Ktl-icon-tai-lieu

Excel tính thép trong xây dựng

Được đăng lên bởi dangtien008
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG TÍNH CỐT THÉP SÀN
CÔNG TRÌNH :
- Bê tông :

SÀN LOẠI 1

Rn = 90 Kg/cm2
Rk = 7.5 Kg/cm2

SÀN LOẠI 2

SÀN LOẠI 3

SÀN LOẠI 4

SÀN LOẠI 5

SÀN LOẠI 6

SÀN LOẠI 7

SÀN LOẠI 8

SÀN LOẠI 9

SÀN LOẠI 10

SÀN LOẠI 11

- Thép :
Gai :
Ra = 2800 Kg/cm2
Trơn :
Ra = 2200 Kg/cm2
- Trọng lượng riêng của vật liệu:
g = 2500 Kg/m3
BTCT:
Lớp hoàn thiện: g = 2000 Kg/m3
ao = 0.62 (tra bảng, phụ thuộc vào Rn & Ra)
- Hệ số:
Ao = 0.43
Sàn

B

L

Tỉ
số
L/B

(m) (m)
1

5.3

5.8

1.09

Bề Lớp Loại Tĩnh
Hoạt
Tổng
Hệ số momen
dày bảo sàn
tải
tải
tải
Cạnh ngắn (B) Cạnh dài (L)
vệ
TT
TT
TT
(cm) (cm)
(Kg/m2) (Kg/m2) (Kg/m2) Nhịp
Gối
Nhịp
Gối
11

1.5

9

395

480

875

0.0000 0.0000

0

0

Momen (Kgm/m)
Cạnh ngắn (B) Cạnh dài (L)
Nhịp

Gối

Nhịp

Gối

0

0

0

0

Cốt thép nhịp phương cạnh ngắn
Cốt thép gối phương cạnh ngắn
Cốt thép nhịp phương cạnh dài
Cốt thép gối phương cạnh dài
Kiểm
Tính
Yêu
Bố trí
Tính Yêu
Bố trí
Tính Yêu
Bố trí
Tính Yêu
Bố trí
tra
f
f
f
f
Toán
Cầu
Số
Fa
Toán Cầu
Số
Fa
Toán Cầu
Số
Fa
Toán Cầu
Số
Fa
(OK/NO)
(cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m) (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m) (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m) (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m)
0.00

0.46

8

44

22.12

0.00

0.45

10

44

34.56

0.00

0.42

8

38

19.10

0.00

0.40

10

38

29.85

OK

Bố trí cốt thép
Cạnh ngắn
Cạnh dài
Nhịp
Gối
Nhịp
Gối

f 8 @ 22 f 10 @ 22 f 8 @ 26 f 10 @

SÀN LOẠI 11

ép
Cạnh dài
Gối

26

Deleted By K
**Auto and On Sheet Starts Here**
Delete
Deleted By K
Deleted By

Deleted By K
**Auto and On Sheet Starts Here**
Delete
Deleted By K
Deleted By

...
BẢNG TÍNH CỐT THÉP SÀN
CÔNG TRÌNH :
- Bê tông : Rn = 90 Kg/cm2
Rk = 7.5 Kg/cm2
- Thép :
Gai : Ra = 2800 Kg/cm2
Trơn : Ra = 2200 Kg/cm2
- Trọng lượng riêng của vật liệu:
BTCT: 2500 Kg/m3
Lớp hoàn thiện:
2000 Kg/m3
- Hệ số: 0.62 (tra bảng, phụ thuộc vào Rn & Ra)
0.43
Sàn B L Tỉ Bề Lớp Loại Tĩnh Hoạt Tổng Hệ số momen Momen (Kgm/m) Cốt thép nhịp phương cạnh ngắn Cốt thép gối phương cạnh ngắn Cốt thép nhịp phương cạnh dài Cốt thép gối phương cạnh dài Kiểm
Bố trí cốt thép
số dày bảo sàn tải tải tải Cạnh ngắn (B) Cạnh dài (L) Cạnh ngắn (B) Cạnh dài (L) Tính Yêu Bố trí Tính Yêu Bố trí Tính Yêu Bố trí Tính Yêu Bố t tra Cạnh ngắn
Cạnh dài
L/B vệ TT TT TT Toán Cầu
f
Số Fa Toán Cầu
f
Số Fa Toán Cầu
f
Số Fa Toán Cầu
f
Số Fa (OK/NO) Nhịp Gối Nhịp
Gối
(m) (m) (cm)
(cm)
(Kg/m2) (Kg/m2) (Kg/m2) Nhịp Gối Nhịp Gối Nhịp Gối Nhịp Gối (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m) (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m) (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m) (cm2) (cm2) (mm) Thanh (cm2/m)
1 5.3 5.8 1.09 11 1.5 9 395 480 875 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.46 8 44 22.12 0.00 0.45 10 44 34.56 0.00 0.42 8 38 19.10 0.00 0.40 10 38 29.85 OK
f
8 @ 22
f
10 @ 22
f
8 @ 26
f
10 @
g =
g =
a
o
=
A
o
=
SÀN LOẠI 1 SÀN LOẠI 2 SÀN LOẠI 3 SÀN LOẠI 4 SÀN LOẠI 5 SÀN LOẠI 6 SÀN LOẠI 7 SÀN LOẠI 8 SÀN LOẠI 9 SÀN LOẠI 10 SÀN LOẠI 11
Excel tính thép trong xây dựng - Trang 2
Excel tính thép trong xây dựng - Người đăng: dangtien008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Excel tính thép trong xây dựng 9 10 150