Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai truyền động bánh răng

Được đăng lên bởi Vampi Tam
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 9277 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 6:Dung sai truyền
đông bánh răng.
̣
6.1.Các yêu cầu kỹ thuât cua
̣
̉
truyền đông bánh răng.
̣
6.1.1 truyền đông chính xác.
̣
Là “mức chính xác đông hoc cao” đòi
̣
̣
hoi sự phối hợp chính xác về góc quay
̉
cua bánh dẫn và bị dẫn.
̉
6.1.2 truyền đông tốc độ cao.
̣
Là mức chính xác làm viêc êm bánh
̣
răng chuyên đông ôn đinh
̉
̣
̉
̣

6.1.3.Truyền đông công suất lớn
̣
là mức tiếp xúc măt răng lớn đăc
̣
̣
biêt là tiếp xúc theo chiều dài răng.
̣
6.1.4 Độ hở măt bên.
̣
Đối với bất kỳ bánh răng nào cũng
có độ hở.vây cần có 4 yêu cầu
̣
sau:mức chính xác đông hoc, mức
̣
̣
chính xác làm viêc êm,mức chính
̣
xác tiếp xúc và độ hở măt bên.
̣

6.2sai số gia công và anh hưởng
̉
cua chúng đến các yếu tố kỹ
̉
thuât cua truyền đông bánh răng.
̣
̉
̣
6.2.1 sai số hướng tâm.
Là tông hợp những nguyên nhân làm thay đôi
̉
̉
khoang cách tâm giữa bánh răng gia công.
̉
Hình 6.2 sơ đồ gia công bánh Phương pháp bao
hình.

6.2.1.1 Sai số hướng tâm tần số thấp.
+ độ đao hướng tâm cua vành răng KH:Frr
̉
̉
+độ dao đông khoang cách tâm đo sau 1 vo ̀ng
̣
̉
KH:Fir”
+Sai số tích lũy bước răng KH:Fpr.
vd:K=z/2 thì dựa theo hình 6.5 sách gtrinh ta đ ược
Fpr=Fpkmax-Fpkmin
6.2.1.2 Sai số hướng tâm tần số cao .
Là sai số gây ra do dich chuyên tâm dao khi gia
̣
̉
công, ví dụ độ đao tâm cua vành dao,…
̉
̉
+sai số profin răng KH ffr là kc pháp tuyến profin
danh nghĩa và profin đầu thực.

+Độ dao đông khoang cách tâm đo sau
̣
̉
môt rawngKH :fir là sự dich chuyên profin
̣
̣
̉
răng theo hướng tâm với tần số cao.
Hinh6.6:biêu diễn đaị
̉
Fir”

lượng sai số profin răng.ng
Vò
profin ly thuyet
Profin thực

tron đinh
rang
Vong bắt đầu
vát
Phân lam viec profin

Vong tron co ban

+Sai lêch bước răng kh:fptr là sai lêch
̣
̣
dưới và trên cua bước răng(pt).
̉
6.2.2 Sai số hướng tiếp tuyến.
Nguyên nhân do sai số chuyên đông bao
̉
̣
hình.
6.6.2.1 sai số tiếp tuyến tần số thấp
là sai số mà nguyên nhân phát sinh ra
nó gắn liền với bánh răng vít cua
̉
xích bao hình.
+độ dao đông khoang pháp tuyến chung
̣
̉
Kh Fvwr=Wmax-Wmin.

wma
x

Hình biêu diễn đai lượng độ dao đông kc
̉
̣
pháp tuyến chung.
W

wmin

6.2.2 sai số tiếp tuyến tần số cao.
Là sai số ra sự dich chuyên profin răng
̣
̉
theo hướng tiếp tuyến.
+Độ dao đông k/c tâm đo sau 1 răng
̣
+Sai số profin răng.
+sai số bước răng.
6.2.3 Sai số hướng...
Ch ng 6:Dung sai truyê n ̀ươ
đông ba nh răng.̣́
6.1.Ca c yêu câ u ky thuât cua ́ ̀ ̃ ̣ ̉
truyê n đông ba nh răng.̀ ̣́
6.1.1 truyê n đông chi nh xa c.̀ ́ ̣́
La “m c chi nh xa c đông hoc cao” đo i ̀ ́ ́ ́ ̀ư ̣ ̣
hoi s phô i h p chi nh xa c vê go c quay ́ ́ ́ ̀ ́̉ ự ợ
cua ba nh dâ n va bi dâ n.́ ̃ ̀ ̃̉ ̣
6.1.2 truyê n đông tô c đô cao.̀ ̣́ ̣
La m c chi nh xa c la m viêc êm ba nh ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ư ̣
răng chuyên đông ôn đinh̉ ̣ ̉ ̣
Dung sai truyền động bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai truyền động bánh răng - Người đăng: Vampi Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Dung sai truyền động bánh răng 9 10 747