Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai kỹ thuật đo - Chương 4

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4:

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

1.Hệ thống dung sai kích thước (TCVN 2244 - 99):
 Trong ngành CTM, mối ghép trụ trơn được sử dụng thông
dụng nhất.
 Trong mối ghép trụ trơn có 2 đặc tính lắp ghép đó là: mối ghép
có độ hở và mối ghép có độ dôi
2. Công thức dung sai:
Dung sai được xác định theo công thức sau: T = a.i
Trong đó:
• a là hệ số cấp chính xác, trị số a càng nhỏ thì cấp chính
xác càng cao và ngược lại.
• i là đơn vị dung sai phụ thuộc độ lớn đường kính danh
nghĩa (µm)

Chương 4:

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

3. Cấp chính xác:
 Tiêu chuẩn quy định 20 cấp chính xác kí hiệu là: IT01,
IT1, ..., IT18 theo thứ tự độ chính xác giảm dần
• Cấp IT01 ÷ IT4 sử dụng đối với các kích thước yêu cầu độ
chính xác rất cao như các kích thước mẫu chuẩn, kích thước
chính xác cao của các chi tiết trong dụng cụ đo
• Cấp IT5 - IT8 được sử dụng trong lĩnh vực cơ khí thông
dụng
• Cấp IT9 ÷ IT11 thường được sử dụng với lĩnh vực cơ khí
lớn
• IT12 ÷ IT16 thường được sử dụng đối với những kích
thước chi tiết yêu cầu gia công thô

Chương 4:

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

3. Cấp chính xác:
 Dung sai tính theo kích thước trung bình:

T = a.i = a (0,453 D + 0,001D)
Trong đó: D là kích thước trung bình của một khoảng kích
thước tiêu chuẩn.
4. Ký hiệu các miền dung sai:
 Miền dung sai nằm phía trên kích thước danh nghĩa thì sai
lệch cơ bản là sai lệch dưới (ei,EI) còn nếu nằm phía dưới kích
thước danh nghĩa thì là sai lệch trên (es, ES)

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

Chương 4:

4. Ký hiệu các miền dung sai:

T

es = ei + T

ei

Sai lÖch c¬ b¶n

T

es
ei = es - T

Sai lÖch c¬ b¶n

KÝch thíc danh nghÜa

es

T

ei = es - T

KÝch thíc danh nghÜa

ei

Sai lÖch c¬ b¶n

MiÒn dung sai lç

es = ei + T

T

MiÒn dung sai trôc

Sai lÖch c¬ b¶n

Chương 4:

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

4. Ký hiệu các miền dung sai:
Khi phối hợp
Sai lệch cơ bản với
sai lệch còn lại sẽ
được một miền
dung sai như sơ đồ
phân bố các miền
dung sai ở bên:


Chương 4:

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

5. Hệ thống lắp ghép trụ trơn:
 Hệ thống lỗ

• Hệ thống lỗ là tập hợp các mối ghép mà ở đó khi có cùng
một cấp chính xác và cùng một kích thước danh nghĩa các mối
ghép chỉ khác nhau ở kích thước giới hạn của trục còn kích
thước giới hạn của lỗ không đổi.
• Tiêu chuẩn qui định chọn lỗ có miền dung sai H là lỗ cơ
sở. Nó có đặc điểm cơ bản là có sai lệch dưới luôn bằng 0. (EI =
0).
• Khi thay đổi miền dung sai của trục so với kích thước danh
nghĩa sẽ được các kiểu lắp khác nhau (mối ghép có độ hở, dôi,
trung gian)

Chươ...
Chương 4: DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN
1.Hệ thống dung sai kích thước (TCVN 2244 - 99):
Trong ngành CTM, mối ghép trụ trơn được sử dụng thông
dụng nhất.
Trong mối ghép trụ trơn có 2 đặc tính lắp ghép đó là: mối ghép
có độ hở và mối ghép có độ dôi
2. Công thức dung sai:
Dung sai được xác định theo công thức sau: T = a.i
a hệ số cấp chính xác, trị số a càng nhỏ thì cấp chính
xác càng cao và ngược lại.
i đơn vị dung sai phụ thuộc độ lớn đường kính danh
nghĩa (µm)
Trong đó:
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 4 - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 4 9 10 430