã
Extreme positions of a hole within its tolerance area

(40, 25)

Þ1

Ñöôøng Kính Choát Kieåm Taïi Vò Trí Cô Baûn
Diameter of inspection Pin at basic position

(40, 25)

Þ12-Þ1=
Þ11

Þ12

Þ1

Khi Choát Kieåm Leäch Vò Trí Cô Baûn
When pin was not at basic position

(40, 25)

Þ12-Þ1=
Þ11
Þ12
(39.8, 25)

Þ1

Ñöôøng Kính Choát Kieåm Khi Leäch Vò Trí Cô Baûn
Diameter of Inspection Pin when it was out of basic position

(40, 25)

Þ11+2x0.2=
Þ11.4

Þ12-Þ1=
Þ11
Þ12
(39.8, 25)

Þ1

...
Dung sai Kích thöôùc
Geometric Tolerance
Ø 12 ± 0.1
Ø 12.1Ø 11.9
Dung sai Kích thước Geometric Tolerance - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai Kích thước Geometric Tolerance - Người đăng: thucdang86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dung sai Kích thước Geometric Tolerance 9 10 66