Ktl-icon-tai-lieu

Electric motors

Được đăng lên bởi Canary Pink
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết bị sử dụng điện: Động cơ điện

ĐỘNG CƠ ĐIỆN
1. GIỚI THIỆU ...................................................................................................1
U

2. CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN........................................................................2
3. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG CƠ ĐIỆN .....................................................................10
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ.....................14
5. DANH SÁCH SÀNG LỌC GIẢI PHÁP.....................................................21
6. CÁC BẢNG TÍNH ........................................................................................22
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................24
1. GIỚI THIỆU
Phần này nói về các đặc điểm chính của động cơ điện

1.1 Động cơ điện được sử dụng ở đâu
Động cơ điện là thiết bị điện cơ học giúp chuyển điện năng thành cơ năng. Cơ năng này được
sử dụng để, chẳng hạn, quay bánh công tác của bơm, quạt hoặc quạt đẩy, chạy máy nén, nâng
vật liệu,vv… Các động cơ điện được sử dụng trong dân dụng (máy xay, khoan, quạt gió) và
trong công nghiệp. Đôi khi động cơ điện được gọi là “sức ngựa” của ngành công nghiệp vì
ước tính, động cơ sử dụng khoảng 70% của toàn bộ tải điện trong ngành công nghiệp.

1.2 Động cơ điện hoạt động như thế nào
Cơ chế hoạt động chung ở tất cả các động cơ đều giống nhau (Hình 1):
ƒ Dòng điện trong từ trường chịu tác dụng của một từ lực.
ƒ Nếu dây dẫn được khép mạch, hai nhánh đối xứng của mạch sẽ chịu các lực tác dụng
ngược chiều nhau (ngẫu lực) theo phương vuông góc với véc tơ đường sức từ.
ƒ Ngẫu lực này tạo ra mô men làm quay cuộn dây.
ƒ Các động cơ trên thực tế có một số mạch vòng trên phần ứng để tạo ra các mô men đồng
đều và tạo ra từ trường nhờ sự sắp xếp hợp lý các nam châm điện, được gọi là các cuộn
cảm.
Để hiểu rõ về động cơ, cần hiểu được tải động cơ là gì. Tải liên quan đến mô men đầu ra của
động cơ ứng với tốc độ yêu cầu. Tải thường được phân thành ba nhóm (BEE India, 2004):
ƒ Tải mô men không đổi là tải yêu cầu công suất đầu ra có thể thay đổi cùng với tốc độ
hoạt động nhưng momen quay không đổi. Băng tải, lò quay và các bơm pittông là những
ví dụ điển hình của tải mô men không đổi.
ƒ Tải mô men thay đổi là những tải mà mô men thay đổi khi tốc độ hoạt động thay đổi.
Bơm ly tâm và quạt là những ví dụ điển hình của tải mô men thay đổi (mô men tỷ lệ bậc
hai với tốc độ).
ƒ Tải công suất không đổi là những tải mà các yêu cầu mô men thường thay đổi ngược
với tốc độ. Những...
Thiết b s dng đin: Động cơ đin
ĐỘNG CƠ ĐIN
1. GII THIU ...................................................................................................1 U
2. CÁC LOI ĐỘNG CƠ ĐIN........................................................................2
3. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG CƠ ĐIN .....................................................................10
4. CÁC GII PHÁP S DNG NĂNG LƯỢNG HIU QU.....................14
5. DANH SÁCH SÀNG LC GII PHÁP.....................................................21
6. CÁC BNG TÍNH ........................................................................................22
7. TÀI LIU THAM KHO............................................................................24
1. GII THIU
Phn này nói v các đặc đim chính ca động cơ đin
1.1 Động cơ đin được s dng đâu
Động cơ đin là thiết b đin cơ hc giúp chuyn đin năng thành cơ năng. Cơ năng này được
s dng để, chng hn, quay bánh công tác ca bơm, qut hoc qut đẩy, chy máy nén, nâng
vt liu,vv… Các động cơ đin được s dng trong dân dng (máy xay, khoan, qut gió) và
trong công nghip. Đôi khi động cơ đin được gi là “sc nga” ca ngành công nghip vì
ước tính, động cơ s dng khong 70% ca toàn b ti đin trong ngành công nghip.
1.2 Động cơ đin hot động như thế nào
Cơ chế hot động chung tt c các động cơ đều ging nhau (Hình 1):
Dòng đin trong t trường chu tác dng ca mt t lc.
Nếu dây dn được khép mch, hai nhánh đối xng ca mch s chu các lc tác dng
ngược chiu nhau (ngu lc) theo phương vuông góc vi véc tơ đường sc t.
Ngu lc này to ra mô men làm quay cun dây.
Các động cơ trên thc tế có mt s mch vòng trên phn ng để to ra các mô men đồng
đều và to ra t trường nh s sp xếp hp lý các nam châm đin, được gi là các cun
cm.
Để hiu rõ v động cơ, cn hiu được ti động cơ là gì. Ti liên quan đến mô men đầu ra ca
động cơ ng vi tc độ yêu cu. Ti thường được phân thành ba nhóm (BEE India, 2004):
Ti mô men không đổi là ti yêu cu công sut đầu ra có th thay đổi cùng vi tc độ
hot động nhưng momen quay không đổi. Băng ti, lò quay và các bơm pittông là nhng
ví d đin hình ca ti mô men không đổi.
Ti mô men thay đổi là nhng ti mà mô men thay đổi khi tc độ hot động thay đổi.
Bơm ly tâm và qut là nhng ví d đin hình ca ti mô men thay đổi (mô men t l bc
hai vi tc độ).
Ti công sut không đổi là nhng ti mà các yêu cu mô men thường thay đổi ngược
vi tc độ. Nhng máy công c là ví d đin hình v ti công sut không đổi.
Hướng dn s dng năng lượng hiu qu trong ngành công nghip Châu Á– www.energyefficiencyasia.org
©UNEP
1
Electric motors - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Electric motors - Người đăng: Canary Pink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Electric motors 9 10 850