Ktl-icon-tai-lieu

etap

Được đăng lên bởi Vandam Le
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 3553 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
ETABS Vr 8.0

Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông ETABS Vr 8.0

Ch­¬ng më ®Çu

ý nghÜa c¸c biÓu t­îng trong Etabs 8.0

Trong phiªn b¶n Etabs 8.0 c¸c thao t¸c lÖnh cho phÐp ng­êi sö dông chän tõ c¸c tr×nh
®¬n hoÆc th«ng qua biÓu t­îng t­¬ng øng trªn c¸c thanh c«ng cô tuú chän.D­íi ®©y lµ mét sè
biÓu t­îng th­êng sö dông trong Etabs

1. Thanh c«ng cô Main

BiÓu t­îng

Tªn tiÕng Anh

ý nghÜa

New (Ctr+N)

T¹o mét bµi to¸n míi

Open (Ctr+O)

Më mét bµi to¸n ®· cã

Save (Ctr+S)

L­u bµi to¸n

Print Fraphics (Ctr+P)

In c¸c mµn h×nh ®å ho¹

Print Input, OutPut

In sè liÖu vµ vµ kÕt qu¶ bµi to¸n

Undo (Ctr+Z)

Huû bá lÖnh tr­íc ®ã

Redo (Ctr+Y)

LÊy l¹i lÖnh võa huû bá

 – N¬i cung cÊp phÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

1

Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông ETABS Vr 8.0

Refresh Window

Lµm s¹ch mµn h×nh ®å ho¹

Lock/UnLock Model

Kho¸/ Më kho¸ kÕt cÊu

Run (F5)

Ph©n tÝch kÕt cÊu

Rubber band Zoom (F2)

Phãng to kÕt cÊu theo cöa sæ x¸c ®Þnh

Restore Full View (F3)

Xem toµn bé kÕt cÊu

Restore Previous Zoom

LÊy l¹i lÖnh zoom tr­íc ®ã

Zoom In One Step

Phãng to kÕt cÊu thep tõng b­íc

Zoom Out One Step

Thu nhá kÕt cÊu thep tõng b­íc

Pan (F8)

DÞch chuyÓn quan s¸t kÕt cÊu

3D View

Quan s¸t kh«ng gian kÕt cÊu

Plan View

Quan s¸t mÆt b»ng kÕt cÊu

Elevation View

Quan s¸t mÆt ®øng kÕt cÊu

Rotate 3D View

Xoay kÕt cÊu trong cöa sæ 3D

Perspective Toggle

Quan s¸t phèi c¶nh kÕt cÊu

Move Up In List

DÞch chuyÓn lªn mét b­íc l­íi

Move Down In List

DÞch chuyÓn xuèng mét b­íc l­íi

Object Shrink Toggle

Quan s¸t kÕt cÊu d¹ng thu ng¾n

Set Building Option

ThiÕt lËp c¸c th«ng sè hiÓn thÞ

2. Thanh c«ng cô View

 – N¬i cung cÊp phÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

2

Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông ETABS Vr 8.0

BiÓu t­îng

Tªn tiÕng Anh

ý nghÜa

Show Joints

BËt/t¾t c¸c ®èi t­îng nót

Show Frames

BËt/t¾t c¸c ®èi t­îng thanh

Show Shell

BËt/t¾t c¸c ®èi t­îng tÊm vá

Show Frid (F7)

BËt/t¾t hÖ l­íi

Show axes

BËt/t¾t hÖ to¹ ®é tæng thÓ

Show Setion Only

ChØ thÓ hiÖn ®èi t­îng ®­îc chän

Show All

HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

3. Thanh c«ng cô Edit

BiÓu t­îng

Tªn tiÕng Anh

ý nghÜa

Cut (Ctrl+X)

C¾t nhãm ®èi t­îng ®­îc chän

Copy (Ctrl+C)

Sao chÐp nhãm ®èi t­îng

Past (Ctrl+V)

D¸n nhãm ®èi t­îng

Delete

Xo¸ nhãm ®èi t­îng ®­îc chän

Repicate

C¸c kiÓu sao chÐp ®èi t­îng

Edit Grid Dta

ChØnh söa l­íi mÆt b»ng

 – N¬i cung cÊp phÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

3

Tµi liÖ...
Tài liu hướng dn s dng
ETABS Vr 8.0
etap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
etap - Người đăng: Vandam Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
etap 9 10 309