Ktl-icon-tai-lieu

Exchange Database - Cluster Continuous Replication

Được đăng lên bởi trilqc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Exchange Database - Cluster Continuous Replication
I- MÔ HÌNH

Cluster Continuous Replication
Máy Domain
(SERVER2k8)

Máy Cluster CCRNode1

Máy Cluster CCRNode2

Internal

Public
(Internal)

Private
(Cluster)

Private
(Cluster)

Public
(Internal)

IP: 172.16.1.1/24

IP : 172.16.1.2 /24

P.DNS: 172.16.1.1

P.DNS: 172.16.1.1

Máy SERVER2k8
Máy CCRNode1
Máy CCRNode2

IP : 192.168.1.10 /24

IP : 192.168.1.20 /24

IP : 172.16.1.3 /24

P.DNS: 172.16.1.1

: Đã nâng cấp domain và cài IIS 7 hoàn chỉnh
: Đã join vào domain của SERVER2k8
: Đã join vào domain của SERVER2k8

Cả 2 máy CCRNode1 và CCRNode2 đã được cài giả lập đĩa SCSI với phần mềm StarWind &
Microsoft iSCSI Software Initiator tham khảo tại 
t=41343
II- GIỚI THIỆU
CCR (Cluster Continuous Replication) : là cơ chế đồng bộ dữ liệu thông qua một cluster
gồm 2 Node Server chạy liên tục với nhau. Đây là một cơ chế mới của Exchange Server 2007
được nhiều người sử dụng. Nó tạo ra 2 bản copy trên 2 server chạy active và passive. Dữ liệu
được đồng bộ liên tục trong 2 con server chạy cluster với nhau. CCR yêu cầu hệ thống đĩa lưu
trữ SCSI, iSCSI, SAS hoặc SAN
Trong phần II bài viết này tôi sẽ giới thiệu tính năng CCR (Cluster Continuous
Replication) trong Exchage cách cài đặt và kiểm thử tính năng Cluster Failover Databases.

III- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI
1. Cài đặt Hub Server Role va Client Access trên máy Domain
2. Cài đặt và cấu hình Failover Cluster Server
3. Cài đặt Cluster Continuous Replication Databases
4. Kiểm tra quá Failover Cluster Continuous Replication Databases

IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

1. Cài đặt Hub Server Role va Client Access trên máy Domain

-

Cài Power Shell cho máy Domain. Gõ lệnh Servermanager –I powershell

ết

-

Cài đặt IIS7 Server Role và các Role Services tương ứng. Vào CMD gõ những lệnh sau :
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd

-i
-i
-i
-i
-i
-i

Web-Server
Web-ISAPI-Ext
Web-Metabase
Web-Lgcy-Mgmt-Console
Web-Basic-Auth
Web-Windows-Auth

-

Cài đặt Hub Server Role và Client Access Server Role. Phiên bản cài đặt là Exchange
2007 SP1. Chạy file Setup.exe

-

Chọn Install Microsoft Exchange Server 2007

-

Chọn I accept à Next

-

Chọn Custom Exchange Server Installation à Next

-

Chọn Client Access Role và Hub Transport Role à Next à Finish

Hoàn tất phần cài ...




!"#$%&
'( '#
 )
&
)*
&
)*
&
)
&
Exchange Database - Cluster Continuous Replication - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Exchange Database - Cluster Continuous Replication - Người đăng: trilqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Exchange Database - Cluster Continuous Replication 9 10 140