Ktl-icon-tai-lieu

Dunh dịch khoan

Được đăng lên bởi Tân
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG

CHƯƠNG 8

CÁC KỸ THUẬT BƠM TRÁM XIMĂNG
GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ

I.

GEOPET

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BƠM TRÁM XIMĂNG

II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TRÁM XIMĂNG
III. TRÁM XIMĂNG ỐNG CHỐNG ĐƯỜNG KÍNH LỚN
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP BƠM TRÁM XIMĂNG

8-2

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BƠM TRÁM XIMĂNG

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BƠM TRÁM XIMĂNG

GEOPET

Trám ximăng là bơm vữa ximăng thích hợp ở một chiều sâu nào đó của
giếng khoan hoặc trong khoảng không hình xuyến giữa thành giếng khoan và
cột ống chống. Có nhiều cách trám ximăng khác nhau, mỗi loại thích hợp với
một yêu cầu riêng biệt.

GEOPET

Trám ximăng dưới áp suất gọi là trám lèn chặt, trong các giếng khoan, ống
chống đôi khi được đục thủng nhằm mục đích:
– Phun ximăng thêm qua lỗ đục thủng để gia cố hoặc tu sửa việc trám ximăng
một giai đoạn của các cột ống này.
– Bịt một tầng chứa đã khai thác hết.
– Cách ly một lớp của các vùng lân cận nhằm mục đích hạn chế tỷ lệ nước
hoặc khí đồng hành trong khai thác dầu.

Trám ximăng cột ống chống nhằm các mục đích sau:
– Cách ly tầng khai thác với các tầng lân cận.
– Đảm bảo chắc chắn về mặt cơ học cột ống chống trong thành hệ.

Trong khi khoan, người ta còn đặt các nút trám ximăng ở giếng khoan trần
nhằm mục đích:

– Bảo vệ cột ống chống khỏi rỉ sét, hư hại do các chất lỏng có trong các
tầng đất đá khoan qua.

– Bít nước vỉa xâm nhập, cô lập các vùng làm mất dung dịch khoan.

– Tạo đáy kín cho các thiết bị kiểm tra và an toàn lắp đặt ở đầu giếng.

– Làm cầu xi măng để khoan xiên giếng mới.
– Tuân thủ các qui trình hủy giếng khoan.

8-3

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

8-4

Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết

II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TRÁM XIMĂNG

III. TRÁM XIMĂNG ỐNG CHỐNG
ĐƯỜNG KÍNH LỚN

GEOPET

Vữa ximăng được bơm trực tiếp vào ống hoặc qua cột cần khoan và ép trực
tiếp vào khoảng không hình xuyến giữa phần ngoài của cột ống và thành
giếng khoan qua cột ống trám xi măng hoặc qua cột cần khoan sao cho cột
vữa xi măng này dâng lên đến một chiều cao xác định trước.

GEOPET

Trám ximăng ống chống đường kính lớn như ống chống dẫn hướng hay
ống chống bề mặt là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình khoan giếng.
Do đó, cần có kế hoạch thực hiện chi tiết.
Hai kỹ thuật trám ximăng ống chống đường kính lớn bao gồm: trám bằng cần
và trám qua vành xuyến.

Vữa ximăng thường được trộn trên mặt đất một cách liên tục, sau đó được
bơm bằng bơm pittông cao áp để ép vữa vào trong giếng khoan.

Chức năng của vành đá ximăng trám các ống chống ...
CHƯƠNG 8
CÁC K THUT BƠM TRÁM XIMĂNG
GING KHOAN DU KHÍ
GEOPET
Dung dch khoan & ximăng – Đỗ Hu Minh Triết8-2
NI DUNG
I. MC ĐÍCH CA VIC BƠM TRÁM XIMĂNG
II. CÁC NGUYÊN TC CA TRÁM XIMĂNG
III. TRÁM XIMĂNG NG CHNG ĐƯỜNG KÍNH LN
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP BƠM TRÁM XIMĂNG
GEOPET
Dung dch khoan & ximăng – Đỗ Hu Minh Triết8-3
I. MC ĐÍCH CA VIC BƠM TRÁM XIMĂNG
Trám ximăng là bơm va ximăng thích hp mt chiu sâu nào đóca
giếng khoan hoc trong khong không hình xuyến gia thành giếng khoan và
ct ng chng. Có nhiu cách trám ximăng khác nhau, mi loi thích hp vi
mt yêu cu riêng bit.
Trám ximăng ct ng chng nhm các mc đích sau:
Cách ly tng khai thác vi các tng lân cn.
Đảm bo chc chn v mt cơ hc ct ng chng trong thành h.
–Bo v ct ng chng khi r sét, hư hi do các cht lng có trong các
tng đất đá khoan qua.
–To đáy kín cho các thiết b kim tra và an toàn lp đặt đầu giếng.
GEOPET
Dung dch khoan & ximăng – Đỗ Hu Minh Triết8-4
I. MC ĐÍCH CA VIC BƠM TRÁM XIMĂNG
Trám ximăng dưới áp sut gi là trám lèn cht, trong các giếng khoan, ng
chng đôi khi được đục thng nhm mc đích:
Phun ximăng thêm qua l đục thng để gia c hoc tu sa vic trám ximăng
mt giai đon ca các ct ng này.
–Bt mt tng cha đã khai thác hết.
Cách ly mt lp ca các vùng lân cn nhm mc đích hn chế t l nước
hoc khí đồng hành trong khai thác du.
Trong khi khoan, người ta còn đặt các nút trám ximăng giếng khoan trn
nhm mc đích:
Bít nước va xâm nhp, cô lp các vùng làm mt dung dch khoan.
Làm cu xi măng để khoan xiên giếng mi.
Tuân th các qui trình hy giếng khoan.
Dunh dịch khoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dunh dịch khoan - Người đăng: Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Dunh dịch khoan 9 10 826