Ktl-icon-tai-lieu

Entropy

Được đăng lên bởi nhat-dat-dang
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5 Entropy
5.1 Entropy của một biến ngẫu nhiên rời rạc
5.2 Các đặc tính của entropy
5.3 Entropy và các dãy của một biến ngẫu nhiên

Trang 54
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Entropy của một biến ngẫu nhiên rời rạc
Định nghĩa
Cho x là một biến ngẫu nhiên với không gian mẫu X = {x1, ... ,
xN} và độ đo xác suất P(xn) = pn. Entropy của x được định nghĩa
là:
N
H (x ) = −∑ pn log( pn )
n =1

–p ln(p)
e-1

0

e-1 = 0,37

1

Trang 55
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

p

Entropy của một biến ngẫu nhiên rời rạc (tt)
Ví dụ
Cho X = {0, 1}, P(0) = p, còn P(1) = 1–p. Thì
H(x) = –plog(p) – (1– p) log(1– p)
H(x)
1

0

0,5

1

p

Trang 56
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Các đặc tính của entropy
1. Entropy là một đại lượng luôn luôn dương hoặc bằng không.
H(x) = 0 ⇔ có một xác suất pi = 1, còn tất cả các xác suất còn lại bằng 0.
Điều này nói lên rằng độ bất ngờ về một thí nghiệm chỉ có một kết quả
duy nhất là bằng 0.

2. H(x) ≤ log N và dấu bằng xảy ra ⇔ p1 = p2 = ... = pN = 1/N.
Hay nói cách khác entropy đạt cực đại khi xác suất xuất hiện
của các kí hiệu bằng nhau.

Chứng minh

⎛ 1 ⎞
H ( x ) − ln( N ) = −∑ pn ln ( pn ) − ∑ pn ln ( N ) = ∑ pn ln⎜
⎜ Np ⎟
⎟
n =1
n =1
n =1
⎝ n⎠
N
⎛ 1
⎞ N ⎛1⎞ N
≤ ∑ pn ⎜
⎜ Np − 1⎟ = ∑ ⎜ N ⎟ − ∑ pn = 1 − 1 = 0
⎟
n =1
⎝ n ⎠ n =1 ⎝ ⎠ n =1
N

N

Trang 57
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

N

Các đặc tính của entropy (tt)
3. Cho biến ngẫu nhiên x có không gian mẫu X = {x1, ..., xN} và
biến ngẫu nhiên y có không gian mẫu Y = {y1, ..., yM}. Thì biến
ngẫu nhiên nối z = (x, y) có không gian mẫu Z = {(x1, y1), ...,
(x1, yM), (x2, y1), ..., (x2, yM), ..., (xN, y1), ..., (xN, yM)} gồm NM
phần tử. Nếu x, y độc lập nhau thì H(z) = H(x) + H(y).

Chứng minh
N M

N M

n=1 m=1
N

n=1 m=1

H(z) = −∑∑P(xn , ym ) logP(xn , ym ) = −∑∑P(xn )P( ym )[logP(xn ) + logP( ym )]
M

M

N

m=1

m=1

n=1

= −∑P(xn ) logP(xn )∑P( ym ) − ∑P(xm ) logP(xm )∑P( yn )
n=1

= H (x) + H (y)
Trang 58
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Các đặc tính của entropy (tt)
4. Xét một biến ngẫu nhiên x có không gian mẫu X = {x1, ..., xn,
xn+1, ..., xN} và các xác xuất p(xi) = pi. Chúng ta phân X thành
hai không gian con, Y = {x1, ..., xn} và Z = {xn+1, ..., xN}. Các
n
xác suất liên kết với Y và Z được cho bởi P(Y) =∑ i =1 pi
N
và P(Z) = ∑ i = n +1 pi . Hơn nữa, chúng ta định nghĩa các biến
ngẫu nhiên y và z bằng P(yi) = P(xi)/P(Y), i = 1, 2, ..., n và P(zi)
= P(xi)/P(Z), i = n+1, n+2, ..., N. H(x) bây giờ có thể được vi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Entropy - Người đăng: nhat-dat-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Entropy 9 10 937