Ktl-icon-tai-lieu

Engine Control <2TR-FE>

Được đăng lên bởi born-ac
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Engine Control <2TR-FE>

50A BATT P/I

(BAT)
L

L

B
W–G

3 1B

L
1 1J

4 1J

B–O

W–G

1 1H

B

W–L

6 A

J 5(A), J 6(B)
Junction
Connector

2 B

2 1J

6 1J

2
MAIN
Relay

25A
EFI

C/OPN
Relay

1

J2
Junction
Connector

LG–B

IJ1

5

II4

B–R

1

B

2

B–R

10 BA1

12 EA1 (∗1)
8 EA1 (∗2)

M

Pump

4
B

W–B

5

W–B

8 BA1

B

LG–B

7

J1
Junction
Connector
1

11
W–B

∗ 1 : Before Sep. 2009 Production
∗ 2 : From Sep. 2009 Production

7 1J

B–R

B
1

8 1J

W–B

3 1J

F14
Fuel Suction Pump
and Gage Assembly

5 1J

EB

-1-

J21
Junction
Connector
IF

Engine Control <2TR-FE>

BR
B
L
B
(IG)

(BAT)

W–G

6 2M

2 2F

R–L

B

W–G

4

II4

5 2M

II4

8 B

B

16 A

4 B

L

PRG

+B

BATT

E 8(A), E 9(B), E10(C), E11(D)
Engine ECU
FC
25 A

IGSW

HT1A
1 D

ST1–

STP

OX1A
21 D

L

B

Y

B

23 C
B

9 A

3 A

MREL

LG–B

7 B

1 A

21 2S
G–W

W–G
8 A

B
11 A

J13(A), J14(B)
Junction Connector

B
10 A

R–L

1

B–O

II4

1

S14
Stop Lamp SW

4

14

2

G–W

3

B–O

B–O

G–B

22 2S

B–O

6 2L

10A
STOP

B–O

7. 5A
IGN

9 B
1

V3
VSV (Purge)

J15(A), J16(B)
Junction
Connector

W
3
OX1A

E

+B

4

2

BR

LG–B

1
HT1A

(Shielded)

B

B

B

H9
Heated Oxygen Sensor
(Bank 1 Sensor 1)

2

L–Y

9 A

(Shielded)

-2-

Engine Control <2TR-FE>

BR
B

BR

(BAT)

10A
ETCS
BR

BR

5

R–W

+B

1

E2

E2

VG

E2G

THA

THW

3

2

4

T1
Throttle Body Assembly

W1
Water Temp. Sensor

1

A4
Air Flow
Meter

BR

B

1

BR

BR

2

3
E2

2

M–

VTA2

VTA

1

4

6

VC
5

B

BR
28 D

8 D

5 D

19 D

4 D

BR

32 D
THW

E2

M+

20 D

18 D

VTA2

E01

VTA1

VC

7 D

E02
6 D

W–B

4 C

W–B

E 8(A), E 9(B), E10(C), E11(D)
Engine ECU

W–B

G–Y

M–

1

P1
Power Steering
Oil Pressure SW

2

C2
Camshaft Timing
Oil Control Valve

32 C

GE01

E03

PSW

13 D

P–L

OC1+

12 D

Y

OC1–

THA

LG–B

L–B
29 C

E2G

B–R

L–R
30 C

VG

+BM

LG

L–W
28 C

W

R–W
7 A

(Shielded)

II5

B

18

M+
2

1 A

2 A

1

W–B

6 B J15(A), J16(B)
Junction
Connector

(Shielded)

(Shielded)

EC

-3-

Engine Control <2TR-FE>

(BAT)

10A
TAIL

G

13

10

G

G–W

5 2C

A22
Accelerator Position Sensor

7 2R

Light
Control SW

B1

T1

OFF
7 2S

Tail

G

Head

VCP2

12 2Q

C12
Combination SW

EPA2

VPA2

VCPA

EPA

VPA

W–L

6

BR–W

5

LG–R

4

GR–G

3

BR–Y

2

BR–R

1

27 A

21 A

19 A

26 A

20 A

18 A

G

13 2P

15 A

VCP2

ELS

IGT1

IGT2

17 D

E 8(A), E 9(B), E10(C), E11(D)
Engine ECU
IGT3
15 D

VPA2

VCPA

IGF1

EPA

VPA

IGT4

23 D

14 D

9 A

8 A

7 A

R–L

G–R

G–B

G–R

G–R

3

2

3

2

3

2

2

3

IGT1

IGF

IGT2

IGF

IGT3

IG...
6
IF
A
1J
J 5
(
A
)
, J 6
(
B
)
61J
L
MAIN
Relay
B
L
W–GW–BW–B
W–B
7
B–R
LG–B
B
11
W–B B–R B–R
2
4
C/OPN
Relay
1
11J 1J2
1J31J81J7
EB
J21
1IJ1
M
II45
BA110
25A
EFI
BA18
Junction
Connector
Junction
Connector
4
5
Pump
1J5
B
Fuel Suction Pump
and Gage Assembly
F14
Junction
Connector
J 1
50A BATT P/I
1B3
W–L
1H1
L
B
W–G
B–O
LG–B
B
1
2
(
BAT
)
2
1
BB
Junction
Connector
J 2
(
2
)
(
1
)
8 EA1
12 EA1
1 : Before Sep. 2009 Production
2 : From Sep. 2009 Production
Engine Control <2TR-FE>
- 1 -
Engine Control <2TR-FE> - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Engine Control <2TR-FE> - Người đăng: born-ac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Engine Control <2TR-FE> 9 10 760