Ktl-icon-tai-lieu

excel 2010 tiếng việt

Được đăng lên bởi thienthan_sao29
Số trang: 286 trang   |   Lượt xem: 3862 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Upload by 
Mục lục Excel 2010

Thêm tính năng Sparkline ..............................................................................................................8
Tính năng Slicers.............................................................................................................................9
Định dạng dữ liệu có điều kiện.....................................................................................................10
PivotTables và PivotCharts ..........................................................................................................12
Share Workbook ...........................................................................................................................13
I.Nội dung chính............................................................................................................................13
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel............................................................................13
I.1Giới thiệu Excel .................................................................................................................13
Excel là gì:..........................................................................................................................13
Ribbon là gì?.......................................................................................................................18
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu)...................................................................19
I.2.Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ............................................................20
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel.........................................................................................21
Thu nhỏ cửa sổ Excel........................................................................................................21
Phóng to cửa sổ Excel.......................................................................................................21
Thoát khỏi Excel.................................................................................................................21
1.3. Thao tác với ô và vùng....................................................................................................21
Nhận dạng ô và vùng (cells, range)...................................................................................21
Chọn vùng................................................................................................
Upload by http://diendanbaclieu.net
Mục lục Excel 2010
Thêm tính năng Sparkline ..............................................................................................................8
Tính năng Slicers.............................................................................................................................9
Đ nh d ng d li u có đi u ki n .....................................................................................................10
PivotTables và PivotCharts ..........................................................................................................12
Share Workbook ...........................................................................................................................13
I.N i dung chính ............................................................................................................................13
Ch ng 1: Làm Quen V i Microsoft Excelươ ............................................................................13
I.1Gi i thi u Excel .................................................................................................................13
Excel là gì:..........................................................................................................................13
Ribbon là gì?.......................................................................................................................18
S d ng th c đ n ng c nh (shortcut menu) ơ ...................................................................19
I.2.M Excel, đóng Excel, phóng to, thu nh c a s ............................................................20
Phóng to, thu nh c a s Excel .........................................................................................21
Thu nh c a s Excel ........................................................................................................21
Phóng to c a s Excel .......................................................................................................21
Thoát kh i Excel .................................................................................................................21
1.3. Thao tác v i ô và vùng ....................................................................................................21
Nh n d ng ô và vùng (cells, range) ...................................................................................21
Ch n vùng ..........................................................................................................................22
Sao chép và di chuy n vùng ..............................................................................................23
Dán đ c bi t (Paste Special) ..............................................................................................23
Đ t tên vùng .......................................................................................................................25
Thêm chú thích cho ô.........................................................................................................26
Chèn, xóa ô, dòng và c t ...................................................................................................27
excel 2010 tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel 2010 tiếng việt - Người đăng: thienthan_sao29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
286 Vietnamese
excel 2010 tiếng việt 9 10 599