Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai kỹ thuật đo - Chương 1

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
1.1. Kích thước:
 Kích thước danh nghĩa (ddn):
là kích thước mà dựa vào chức năng của chi tiết, xác định
được sau khi đã tính toán đảm bảo các thông số kỹ thuật yêu cầu
(độ bền, độ cứng …) sau đó được quy tròn (về phía lớn lên) theo
các giá trị của dãy kích thước tiêu chuẩn.
 Kích thước thực (dth):
là kích thước nhận được từ kết quả đo chi tiết với sai số cho
phép.
Trong thực tế đôi khi sử dụng khái niệm kích thước thực cục bộ:
là khoảng cách tại một mặt cắt ngang bất kì của một yếu tố,
nghĩa là kích thước đo được giữa 2 điểm bất kỳ.

Chương 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
1.1. Kích thước:
 Kích thước giới hạn:
Là hai kích thước giới hạn một khoảng nào đó mà kích thước
đạt yêu cầu phải nằm trong khoảng đó.
• dmax = Kích thước giới hạn lớn nhất
• dmin = Kích thước giới hạn nhỏ nhất
 Kích thước thực đạt yêu cầu khi nó thoả mãn điều kiện:
dmin ≤ dth ≤ dmax

Chương 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
1.2.Sai lệch:
 Sai lệch là hiệu số đại số giữa một kích thước (kích thước
thực, kích thước giới hạn ...) với kích thước danh nghĩa.
 Dung sai gia công được cho trên bản vẽ dưới dạng hai sai
lệch so với kích thước danh nghĩa - được gọi là sai lệch giới
hạn. Sai lệch giới hạn quyết định độ chính xác yêu cầu của các
kích thước gia công và xác định đặc tính của mối ghép.

Chương 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
1.2.Sai lệch:
 Sai lệch giới hạn: là hiệu số đại số giữa các kích thước
giới hạn và kích thước danh nghĩa. Bao gồm:
• Sai lệch trên (ES,es): là hiệu số đại số giữa kích thước
giới hạn lớn nhất và kích thước danh nghĩa.
ES (es) = D(d)max - D(d)dn
• Sai lệch dưới (EI,ei): là hiệu số đại số giữa kích thước
giới hạn nhỏ nhất và kích thước danh nghĩa
EI (ei) = D(d)min - D(d)dn

Chương 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
1.2.Sai lệch:
Trong đó: D,d - tương ứng với kí hiệu kích thước lỗ và trục
EI, ES - sai lệch giới hạn dưới và trên đối với lỗ
ei, es - sai lệch giới hạn dưới và trên đối với trục
 Sai lệch thực:
Bằng hiệu đại số giữa kích thước thực và kích thước danh
nghĩa.
D(d)th – D(d)dn

Chương 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
1.2.Sai lệch:
 Sai lệch cơ bản: là một trong hai sai lệch dùng làm căn cứ để
xác định vị trí của trường dung sai so với đường không (0).
Trong TCVN quy định sai lệch cơ bản là một trong hai sai lệch
nằm gần đường không nhấ...
1.Kích thước, sai lệch và dung sai:
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Kích thước:
Kích thước danh nghĩa (d
dn
):
là kích thước mà dựa vào chức năng của chi tiết, xác định
được sau khi đã tính toán đảm bảo các thông số kỹ thuật yêu cầu
(độ bền, độ cứng …) sau đó được quy tròn (về phía lớn lên) theo
các giá trị của dãy kích thước tiêu chuẩn.
Kích thước thực (d
th
):
là kích thước nhận được từ kết quả đo chi tiết với sai số cho
phép.
Trong thực tế đôi khi sử dụng khái niệm kích thước thực cục bộ:
là khoảng cách tại một mặt cắt ngang bất kì của một yếu tố,
nghĩa là kích thước đo được giữa 2 điểm bất kỳ.
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 1 - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 1 9 10 688