Ktl-icon-tai-lieu

DUNG SAI LẮP GHÉP

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Quan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4612 lần   |   Lượt tải: 23 lần
CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1. Dung sai mối ghép then và then hoa.
1.1. Dung sai
a. Then bằng
- Then bằng có kiểu đầu tròn ký hiệu là A và kiểu đầu vuông kí hiệu là B.
Ký hiệu của then bằng gồm có tên gọi, các kích
thước rộng (b), cao (h), dài (l) và số hiệu tiêu chuẩn của ren

Loại A

Loại B

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1. Dung sai mối ghép then và then hoa.
1.1. Dung sai
b. Then vát

Chiều dài l của then được xác định theo chiều dài của lỗ L, kích thước
mặt cắt của then và rãnh then quy định trong TCVN 2261-77

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1. Dung sai mối ghép then và then hoa.
1.1. Dung sai
c. Then bán nguyệt
Then bán nguyệt dùng để truyền momen lực tương đối nhỏ, nó có ưu
điểm là tự động điều chỉnh được vị trí.

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1. Dung sai mối ghép then và then hoa.
1.1. Dung sai
d. Then hoa
Mối ghép then hoa dùng để truyền momen lớn, thường dùng trong
ngành động lực, then hoa gồm có: then hoa răng hình chữ nhật, then
hoa răng thân khai, then hoa răng tam giác

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1.2. Chọn kiểu lắp ghép tiêu chuẩn cho mối ghép.
* Trường hợp bạc then hoa cố định trên trục:
- Khi thực hiện đồng tâm theo D có thể chọn kiểu lắp:
H7
F8
D
và b
js 7
js7

- Khi thực hiện đồng tâm theo d có thể chọn kiểu lắp:
H7
D9
d.
và b
g6
js7

* Trường hợp bạc then hoa dịch chuyển dọc trục:
- Khi thực hiện đồng tâm theo D có thể chọn kiểu lắp:
D.

H7
F8
và b
f7
f7

- Khi thực hiện đồng tâm theo d có thể chọn kiểu lắp:
d.

H7
F10
và b
f7
f9

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1.2. Chọn kiểu lắp ghép tiêu chuẩn cho mối ghép.
Trong trường hợp cần thiết nếu như các kiểu lắp trên không đáp
ứng được các tiêu chuẩn cụ thể của mối ghép thì cho phép lựa
chọn kiểu lắp tiêu chuẩn khác (TCVN 2324 – 78).

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1.3. Ký hiệu lắp ghép then hoa tiêu chuẩn
Lắp ghép then hoa được ghi ký hiệu giống như các lắp ghép
bề mặt trơn khác nếu trên bản vẽ có mặt cắt ngang của mối ghép
(hình 1). Trong trường hợp không thể hiện mặt cắt ngang thì ghi ký
hiệu như (hình 2)

Hình 1

Hình 2

CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1.3. Ký hiệu lắp ghép then hoa tiêu chuẩn
Ví dụ giải thích ký hiệu sau:

H7
H 12 F10
d  8.36
.40
.7
f7
a11
f9

Theo ký hiệu trên lần lượt là:
- Thực hiện đồng tâm theo kích thước d
- Số răng then hoa: z = 8.
H7
-Lắp ghép theo yếu tố đồng tâm d là 36
f7
- Bề mặt không thực hiện đồng tân D có k...
CHƯƠNG 4: DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN
1. Dung sai mối ghép then và then hoa.
1.1. Dung sai
a. Then bằng
- Then bằng có kiểu đầu tròn ký hiệu là A và kiểu đầu vuông kí hiệu là B.
hiệu của then bằng gồm n gọi, các kích
thước rộng (b), cao (h), dài (l) và số hiệu tiêu chuẩn của ren
Loại A Loại B
DUNG SAI LẮP GHÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DUNG SAI LẮP GHÉP - Người đăng: Nguyen Duc Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
DUNG SAI LẮP GHÉP 9 10 356