Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai lắp ghép

Được đăng lên bởi Nghiêm Xuân Cường
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
--------------o0o--------------

T
Môn:

LẦN 1

DUNG SAI – KỸ THU T Đ
Số liệu 12

SVTH: L

MSSV: 21303338

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2015

Lắp ghép bề mặt trụ trơn.
1.Cho các lắp ghép trụ trơn có kích thước danh nghĩa là 50mm có độ dôi hoặc độ
hở yêu cầu như trong bảng 1(đơn vị trong bảng là m):
BẢNG 1
STT

Nmax

Nmin

Smax

Smin

12

33

-

8

-

- Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép:
 50

H7
n6

- Xác định sai lệch kích thước lỗ và trục:
 ES  25m
 50H 7 
 EI  0 m
 ES  33m
 50n6
 EI  17m
2.Cho các mối ghép như bảng sau:
BẢNG 2
Đề
Mối ghép
N9
12
 80
h9

Tính xác suất xuất hiện độ dôi hoặc độ hở hoặc độ hở và độ dôi của lắp ghép:
- Sai lệch và dung sai kích thước lắp ghép:
 ES  0
 TD  74m
 EI  74

 80N 9

es  0
 Td  74m
ei  74

 80h9

- Đặc tính của lắp ghép:
 N max  74m

S max  74m
- Sai lệch bình phương của độ dôi là:
 N (S ) 

1
1
TD2  Td2 
74 2  74 2  17.4420m
6
6

- Độ dôi trung bình của lắp ghép:
Nm 

N max  N min 74  74

 0m
2
2

- Ta có:

Zc 

xc



Nm



0
0
17.4420

N N
 ( Z c )   (0)  0
- Vậy xác suất xuất hiện độ dôi và độ hở tính theo phần trăm là:
P ( N )  0.5   (0)  0.5  50%
P ( S )  0.5   (0)  0.5  50%

3.Chọn kiểu lắp lỏng tiêu chuẩn cho mối ghép ổ trượt lắp chặt làm việc trong
điều kiện ma sát ướt theo bảng 3:
BẢNG 3
d1 (mm)
30

12

Kiểu lắp chặt
MX (Nm)
500

 Đối với kiểu lắp chặt các thông số của mối ghép như sau :
dN=60 mm , l = 70 mm , d2=100mm . Dùng để truyền mômen xoắn Mx.Vật liệu chi
tiết bằng thép 45 có giới hạn chảy :
σ1= σ2= σc=35.107 N/m2
chiều cao trung bình của nhám trên bề mặt trục Rzd = 6,3 m, trên bề mặt lỗ RzD =
10m
- Xác định [pmin]:
[ p min ] 

2M x
2.500

 1.58.107 N / m 2
2
3 2
3
d N lf 3,14(60.10 ) .70.10 .0.08

Chọn hệ số ma sát f = 0,08
- Xác định Nmin:
d
1   1
 dN
C1 
d
1   1
 dN
N min

2

2

 30 

1  
 
 60   5
2
2
3

 30 
1


 
 60 


d
1   N
 d2
C2 
d
1   N
 d2

2

2

 60 

1 

 
 100   2,125
2
2

 60 
1




 100 


5

 2.125 

 C  C2 
7
3
  18.10 6  18m
 [ p min ].d N  1
  1,58.10 .60.10  3
11
 2.10

 E 





- Xác định [Nmin]:
[ N min ]  N min.tt  1,2( RzD  Rzd )  18  1,2(10  6,3)  37,56m

- Nếu tính đến khả năng tháo lắp thì cần phải cộng thêm một lượng bổ sung
 b  10m , vậy:
[ N min ]  37,56  10  47,56m

- Xác định [pmax]:
  d 2 
  30  2 
7
1
...
I HC QUC GIA TP HCM
I HC BÁCH KHOA
--------------o0o--------------
LN 1
Môn: DUNG SAI K THU
S liu 12
SVTH: L  MSSV: 21303338
Tp. H Chí Minh, tháng 09 năm 2015
Dung sai lắp ghép - Trang 2
Dung sai lắp ghép - Người đăng: Nghiêm Xuân Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dung sai lắp ghép 9 10 155