Ktl-icon-tai-lieu

Dung Sai Lắp Ghép

Được đăng lên bởi Sữa Ông Thọ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CĐKT CAO THẮNG
ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ 1:

Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thƣớc giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu ngƣời thợ gia công đạt kích thƣớc lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu cầu hay không?
(0,5đ)

Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết nhƣ hình vẽ:

a)Xác định dung sai độ trụ của mặt A và mặt B.

(1,0đ)

b)Tìm dung sai độ đồng trục của mặt B so với mặt A. (1,0đ)
c)Ghi kí hiệu dung sai trên bản vẽ. (1,0đ)

-2-

Câu 3: (2 điểm) Cho lắp ghép biết DN = dN = 9mm; Nmax = 28m; Nmin = 4m.
a)Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép. (0,5đ)
b)Xác định sai lệch giới hạn & dung sai kích thƣớc lỗ, trục. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. (1,0đ)

Câu 4: (2 điểm) Cho kích thƣớc 20g6
a)Để kiểm tra kích thƣớc này ta dùng calíp nút hay calíp hàm (0,5đ).
b)Vẽ hình calíp này & tra bảng xác định kích thƣớc đầu Q & KQ của calíp (1,0đ).
c)Trình bày phƣơng pháp sử dụng calíp (0,5đ).

(HỌC SINH ĐƢỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)

TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2010

KHOA CƠ KHÍ

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Lâm

-3-

ĐÁP ÁN
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
(TCCTCK09-A,B,C)

ĐỀ 1:

Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thƣớc giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu ngƣời thợ gia công đạt kích thƣớc lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu cầu hay không?
(0,5đ)

Giải:
Theo đề bài ra ta có lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ:
+Lỗ Ø16H7: Tra bảng 1.14 Tr.20 (tập BTDSLG) ta có:
ES = +18 m = 0,018 mm; EI = 0
+Trục Ø16g6: Tra bảng 1.28 Tr.42 (tập BTDSLG) ta có:
es = -6 m = -0,006 mm; ei = -17 m = -0,017 mm.
b)Tính kích thƣớc giới hạn, dung sai trục và lỗ:
Kích thƣớc giới hạn lỗ:
Dmax = DN + ES = 16 + 0,018 = 16,018 mm.
Dmin = DN + EI = 16 + 0 = 16 mm.
Dung sai kích thƣớc lỗ: TD = ES – EI = 18 – 0 = 18 (m)

-4-

Kích thƣớc giới hạn trục:
dmax = dN + es = 16 + (-0,006) = 15,994mm.
dmin = dN + ei = 16 + (-0,017) = 15,983mm.
Dung sai kích thƣớc trục: Td = es – ei = -6 – (-17) = 11 (m)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào?
Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp...
-1-
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CĐKT CAO THNG
ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ 1:
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thƣớc giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu ngƣời thợ gia công đạt kích thƣớc lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu cầu hay không?
(0,5đ)
Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết nhƣ hình vẽ:
a)Xác định dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (1,0đ)
b)Tìm dung sai độ đồng trục của mặt B so với mặt A. (1,0đ)
c)Ghi kí hiệu dung sai trên bản vẽ. (1,0đ)
Dung Sai Lắp Ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung Sai Lắp Ghép - Người đăng: Sữa Ông Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Dung Sai Lắp Ghép 9 10 962