Ktl-icon-tai-lieu

Electronics simplified

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

3

Table of Contents
Cover Image
Front Matter
Copyright
Preface
Chapter 1. Electricity, Waves, and Pulses
Chapter 2. Passive Components
Chapter 3. Active Components and Integrated Circuits
Chapter 4. Linear Circuits
Chapter 5. Block and Circuit Diagrams
Chapter 6. How Traditional Radio Works
Chapter 7. Disc and Tape Recording
Chapter 8. Elements of Television
Chapter 9. Digital Signals
Chapter 10. Gating and Logic Circuits
Chapter 11. Counting and Correcting
Chapter 12. Compact Disc System and Beyond
Chapter 13. Microprocessors, Calculators, and Computers
Chapter 14. Computers and Peripherals
Chapter 15. Computer Construction and Software
Chapter 16. Digital Television and Radio
Chapter 17. Miscellaneous Systems
Appendix A. Further Reading
Appendix B. Color Codes for Resistors
Appendix C. ASCII Codes

4

Index

5

710

Index
Z
Z80 microprocessor 255
Zener, Clarence 44
Zener diodes 42 , 43–4
Zero-IF 111 see also Homodyne receivers
Zinc sulfide, CRTs 146
Zinc–carbon batteries 6–7

711

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Electronics simplified - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Electronics simplified 9 10 350