Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai kỹ thuật đo - Chương 6

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4812 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
 Định nghĩa:
Chuỗi kích thước là một tập hợp các kích thước nối tiếp
nhau ở một hay một số chi tiết tạo thành một vòng khép kín.
Chúng xác định độ chính xác vị trí tương quan giữa các bề
mặt, các đường tâm của một hoặc nhiều chi tiết tham gia lắp
ghép
• Các kích thước nối tiếp nhau.
• Các kích thước tạo thành một vòng khép kín

Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
 Phân loại:
• Chuỗi kích thước chi tiết

AΣ=A4

A2
A1

A3

Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
 Phân loại:
• Chuỗi kích thước lắp ráp

A2

A3
A1
H×nh 2

A4

A5

CHUỖI KÍCH THƯỚC

Chương 6:

1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
 Phân loại:
• Chuỗi kích thước đường thẳng

AΣ=A4

A2
A1

A2

A3
A1

A4

A5

A3

Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
 Phân loại:
• Chuỗi kích thước mặt phẳng
• Chuỗi kích thước góc
A3

β
α
A1

A2

Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
 Phân loại:
• Chuỗi kích thước không gian: chuỗi độc lập, chuỗi quan
hệ
2. Giải chuỗi kích thước:
Giải chuỗi kích thước là xác định được dung sai các sai lệch
giới hạn của các khâu sao cho chúng đạt được tính đổi lẫn chức
năng (hoàn toàn hay không hoàn toàn) và đảm bảo yêu cầu về độ
chính xác cũng như khả năng làm việc của chi tiết hoặc bộ phận
máy

Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

2. Giải chuỗi kích thước:
Bài toán thuận: Trong bài toán này ta phải xác định kích
thước danh nghĩa, dung sai, các sai lệch giới hạn của khâu khép
kín khi biết kích thước danh nghĩa, dung sai và các sai lệch giới
hạn của các khâu thành phần.
Bài toán nghịch: Xác định kích thước dung sai và các sai
lệch giới hạn của các khâu thành phần khi biết kích thước danh
nghĩa, dung sai và sai lệch giới hạn của khâu khép kín

CHUỖI KÍCH THƯỚC

Chương 6:

2. Giải chuỗi kích thước:
2.1 Giải bài toán theo phương pháp đổi lẫn chức năng hoàn toàn:
Bài toán thuận:
Biết kích thước danh nghĩa, dung sai và sai lệch giới
hạn của các khâu thành phần. Xác định kích thước danh
nghĩa, dung sai và sai lệch của khâu khép kín, (thông thường
đây là bài toán kiểm nghiệm).
A4 = AΣ

A2

A3

A1

A∑ = A4 = A1 - A2 - A3

A1

AΣ
A2

A∑ = A2 – A1

Aβ = A∑

β
A2

α
A1

A∑ = A3 = A1 . cosα + A2 . cosβ

Chương 6:

CHUỖI KÍCH THƯỚC

2. Giải chuỗi kích thước:
2.1 Giải bài toán theo phương pháp đổi lẫn chức năng hoàn toàn:
Tổng quát ta có thể viết:
n
A∑ = β1. A1 + β2 . A2 + ... + βn . An = ∑ β i Ai
m

n

1

m +1

...
Chương 6: CHUỖI KÍCH THƯỚC
1.Các khái niệm và định nghĩa cơ bản:
Định nghĩa:
Chuỗi kích thước là một tập hợp các kích thước nối tiếp
nhau một hay một số chi tiết tạo thành một vòng khép kín.
Chúng xác định độ chính xác v trí tương quan giữa các bề
mặt, các đường tâm của một hoặc nhiều chi tiết tham gia lắp
ghép
c kích thước nối tiếp nhau.
c kích thước tạo thành một vòng khép kín
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 6 - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 6 9 10 975