Ktl-icon-tai-lieu

Excel dùng trong kinh tế

Được đăng lên bởi ductam128
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông Trình Giaûng Daïy Kinh Teá Fulbright
Chöông Trình Ñaøo Taïo Moät Naêm
Veà Kinh Teá Hoïc ÖÙng Duïng Cho Chính Saùch Coâng

ÖÙNG DUÏNG
MICROSOFT EXCEL
TRONG KINH TEÁ
In laàn thöù 2

ÑAËNG CAÛNH THAÏC
TRAÀN THANH THAÙI
TRAÀN THANH PHONG

Phoøng maùy tính, naêm 2004

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Vôùi loøng mong moûi giuùp cho caùc hoïc sinh, sinh vieân, nhöõng ngöôøi
coù nhu caàu tìm hieåu, nghieân cöùu veà Microsoft Excel, nhöõng ngöôøi ñang
laøm vieäc coù lieân quan ñeán Excel, söû duïng Excel nhö moät coâng cuï phaân tích
vaø giaûi toaùn; chuùng toâi cho ra ñôøi cuoán saùch Excel trong phaân tích kinh
teá naøy, nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu noùi treân.
Nhaém tôùi muïc tieâu tieát kieäm thôøi gian cho caùc ñoäc giaû, cuoán saùch
naøy ñöôïc ñöôïc trình baøy theo töøng vaán ñeà vôùi caùc thao taùc töøng böôùc töøng
böôùc moät; caùc ñoäc giaû chæ vieäc ngoài treân maùy vaø thöïc hieän theo caùc thao
taùc ñöôïc moâ taû theo töøng baøi.
Trong phieân baûn saép tôùi cuûa taøi lieäu naøy toâi xin pheùp ñöôïc giôùi thieäu
moät vaøi öùng duïng cuûa Excel trong quaûn lyù keá toaùn vaø trong phaân tích taøi
chính.
Ñaây laø taäp taøi lieäu ñaàu tay cuûa chuùng, chaéc haún khoâng traùnh khoûi
nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc ñoäc giaû, toâi xin
traân troïng caûm ôn caùc yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa ñoäc giaû ñeå cho caùc
xuaát baûn sau seõ hoaøn thieän hôn. Thö veà 232/6 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, Thaønh
phoá Hoà Chí Minh.
Xin chaân thaønh caûm ôn.

Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 01 Thaùng 08 Naêm 2004
Phoøng maùy tính Fulbright
In laàn thöù 2

MUÏC LUÏC
Trang
1. Laøm quen vôùi baûng tính .......................................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Môû Excel, ñoùng Excel, phoùng to, thu nhoû cöûa soå
Thanh menu
Caùc thanh coâng cuï
Theâm, bôùt vaø môû roäng haøng, coät, caùc oâ trong baûng tính

2. Taïo baûng tính môùi ................................................................................................... 6
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Nhaäp döõ lieäu
Söûa döõ lieäu
Thay ñoåi ñoä roäng coät
Söû duïng thanh caùc coâng cuï chính ñeå taùc ñoäng leân döõ lieäu
Söû duïng thanh ñònh daïng ñeå ñònh daïng laïi döõ lieäu
Löu taäp tin

3. Thöïc hieän caùc pheùp tính vaø nhöõng thao taùc caên baûn treân baûng tính ............... 20
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Caùc pheùp tính caên baûn
Laäp caùc coâng thöùc tính toaùn, sao cheùp coâng thöùc trong baûng tính
Dòch chuyeån khoái, xoùa vaø sao cheùp ...
Chöông Trình Giaûng Daïy Kinh Teá Fulbright
Chöông Trình Ñaøo Taïo Moät Naêm
Veà Kinh Teá Hoïc ÖÙng Duïng Cho Chính Saùch Coâng
Ö
Ö
Ù
Ù
N
N
G
G
D
D
U
U
Ï
Ï
N
N
G
G
M
M
I
I
C
C
R
R
O
O
S
S
O
O
F
F
T
T
E
E
X
X
C
C
E
E
L
L
T
T
R
R
O
O
N
N
G
G
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
E
E
Á
Á
Phoøng maùy tính, naêm 2004
ÑAËNG CAÛNH THAÏC
TRAÀN THANH THAÙI
TRAÀN THANH PHONG
In laàn thöù 2
Excel dùng trong kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel dùng trong kinh tế - Người đăng: ductam128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Excel dùng trong kinh tế 9 10 594