Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai kỹ thuật đo - Chương 3

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

1. Khái niệm về độ chính xác gia công:
1.1.Khái niệm:
Độ chính xác gia công là mức độ trùng hợp về các yếu tố
hình học của chi tiết gia công với các yếu tố hình học mà sơ
đồ gia công yêu cầu.
1.2.Phân loại sai số gia công:
 Sai số hệ thống :
Là sai số mà giá trị của nó không đổi hoặc biến đổi theo
một quy luật xác định trong suốt quá trình gia công.

Chương 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

1. Khái niệm về độ chính xác gia công:
1.2.Phân loại sai số gia công:
• Sai số hệ thống cố định:
Là sai số mà giá trị của nó không đổi trong suốt quá
trình gia công (như ví dụ trên).
• Sai số hệ thống biến đổi:
Là sai số mà giá trị của nó thay đổi theo một quy luật
xác định trong suốt quá trình gia công (người ta có thể xác
định được giá trị sai số này theo thời gian).
 Sai số ngẫu nhiên:
Là sai số mà giá trị của nó thay đổi không theo một quy
luật nào đó trong suốt quá trình gia công.

Chương 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

1. Khái niệm về độ chính xác gia công:
1.3. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công:
 Máy dùng để gia công có sai số và bị mòn trong quá trình sử
dụng.
 Dao dùng để gia công có sai số và bị mòn trong quá trình sử
dụng.
 Do biến dạng đàn hồi của hệ thống Máy – Dao – Đồ gá – Chi
tiết gia công.
 Do rung động.
 Do biến dạng nhiệt.
 Do phương pháp đo và dụng cụ đo.

Chương 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

1. Khái niệm về độ chính xác gia công:
1.4.Sai số kích thước gia công:
 Định nghĩa:
Sai số của kích thước gia công là lượng chênh lệch giữa
kích thước thực của chi tiết sau khi gia công xong so với
khoảng kích thước cho phép (tức là dung sai) của kích thước
đó
 Mục đích nghiên cứu:
Khi gia công cả loạt, do có sai số gia công làm cho kích
thước của chi tiết trong loạt bị phân tán trong một khoảng
nào đó được gọi là khoảng phân tán của kích thước gia
công. Ký hiệu là W

Chương 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

.4 Sai số kích thước gia công:
Khi gia công do xuất hiện cả sai số hệ thống và sai số ngẫu
nhiên nên kích thước gia công của loạt dao động trong miền phân
tán có độ lớn.
W = ∆X = Xmax – Xmin = 6σ
Trong đó:

Xmax :kích thước lớn nhất của loạt
Xmin :kích thước nhỏ nhất của loạt

Chương 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

2. Sai số kích thước gia công:
2.1 Sai số hình dáng hình học:
Khái niệm:
Sai lệch giữa bề mặt thực hoặc prôfin thực nhận được sau khi
gia công so với bề mặt danh nghĩa hoặc prôfi...
1. Khái niệm về độ chính xác gia công:
Chương 3: ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA
CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC
1.1.Khái niệm:
Độ chính xác gia công là mức độ trùng hợp về các yếu tố
hình học của chi tiết gia công với các yếu tố hình học mà sơ
đồ gia công yêu cầu.
1.2.Phân loại sai số gia công:
Sai số hệ thống :
sai smà gtrị của không đổi hoặc biến đổi theo
một quy luật xác định trong suốt quá trình gia công.
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 3 - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 3 9 10 398